Springen naar inhoud

Most Liked Content


#1014042 Veredeling van het menselijk ras in de Benelux !?

Geplaatst door 317070 aan 06 oktober 2014 - 12:27

Het is niet alleen het IQ wat belangrijk is om door te geven.

Maar ook het EQ (emotioneel Quotiënt),

en het MQ (motorisch Quotiënt).

Noch IQ, noch EQ, noch MQ zijn belangrijk. Geen van de drie is gecorreleerd met de waarde van een mensenleven.

 

Jij wil mensen veredelen, maar enkel op kenmerken die jij blijkbaar belangrijk vindt. Alleen al daaruit blijkt de waanzin van het idee.
#1003607 De Aarde ZET UIT én is HOL

Geplaatst door Jan van de Velde aan 10 juni 2014 - 22:54

Opmerking moderator :

 

5) Inwendige zon is ook gezien bij Jupiter , zie cassini satelliet pole video van Nasa op het web die ze lekker gecensureerd hebben in de stills

6) IEDERE poolfoto is gecensureerd. Satellieten en vliegtuigen mogen niet rechtstreeks over de gaten vliegen, rarara waarom niet.

Ook wij als  wetenschapsforum-moderatorteam zijn in dit complot betrokken. Wij hebben nadrukkelijke opdracht van hogere machten om elke complottheorie-discussie over gaten in de polen te sluiten. Bij deze.....
#1072419 Theorie van Erik Verlinde

Geplaatst door Michel Uphoff aan 11 november 2016 - 17:03

Een poging de 45 pagina's omvattende theorie van Verlinde in eenvoudiger termen, en zonder gebruik van lastige formules, te verwoorden:
 
Unificatie
Daar waar de relativiteit van Einstein (het domein van het allergrootste) zou moeten worden toegepast op het allerkleinste (het domein van de kwantummechanica), liggen beide fundamentele theorieën op ramkoers. Beide theorieën zijn uitermate succesvol, en zijn uitentreuren getest. Maar de zwaartekrachtswetten van Einstein op de minuscule schaal van de kwantummechanica toepassen levert steevast nonsens op. In het succesvolle standaardmodel van de deeltjesfysica dat alle deeltjes en hun interacties beschrijft is niet eens plaats voor zwaartekracht. Zwaartekracht zou een van de vier fundamentele natuurkrachten moeten zijn, maar volgens Einstein is zwaartekracht helemaal geen kracht, maar een door massa veroorzaakte vervorming van het 'weefsel' van de ruimtetijd. 
 
Wat is zwaartekracht nu precies en hoe voegen we de twee machtige pijlers van de fysica zo tot één theorie samen dat er geen onzin meer uitkomt? Al bijna een eeuw wordt er naarstig gezocht naar een oplossing voor dit conflict dat bekend staat als het probleem van de kwantumgravitatie, en dat wil maar niet lukken.
 
Zwaartekracht is geen fundamentele kracht, stelt Verlinde. Het is een emergent verschijnsel; een (statistisch) effect dat opdoemt als gevolg van onderliggende fysische processen.  Emergent zoals temperatuur en druk  een macroscopisch gevolg van de bewegingen van enorm veel deeltjes zijn. Het is niet zinnig om van de temperatuur of druk van een enkel molecuul te spreken, want individuele moleculen in een gas dat nauwkeurig op dezelfde temperatuur gehouden wordt kunnen zeer verschillende snelheden hebben. Pas als heel veel deeltjes samengevoegd worden in een ruimte treden emergente statistische verschijnselen als druk en temperatuur op. Zwaartekracht is volgens Verlinde ook emergent, en zo is er geen reden meer te blijven zoeken naar de vereniging van beide pijlers, want op het kleinste (kwantum) niveau bestaat zwaartekracht namelijk niet.
 
It from Bit
Het ‘spul’ waaruit de ruimte bestaat is volgens Verlinde informatie. Sedert John Wheelers’ ‘It from Bit’ uit 1986 leven dergelijke gedachten onder veel theoretici. Fundamentele deeltjes kunnen worden opgebroken in informatiebits (spin, lading, massa) en zelfs zwarte gaten zijn volledig te beschrijven met slechts een paar informatiekenmerken (massa, impulsmoment; het zogenoemde ‘No hair Theorem’). Op de diepste bodem van de werkelijkheid is het informatie die de meest fundamentele bouwsteen lijkt te zijn van alles in het heelal. Vergelijk het weer met temperatuur: Het is niet zo interessant hoe de myriaden moleculen er uit zien of waar zij zich precies ten opzichte van elkaar bevinden en wat hun individuele snelheid is, daarmee komen we niet toe aan een goede beschrijving van macroscopische fenomenen. Maar met kennis van het aantal moleculen en hun bewegingsvrijheid (de informatie over de moleculen als groep) komen we in de thermodynamica tot een prima beschrijving van fenomenen als druk en temperatuur. Zo zou dus informatie (of beter: het verschil in informatie) kunnen leiden tot een prima bruikbare beschrijving van de gravitatie.
 
Deeltjes kunnen verstrengeld zijn, een bekend begrip uit de kwantummechanica. Die onderlinge innige verbondenheid is niet gelokaliseerd. Een deeltje van een verstrengeld paar kan zich hier op Aarde bevinden en het partnerdeeltje op Mars of in een ander sterrenstelsel. De uitwisseling van kwantuminformatie tussen de deeltjes is onmiddellijk en volledig onafhankelijk van de onderlinge afstand. Verstrengelde paren bestaan uit verstrengelde (kwantum) informatie. Ergo, de ruimte bestaat uit verstrengelde informatie. Verstrengeling is als het ware het ‘bindmiddel’ van het spul dat ruimte vormt.
 
Als we twee stukken ruimte (gebieden met verstrengelde informatie) bekijken, dan lijkt het logisch dat deze twee gebieden onderling een hoeveelheid informatie delen op het grensvlak tussen beide gebieden. Die hoeveelheid informatie (in vaktermen de verstrengelingsentropie) zou evenredig moeten zijn met het grensoppervlak tussen beide gebieden.
 
Gerard ’t Hooft kwam in 1993 met een opzienbarend inzicht, algemeen bekend als het holografisch principe. Het kost hier teveel tekst om daar alle nooks and crannies van toe te lichten. De essentie is, dat het oppervlak van een ruimte alle kwantuminformatie bevat om die ruimte en alles er in volledig te beschrijven. Vertaald naar ons heelal: Op de grens van het waarneembare heelal is alle informatie aanwezig die het hele waarneembare heelal beschrijft.
 
Holografisch principe uitgebreid
Wat Verlinde nu doet is de vorige twee beschrijvingen met elkaar verbinden. Niet alleen is de informatie over ons heelal vastgelegd op de bolschil van de waarnemingshorizon, maar ook de ruimte zelf bevat informatie. En met deze premisse komt hij tot zijn uiteindelijke theorie.
Als er twee informatiebronnen zijn, oppervlak en ruimte, en zwaartekracht een emergent verschijnsel van informatie(verschil) is, dan is de zwaartekracht afhankelijk van de verhouding tussen een oppervlak en de omsloten ruimte. Bij kleinere ruimtes is het oppervlak van de waarnemingshorizon naar verhouding erg groot t.o.v. de inhoud van die ruimte. Hier bepaalt dat oppervlak vrijwel alle gravitatie. 
Bij erg grote ruimtes echter, wordt de invloed van de ruimtelijke informatie en de bijbehorende gravitatie steeds belangrijker. Het oppervlak is dus de waarnemingshorizon van het heelal, en naarmate de te beschouwen ruimte groter wordt neemt dus de in die ruimte aanwezige 'gravitatie emergerend uit informatie' in belang toe. Op kleinere schaal blijven de gravitatiewetten zoals wij ze kennen vrijwel intact, maar bij grote ruimtes is de gravitatie sterker.
 
Aanpassing van de gravitatiewetten bij zeer grote schaal
Tot nu toe heb ik het alleen gehad over ruimte en informatie, maar er is ook ‘gewone’ (baryonische) materie. Materie is in het diepst informatie. Het ontstaan van een hoeveelheid materie (een ster bijvoorbeeld) gaat te koste van informatie uit de omgeving. Materie lokaliseert informatie, die weggenomen wordt uit het heelal. De ruimte rond de materie is informatie kwijtgeraakt, en moet zich herschikken. Enerzijds kromt de ruimte zich hierdoor (zoals Einstein in zijn Algemene Relativiteit beschreef), anderzijds ‘reageert’ de ruimte, d.m.v. een verandering van de gravitatie. Op kleine schaal is dit niet te meten, maar op grote schaal resulteert dit in een aanpassing van de zwaartekrachtswetten, zodanig dat er een ‘effectieve massa’ aanwezig lijkt te zijn, die volgens Verlinde keurig overeenkomt met de invloed van de ‘donkere materie’.
 
Image1.jpg
Schematische voorstelling van massa in een 'De Sitter' heelal. De centrale massa (rood) is gevormd uit informatie ten koste van de donkere energie in de omgeving. Hierdoor ontstaat een ruimte met een informatietekort direct rond de massa (geel), die op grote afstand weer overgaat in ruimte gevuld met meer informatie. Het totaaleffect is dat op een bepaalde afstand, die overeen lijkt te komen met de schaal waarop wij donkere materie waarnemen, de gravitatie minder afneemt dan de huidige gravitatiewetten berekenen. Bron m.u.
 
Wat Verlinde in feite doet is de informatie op de kosmologische horizon relateren aan de informatie binnen een bepaalde ruimte, om vervolgens met die verhouding de gravitatiewetten aan te passen. Op de schaal van ons zonnestelsel is die verhouding vreselijk klein (in de orde van 1:100 miljard), en niet van meetbare invloed. Op de schaal van de Melkweg (1:100.000) of groter wordt de correctiefactor echter van toenemend belang. 
 
Drie vliegen in een klap
Verlinde trekt geen scheidslijn tussen materie, donkere energie en donkere materie maar ziet deze als drie verschijningsvormen, fasen als ijs water en stoom, van hetzelfde, van kwantuminformatie. En als hij er aan gaat rekenen, dan komt hij keurig uit op de huidige waargenomen verhouding: 4% baryonische materie, 23% 'donkere materie' en 73% 'donkere energie'.
 
De ‘emergente gravitatie’ van Verlinde leidt tot belangrijke conclusies die drie grote problemen zouden oplossen:
  • Zwaartekracht bestaat niet op kwantumniveau, we kunnen de zoektocht naar de unificatie van de kwantummechanica en algemene relativiteit staken.
  • De ruimte is verstrengelde kwantuminformatie, en als de microtoestand van deze ‘informatiebits’ een hoge energie heeft, zorgt deze voor een positieve kosmologische constante, het (de Sitter) heelal moet dan wel versneld expanderen, want meer ruimte is meer informatie is meer expansie-energie. Zie hier de bron van de ‘donkere energie’.
  • Een massa verplaats informatie waardoor de gravitatie wijzigt, en wel zodanig dat er op grotere kosmische schaal een ‘effectieve massa’ blijkt te zijn die overeenkomt met wat wij tot heden ‘donkere materie’ noemen. Er zijn dus subtiele aanpassingen van de Algemene relativiteit, van de zwaartekrachtswetten, noodzakelijk. ‘Donkere materie’ bestaat niet.
Falsificatie en waarnemingen
Een goede theorie is falsificeerbaar, doet voorspellingen en Verlinde's theorie voldoet daaraan:
Vanzelfsprekend valt het doek voor zijn theorie als er donkere materie wordt gevonden (in welke vorm dan ook). Tot op heden en ondanks grote inspanningen lukt dat maar niet en dus zou donkere materie een dood spoor kunnen blijken. 
Hij publiceert in zijn paper ook een aantal formules die precieze uitkomsten geven voor bijvoorbeeld de rotatiecurves van sterrenstelsels. Precisiewaarnemingen zouden dus zijn theorie kunnen ondersteunen/weerleggen.
 
Image1.jpg
Rotatiecurve van een sterrenstelsel. Op grond van de massa van de zichtbare materie zou de rotatiesnelheid conform de huidige gravitatiewetten volgens de stippellijn moeten verlopen. Maar gemeten wordt een curve conform de dichte lijn. Verlindes hypothese wijzigt de gravitatiewetten zodanig, dat formule en meting (meer) overeenkomen. Bron: Deluca. 
 
Een voorbeeld van een waarnemingen waar de theorie van Verlinde (nog) geen antwoord op heeft is die van het Bullet Cluster. Twee grote groepen sterrenstelsels zijn in het verleden in botsing gekomen en verder gereisd, en de verdeling van de waargenomen massa na die botsing is interessant. De sterren in de stelsels zijn zo vreselijk dun gezaaid, dat deze niet botsen; de sterrenstelsels schieten vrijwel ongehinderd door elkaar heen. Ook de hypothetische donkere materie indien bestaand uit WIMPS (weakly Interacting Massive Particles) zou vrijwel niet botsen, deze deeltjes interacteren immers zwak. Maar dat geldt niet voor het gas in beide clusters, dat botste wel degelijk. De massa van het gas is veel groter dan die van alle sterren bij elkaar, ongeveer 90% van de baryonische massa van dergelijke sterrenstelsels is gas.
 
Door de vervorming van de beelden van achterliggende objecten nauwkeurig te meten kan bij dit cluster aangegeven worden waar de massaconcentraties zich nu bevinden. Hieronder de afbeelding van het cluster. Omcirkeld zijn de clusters van sterrenstelsels. Het gas, met van de zichtbare materie veruit de meeste massa, is roze en met blauw zijn de gemeten massaconcentraties aangegeven. Het is duidelijk dat de massaconcentraties zich nog steeds in de clusters van sterrenstelsels bevinden, dus juist daar waar de zichtbare massa het geringst is. Alleen donkere (WIMP) materie verklaart deze waarneming tot nu toe afdoende. Volgens Verlinde zou de meeste informatie en dus gravitatieafwijking zich in een bolvorm rond het centrale gas moeten bevinden, er lijkt nog het nodige niet te kloppen aan Verlindes theorie.
 
Chandra Bullett Cluster.jpg
Bullet cluster. Bron Nasa/Chandra, Universiteit Arizona en Eso, bewerking m.u.
 
Niet voltooid en dan?
Is de theorie af? Nee. Zoals hierboven en in het vorige berichtje toegelicht, zal er meer nodig zijn om aan de hand van de uitgangspunten van de theorie van Verlinde een met de waarnemingen overeenkomende beschrijving te geven van een dynamisch, evoluerend heelal met een oerknal, met de geobserveerde kosmische achtergrondstraling, en de almaar wijzigende verhoudingen tussen donkere energie en baryonische materie.
 
De toekomst zal uitwijzen of het Verlinde lukt om na echt broodnodige uitbreiding en verdieping en even noodzakelijke peer review van collega's zijn uitgewerkte theorie in een gerenommeerd vakblad geplaatst te krijgen. Dan zou zijn theorie een officiële, erkende status krijgen en wordt dat groot nieuws. Dan krijgt Verlinde een ereplaats in de galerij der groten, en lonkt een Nobelprijs. Wat echter ook kan gebeuren (Verlinde's grootste angst) is dat over enkele jaren niemand zijn ideeën opgepikt blijkt te hebben, het stil is rond emergente zwaartekracht, en zijn paper geruisloos in de vergetelheid wegzakt.
 
We zullen moeten afwachten of Verlindes ideeën wel echt gaan leiden tot de ontrafeling van de enigmatische zwaartekracht; dat minst begrepen, slechtst te meten, met afstand zwakste, maar het heelal regerende natuurfenomeen.


#1046855 Staal en aluminium

Geplaatst door Professor Puntje aan 23 november 2015 - 15:04

Wat ik probeer te bereiken: ik kan er niet tegen dat professionele engineers en vakmensen worden tegengesproken door mensen die niet veel van natuurkunde weten, terwijl dezelfde mensen bijzonder blij zijn met smartphones, computers, zelfrijdende auto's, centrale verwarming, automatische detectiesystemen, systemen die veiligheid maximaliseren, etc......

 

Op deze manier wordt het natuurlijk niets. Je komt hier met vragen hoe de gebeurtenissen bij die aanslag verklaard kunnen worden. Daarop krijg je duidelijke antwoorden compleet met berekeningen en voorbeelden. Vervolgens zet je de forumleden die de moeite hebben genomen je te antwoorden weg als prutsers die niet weten hoe het zit. En op grond waarvan? Omdat je (op internet?) andere "deskundigen" hebt gevonden die het wel met jouw visie eens zijn. En zo komen de complottheorieën in de wereld.
#1089588 Waarom deze Nobelprijs voor de natuurkunde zo terecht is.

Geplaatst door Michel Uphoff aan 04 oktober 2017 - 21:51

Het was tevoren al vrijwel zeker en het had mij verbaasd als het niet gebeurd was.

 

De meting van de eerste zwaartekrachtgolven op 15 september 2014, een ontdekking die toen ze begin 2016 bekend werd gemaakt de wetenschappelijke wereld in staat van verrukking bracht, heeft geleid tot het toekennen van de Nobelprijs 2017 voor de fysica.

 

Rainer Weiss, Barry Barish en Kip Thorne zijn de gelukkigen. Het was een door de regels beperkte keuze uit velen. Weiss kreeg de prijs voor zijn cruciale bijdragen in het leggen van de wetenschappelijke en technische basis voor de extreem gevoelige Ligo detectoren in 1972, Barish voor zijn tientallen jaren niet aflatende inspanningen het project soms tegen de verdrukking in te realiseren, en Thorne voor zijn onmisbare theoretische bijdragen.

 

Waarom deze ontdekking zo belangrijk is, wat de nieuwste en spannende ontwikkelingen zijn, en welke grote beloften deze nu echt op stoom komende nieuwe tak van de astronomie voor de toekomst (en mogelijk ook voor Nederland) inhouden lees je in dit voor een breder publiek geschreven artikel hieronder.

 

Meer technisch en diepgaander informatie kan je vinden in DIT uitgebreide topic.

 

Nog veel meer en zeer toegankelijke informatie tref je aan in het boek "Deining in de ruimtetijd" van onze bekendste (en naar veler mening de beste) wetenschapsjournalist Govert Schilling. Govert kan als geen ander moeilijke dingen eenvoudig en boeiend uitleggen, een aanrader!

 

 

 

Waarom deze Nobelprijs voor de Natuurkunde zo terecht is.

 

Niels Bohr: Voorspellen is erg moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat.

 

Wie had rond 1609 kunnen voorspellen wat de gevolgen zouden zijn van de eerste hemelobservaties met een verrekijkertje door ondermeer Galileo Galilei? Wie had kunnen bevroeden dat dit onooglijke (in Middelburg uitgevonden) apparaatje aan de basis zou staan van een ware revolutie in de wetenschappelijke wereld? Vrijwel al onze uitgebreide kennis van sterren, planeten en het onmetelijke heelal hebben we te danken aan verbetering op verbetering van dat simpele ding dat Galilei toen in zijn handen hield.

 

Vrijwel alle informatie over het heelal en haar myriaden kostgangers komt maar op één manier tot ons, via licht (meer exact, elektromagnetische straling).

 

Het is alsof wij ons in een onbekend oerwoud bevinden en om ons heen kijkend het woud proberen te doorgronden. Heel veel blijft aan ons zicht onttrokken, maar door langdurig zeer nauwkeurig te kijken en alles nauwgezet vast te leggen kunnen we toch veel over het woud te weten komen en krijgen we een mogelijk best wel accuraat totaalbeeld.

 

Maar stel je nu eens voor dat wij niet alleen het stukje bos om ons heen kunnen zien, maar het woud ook kunnen horen. De wind die door de bladeren ruist, het gezoem van insecten dichtbij, de fluitende vogels en brullende apen ver weg. Misschien horen we af en toe een boom bezwijken in de verte. En we horen meer zaken die we onmogelijk kunnen zien, zoals het gekabbel van een beekje achter het struweel, de nadering van een dier in het struikgewas dichtbij, de rommelende donder van een verre onweersbui. En als je je oor op de grond legt, hoor je misschien het gegraaf van een mol of de hoeven van een door een roofdier opgejaagde kudde dieren verderop.

Beeld en geluid combinerend kunnen we tot een véél beter en completer inzicht in het woud komen, het geluid vult het beeld niet alleen aan, samen is het veel meer dan de som van de delen.

 

Welkom bij de geboorte van de multi-messenger astronomie

Voor het eerst zijn wij is staat te kijken én te 'luisteren' naar het heelal. Zwaartekrachtgolven zijn trillingen van de ruimtetijd zelf en werken op een totaal ander fysisch principe dan lichtgolven. Ze laten zich door niets hinderen en trekken met de hoogst mogelijke snelheid net zo makkelijk door de lege ruimte als dwars door een ster of planeet. In het vervolg zal ik de term 'geluid' en 'luisteren' gebruiken voor de waarneming van gravitatiegolven. Niet omdat dit fysisch correct is, maar omdat het een vrij treffende analogie is.

 

Een nieuwe en onbekende observationele wereld opent zich, en als de voortekenen niet bedriegen, zal er gebeuren wat we in de analogie van het woud zo duidelijk herkennen; Beeldinformatie van licht en het geluid van gravitatiegolven gecombineerd zullen ons een veel beter en dieper inzicht geven in het heelal en haar bizarre kostgangers, kennis opleveren over haar ontstaan en haar werking, en het is vrijwel zeker dat we een aantal volkomen onverwachte ontdekkingen zullen doen.

 

Natuurlijk staan wij pas aan het allereerste begin, zoals Gallilei met zijn primitieve instrumentje. Maar de toekomst lijkt zeer veelbelovend, en de ontwikkelingen gaan ongemeen snel.

 

De stand van zaken:
Na de beroemde detectie van de eerste zwaartekrachtsgolven door de twee Ligo instrumenten nu twee jaar geleden zijn er nog drie gevolgd (eigenlijk 4, maar een er van ligt op de grens van het meetbereik en kon niet promoveren tot geverifieerde detectie). De laatste, waargenomen op 14 augustus dit jaar, veroorzaakt door een versmelting van twee zware zwarte gaten met een massa van 30 en 25 zonnen op een afstand van 1,7 miljard lichtjaar, is extra bijzonder. Het is de eerste golf die gehoord is door drie instrumenten: Ligo 1 en 2 in de USA en de net (vrijwel) gereed gekomen Virgo detector in Italië. Het is dus de eerste door Europese instrumenten gedetecteerde rimpeling van de ruimtetijd.
 
Tijdens een symposium drie weken geleden bij het Nikhef in Amsterdam werd omfloerst gewag gemaakt van wellicht wel 7 nieuwe detecties, waarvan een aantal door de drie instrumenten gezamenlijk. Er volgt dus meer, maar de verificatie is een tijdrovend proces.

 

Dat er door meer zwaartekrachtsgolvenobservatoria tegelijk wordt gedetecteerd is belangrijk. Met slechts twee onafhankelijke detecties is de richting vanwaar de gravitatiegolven komen slechts heel ruwweg te bepalen. Het is vrijwel onbegonnen werk om direct na een detectie door twee instrumenten een hele armada van telescopen het vele honderden vierkante graden grote banaanvormige deel van de hemel af te laten speuren naar een eventueel ook zichtbare bron. Die telescopen hebben vaak een heel gering blikveld, soms slechts een paar boogminuten in het vierkant. Het zou, ook met tientallen telescopen, weken of maanden duren voordat een eventuele optische bron in beeld zou kunnen komen, als er na zo'n lange tijd überhaupt nog wat te zien zou zijn.

 

We horen een aap brullen in het woud, ergens links van ons. Geen zinnig mens gaat nu door een rietje kijkend een paar weken de omgeving afspeuren of die aap waar dat geluid bij hoorde nog ergens te vinden is. En was het wel een aap? Ieder geluid is immers nieuw. Maar, als je niet gaat kijken vind je zeker niets.

 

Met drie detectoren tegelijk waarnemen levert al betere resultaten op:

 

gw1.jpg
Het banaanvormige zoekgebied van meer dan 1000 vierkante graden aan de hemel dat uit de data van Ligo 1 en 2 gedestilleerd wordt, is met de detectie door Virgo teruggebracht tot een veel kleinere ellips van 60 vierkante graden. Weliswaar nog steeds een erg groot zoekgebied voor telescopen, maar met wat geluk vangt men wellicht in de nabije toekomst beeld én geluid van eenzelfde bron. Bron: Ligo/Virgo collaboration. Klik voor grotere weergave.

 

Met Virgo als partner voor Ligo1 en 2 houdt het niet op. In Duitsland is er de Geo600 detector, wat kleiner dan Ligo en Virgo, in Japan is de Karga detector in aanbouw (gereed 2019) en in India zijn de plannen voor de Ligo India detector in een vergevorderd stadium. Al deze detectoren gaan samenwerken als één groot over de aardbol verspreid netwerk. Niet alleen zal dat leiden tot veel meer detecties van gravitatiegolven en meer details in de waarnemingen, ook de richtinggevoeligheid neemt sterk toe. Het gebied aan de hemel waar het signaal vandaan kwam wordt zo klein dat de kans op een geslaagde optische opvolging beduidend groter wordt.

 

Maar, er is een probleem.

Net zoals elektromagnetische straling onderverdeeld kan worden in zichtbaar licht, de onzichtbaar infrarode-,  ultraviolette-  en zeer kortgolvige röntgenstraling en de zeer lange radiogolven, hebben ook gravitatiegolven verschillende golflengten. De huidige detectoren kunnen maar een gering deel van het gravitatiegolfbereik bestrijken. Net als bij de elektromagnetische straling zijn er eigenlijk instrumenten nodig die speciaal voor een bepaald golflengtebereik ontworpen zijn, zoals de infrarood James Webb telescoop, de 'gewoon' licht telescoop Hubble, de röntgentelescoop Chandra en de gammastralen telescoop Fermi dier ieder verschillende gebieden van het elektromagnetisch spectrum bestrijken. Dan pas kunnen we alle geluiden horen, ook de zeer lage en zeer hoge tonen.

 

Hoe zwaarder de objecten die samensmelten of rond elkaar draaien en daarbij zwaartekrachtgolven veroorzaken, hoe langer de golflengte is. Een zeldzame samensmelting van twee superzware zwarte gaten van twee sterrenstelsels zendt zwaartekrachtgolven van zeer grote lengte en dus een heel lage frequentie uit. Twee samensmeltende neutronensterren zenden vlak voor hun einde juist golven met een vrij hoge frequentie uit. Ligo en Virgo zijn juist gevoelig voor het gebied daartussen en het is dan ook niet verbazingwekkend dat ze tot nu toe alleen samensmeltingen van middelgrote zwarte gaten detecteren.

 

Even terug naar dat oerwoud: We hebben een ernstige gehoorbeperking en kunnen alleen harde middentonen horen. Hoge tonen van het gezoem van insecten, de vogelzang en de kabbelende beek achter het struweel ontgaan ons, evenals de donkere roffel van de hoeven in de verte en de brul van een leeuw met trek. Pas als het geluid hard en niet te hoog of te laag is, kunnen we het horen. Nu maar hopen dat wij de bron nog zien voor het mogelijk te laat is. We hebben nood aan betere en gevoeliger oren, zodat we de buffels (en die leeuw ook graag) al van ver horen aankomen.

 

Daarom zijn de derde generatie detectoren al in ontwerp, in het bijzonder LISA en de Einsteintelescoop.

 

Lisa

Lisa is een uit drie satellieten bestaand instrument dat enorm lange 'armen' heeft. Bij Ligo en Virgo zijn de armen 3 tot 4 kilometer, die van Lisa worden vijf miljoen kilometer lang, want dat is de afstand tussen de satellieten die in een driehoeksformatie in de ruimte gaan zweven, ver weg van de storende trillingen van aardbevingen, vrachtwagens en dichtslaande deuren. Het heelal galmt, zoemt, bromt en trilt continue als gevolg van heftige kosmische gebeurtenissen, vaak ver weg en lang geleden. Minuscule afstandsvariaties tussen de drie satellieten verraden het resulterende rekken en krimpen van de ruimtetijd.

 

lisa.png
De Lisa interferometer in de ruimte. Bron: Esa

 

De voorganger van Lisa was de Lisa pathfinder, een prototype dat aan moest tonen dat de precisie die Lisa nodig heeft te bereiken valt. Ze is een ruim jaar geleden gelanceerd en de tests zijn inmiddels afgerond. De resultaten zijn ruim beter dan verwacht. Dus heeft de ESA besloten dit project doorgang te laten vinden. Lisa, een Europees project met een forse inbreng van Nederland, gaat naar verwachting in 2034 de ruimte in. Lisa zal gevoelig zijn voor frequenties tussen 1/10.000 en 1 Hertz (ter vergelijking Ligo's hoogste gevoeligheid ligt rond 100 Hertz).

 

Einsteintelescoop

En dan is er de Einsteintelescoop. Mijn geluidsanalogie volgend zou dit observatorium beter de Einstein Richtmicrofoon kunnen heten. De term telescoop vind ik eigenlijk nog verwarrender, want met licht heeft dit instrument juist niets van doen, maar dit terzijde. Ook de Einsteintelescoop is een Europees initiatief, en ook hier speelt Nederland (onder andere Nikhef) een belangrijke rol, net als bij Virgo en Lisa. Misschien wordt de Nederlandse rol wel heel groot, want dit ondergrondse observatorium zou wel eens in de Zuid-Limburgse bodem gebouwd kunnen worden. Een wetenschappelijk megaproject en Nederland mag het misschien (vanwege de afmetingen, een slordige 30 kilometer, wellicht samen met België en/of Duitsland) huisvesten. Hopelijk gaat het project door. Ik ben er helemaal voor.

 

einstein telescoop in Limburg impressie.jpg

Impressie van de Einsteintelescoop in de Limburgse bodem. Bron: www.et-gw.eu

 

Dit ondergrondse observatorium heeft 3 armen van 10 kilometer lengte en gaat meerdere meetinstrumenten tegelijk omvatten. De gevoeligheid wordt minimaal 10 keer groter dan die van Ligo en het frequentiebereik loopt van 1 tot 10.000 Hertz.

 

We hebben als dit allemaal gerealiseerd wordt een prima set oren en kunnen het zachte geritsel van bladeren en de verre roffel van buffelhoeven horen. Ze komen in onze richting, er zit een leeuw achteraan en over tien minuten zijn ze hier. Tijd om het beekje dat we daar achter de struiken kunnen horen kabbelen over te steken.

 

De toekomst:

 

NIEUWSFLITS: Over een maand, op donderdag 22 september 2039 om 21:06 uur GMT, zal in het sterrenbeeld de Stier een samensmelting van een neutronenster van twee zonmassa's met een zwart gat van 40 zonmassa's waar te nemen zijn. Er wordt groots kosmisch vuurwerk verwacht. Richt uw krachtigste telescopen op het aangegeven punt en komt dat zien!

 

Een onzinnige toekomstfantasie? Nee.

 

Met de komst van derde generatie zwaartekrachtsgolvenobservatoria is dit heel goed mogelijk. Lisa heeft de extreem zwakke en lage bromtoon van een neutronenster die steeds sneller en dichter rond het zwarte gat spiraliseert al maanden geleden ontdekt en geanalyseerd. De Einsteintelescoop hoorde het snel tollende sterrenrestant al langer zoemen, en uit de wisselende toonhoogte kon de baan rond het op zijn maaltijd wachtende zwarte gat exact berekend worden. Nu maakt de neutronenster nog in 1 uur een rondje om het black hole, maar dat zal steeds sneller en sneller gaan. Supercomputers hebben het rekenwerk verricht en de dodenspiraal doorgerekend. Het apocalyptische einde van de ster over een maand vanaf nu is tot op de minuut nauwkeurig bekend. We hebben het spektakel al aan horen komen ruim voordat de botsing met bijbehorende lichtshow plaats zal vinden.

 

En dan hebben we dus oren die op tijd verraden in welke richting we moeten kijken en is de multi-messenger astronomie de kinderschoenen ontstegen.

 

Dan horen we de bromtoon van zeer snel om elkaar draaiende sterren, het schrille gefluit van een sterkern die in een zwart gat verdwijnt, de lage donderroffel van twee reusachtige zwarte gaten die miljarden lichtjaren verderop een trage dodenwals dansen, het knetteren en rommelen van een exploderende ster onzichtbaar achter wolken van stof en gas, de penetrante zoemtoon van een razendsnel roterende neutronenster, en wellicht als een zacht eeuwigdurend gesis de nagalm van de oerknal die tot dit moment verborgen bleef achter het voor lichttelescopen ondoordringbare sluiergordijn van de kosmische achtergrondstraling.

 

En wie weet wat we allemaal aan nieuwe, onbekende, geluiden horen en wat dat dan weer voor een revolutie in de astronomie tot gevolg zal hebben.

 

En daarom is naar mijn mening deze Nobelprijs zeer terecht toegekend aan hen die zich ingespannen hebben om deze nieuwe en veelbelovende tak van de astronomie mogelijk te maken.
 
#1042378 Muziektopic

Geplaatst door ArcherBarry aan 21 september 2015 - 22:21

Gezien ik een liefhebber ben van rock muziek en bij uitstek symphonische rock, is het niet verwonderlijk dat ik wel eens Tubular Bells op zet. Deze versie is wel een erg leuke om te horen, jammer alleen dat het een samenvatting is

 

 

 

Voor de liefhebbers, het deuntje van Tubular Bells wordt hier uitgelegd

 

zie tijdstip 3'10"
#1032184 0,999... = 1 ?

Geplaatst door Math-E-Mad-X aan 27 april 2015 - 22:01

Het is een keihard onweerlegbaar feit dat:

LaTeX

 

 

Bovendien geldt dat men normaal gesproken 0,99999... definieert als:

LaTeX

 

Dus hieruit concluderen we dat inderdaad 0,99999.... = 1.

 

En wie het daar niet mee eens is zal dan een andere definitie van het getal 0,99999... moeten geven.

 

(overigens zal onder een alternatieve definitie 0,999999.... geen reëel getal zijn, dus als we als eis stellen dat 0,9999.... een goed gedefinieerd reëel getal moet zijn dan kunnen we niet ontkomen aan de gelijkheid)
#1028134 Belediging en peer-reviewed artikelen

Geplaatst door Jan van de Velde aan 02 maart 2015 - 18:07

toch menen wij dat er een kenmerkend verschil kan zijn, om te beginnen al in taalgebruik. Voor wie daar een voorbeeld bij wil:

 

We veronderstellen een bevolkingsgroep X (om het eender welke bevolkingsgroep). Je zou kunnen constateren dat er veel X-ers zijn die niet kunnen lezen en schrijven en geen mobieltjes hebben. Mits cijfermatig onderbouwd (en dat hoeft naar onze bijgestelde mening niet per se met peer-reviewed artikelen, elke redelijk betrouwbare bron kan voldoen) betekent dan ook het woordje "veel" nog niet dat dit beledigend is.

 

Maar bevolkingsgroep X kun je niet daarom achterlijk noemen. Dat vindt het moderatorteam een belediging. X-ers (leden van die bevolkingsgroep) vervolgens generaliserend als achterlijk te bestempelen is er voor het moderatorteam helemaal over. 

 

En bovenstaande parallel kun je doortrekken naar alles wat gaat over geloof, huidskleur, etc. Alles wat je daarover wil zeggen kun je zeggen in niet-generaliserende bewoordingen, zonder waardeoordelen, en op een nette manier onderbouwd. Veelal gebeurde dat, ook in het IS-topic, en dat staat er nog steeds.
#1026804 Blunders en ongelukjes

Geplaatst door Michel Uphoff aan 17 februari 2015 - 15:32

Leuk topic! Een uit den ouden Doosch:
 
"Pap, is aardgas lichter dan lucht?"
"Jazeker jong, een kubieke meter aardgas is pakweg 5 ons lichter dan een kubieke meter lucht. Waarom wil je dat weten?"
"O.. zomaar.. nieuwsgierigheid.."

 

Woensdagmiddag. Vader was niet thuis, moeder was niet thuis, ik piepte uit het huis. Naar de buurvrouw die een beddenzaak had. "Buuv, heb jij misschien 2 van die grote plastic matrassenzakken voor mij?" Het lieve mensje gaf ze graag.
 
Een uurtje en een paar meter breed plakband later vulde ik met de tuinslang mijn luchtballon. Dat duurde best lang want er gaat toch aardig wat aardgas in twee aan elkaar geplakte matrassenzakken. Een netjes geschreven kaartje er aan geplakt met mijn naam, adres en land, en of ze alsjeblieft willen schrijven waar ze mijn luchtballon gevonden hadden.
 
En daar ging hij! In het zomerbriesje naar het oosten, rakelings over de van Sypesteynkazerne heen. Hoger en verder en verder.

Ik gokte op een reactie uit Rusland, of ten minste toch wel uit Polen, en als het écht tegen zat dan maar een bericht uit Duitsland.

 

En inderdaad die reactie kwam er, maar sneller dan verwacht.

Tijdens het avondeten werd er gebeld. Politie aan de deur.

 

Of mijn vader soms een experimenteerlustig kind had dat Michel heette. En zo ja, of hij dat knulletje dan wilde vertellen dat zijn ballon in een straat in de Schildersbuurt (2,5 km verderop) was neergekomen, waarna platgereden door een auto. En dat er daarbij een onbehoorlijke hoeveelheid penetrante gaslucht vrijkwam. En dat de automobilist zich dus lam geschrokken was. En dat het een klein godswonder was dat de boel niet in de fik gevlogen was. En dat hij vooral zijn zoontje héél erg duidelijk moest maken hoe levensgevaarlijk dat experimentje wel niet was.

 

Pa witjes, Ma een attaque nabij, en ik heb het nooit meer gedaan (althans, grote dingen vullen met aardgas..).
#634579 Bijsluiter "huiswerk en practica"

Geplaatst door TD aan 24 oktober 2010 - 10:31

Vragen beantwoorden

Iedereen mag helpen bij het beantwoorden van vragen en als je wil helpen danken we je alvast namens de vele vragenstellers. Om alles in goede banen te leiden en om de doelstellingen van dit forum niet uit het oog te verliezen, vragen we je rekening te houden met volgende puntjes.

We zijn geen huiswerkmachine

Het gaat bij de problemen in het huiswerkforum niet om het gestelde probleem per se, maar om het probleem dat de topicstarter ermee heeft. Plaats dus geen kant-en-klare uitwerkingen. De vragensteller is er misschien blij mee, maar het is niet de bedoeling dat wij hun huiswerk maken. Bovendien zijn ze op lange termijn beter geholpen met het leren begrijpen en zelf kunnen oplossen van de opgaven. Probeer uit te leggen, in plaats van voor te doen.

Wijs dus liever op eventuele fouten in de uitwerking/redenering van de vragensteller of vraag daarnaar als die niet gegeven is. Stuur hem/haar in de goede richting met hints of een stappenplan, eventueel met een (gedeeltelijke) uitwerking van een analoog voorbeeld. Probeer duidelijk te zijn, maak je hints niet te cryptisch.

Hanteer het KISS-principe (Keep It Simple, Stupid)

Concentreer je op de vraag zoals die bedoeld is. Let daarbij op het niveau van de vragensteller of de afkomst van de opgave. Maak het niet onnodig moeilijk en probeer je te verplaatsen in de situatie van de vragensteller. Werk naar de oplossing zoals die op dat niveau wellicht bedoeld is en sleep er geen onnodig ingewikkelde zaken bij die de vragensteller enkel verwarren.

De vragensteller staat centraal

Uitgebreide discussies tussen helpers onderling helpen de vragensteller maar zelden. Meestal verwarren ze de vragensteller meer dan ze helpen.

Meng je niet onnodig in een topic als de vragensteller al goed geholpen wordt. Als je een fout opmerkt of denkt dat een andere aanpak beter is, kan je dat natuurlijk wel toevoegen.

Als de vragensteller al goed geholpen wordt, wacht dan met het toevoegen van een reactie tot de vragensteller gereageerd heeft.

Als je zelf vragen hebt naar aanleiding van het gestelde probleem, bewaar die dan liever tot de vragensteller geholpen is.

“In de beperking toont zich de meester”.
#1111674 Geen breuken meer leidt tot brekebenen in de maatschappij

Geplaatst door Jan van de Velde aan 24 januari 2019 - 22:01

Inderdaad, vroeger was alles beter.

Nee, maar het rekenen wel. 

Vanmiddag weer een knaap zitten helpen met zijn wiskunde, 4e jaars vmbo met MBO-4 ambities (procestechniek). Doet, mèt assistentie, een half uur over 4 sommetjes à la 9a+12=3a+48. een eindstap als 36 : 6 lukt niet uit het hoofd. Dit is een anecdote, maar zo kan ik er 10-20 per dag noteren. Dus is het niet anecdotisch meer. 

 

Ik kom als natuurkundedocent op de 4kaderberoeps en 4basisberoeps opleidingen nauwelijks meer aan natuurkunde toe. Ik sta de helft van mijn tijd feitelijk ad-hoc rekenen en lezen te geven. En door dat ad-hocce bouw ik ook qua lezen en rekenen eigenlijk niks op. In de 13 jaar dat ik nu voor de klas sta is dat merkbaar achteruit gegaan. 

 

Basisonderwijs rekenen en lezen aub rap terug naar 1970. Inclusief cijferen, breuken en grootste gemene deler. Stampen en vooral herhalenherhalenherhalen, automatiseren. Hoe haal je er op een basisschool nog VWO-ers uit als die ook geen breuken meer rekenen? Daarbij hoef je breukenrekenen niet eens als een doel te zien; maar wel als middel om getalinzicht te trainen. 

 

Hier in het huiswerkforum zie je toch ook rekensommetjes aan alle kanten mislukken? En daarbij ga ik er van uit dat wie hier hulp komt zoeken in het algemeen meer dan gemiddeld gemotiveerd is. Verhoudingen, als dit groter wordt moet dat kleiner worden, dat soort inzicht is er gewoon niet meer. En zonder dat wordt elke formule ook juist dat: een regel in een toverboek. 
#1079371 Pluimdrager Mathfreak

Geplaatst door Miels aan 21 februari 2017 - 16:18

Beste Mathfreak,

Denkelijk mede namens alle gebruikers van Wetenschapsforum willen we je van harte een dikke pluim op de hoed (en desgewenst elders) steken. Hoewel het zwaartepunt van je door scholieren zeer gewaardeerde assistentiewerk buiten wetenschapsforum ligt is deze pluim alleen al voor je werk op Wetenschapsforum nog een matig en vrij laat teken van waardering. Laat staan als je scholieren.com erbij bekijkt, waar je kort geleden een 15 jarig (!!!!) soort van jubileum vierde en waar je profiel volstaat met individuele bedankberichtjes.

Gezegd kan dus worden dat internet zonder Mathfreak een heel wat minder nuttig fenomeen zou zijn. We hopen dat we eind 2023 ook je 15-jarige Wetenschapsforumjubileum mogen vieren.

Bij voorbaat dank namens de gehele crew van Wetenschapsforum.

 

Pluim Mathfreak.jpg
#1066294 Waarom zien we alles "scherp"?

Geplaatst door Michel Uphoff aan 01 augustus 2016 - 14:39

Maar hoe kunnen de astronomische waarnemingen (optisch, dan wel anders) nu scherp zijn?

 
Maar dat is niet echt het geval. In zichtbaar licht is het vaak onmogelijk sterren scherp in beeld te krijgen als ze zich achter/in een stof/gas wolk bevinden, daar getuigen talloze opnamen van zoals in dit deel van de Carina nevel waar pasgeboren sterren in de golflengten van zichtbaar niet waarneembaar zijn omdat ze gehuld zijn in enorme wolken gas en stof (in de donkerste 'pindavormige' delen van de nevel):
 
Carinanevel Herbig Haro door Hubble.jpg
Deel van de Carina nevel, kraamkamer van sterren. Bron: Hubble Space Telescope.
 
Andere voorbeeld: Het centrum van de Melkweg is alleen 'zichtbaar' in infrarood of langere golflengten vanwege grote hoeveelheden gas en stof in de kern die het zichtbare licht absorberen en weer uitzenden als IR of straling met nog langere golflengten (radar en radiogebied).
 

Nu is het een gegeven dat er zich nogal wat stof in de cosmos bevindt

 
Dat ligt genuanceerder. Jouw Bicep2 voorbeeld klopt, er werden polarisaties waargenomen die onterecht werden aangezien voor structuren in de achtergrondstraling; het bleken voorgrondwolken gepolariseerd gas/stof in de buitengebieden van onze Melkweg te zijn.

Maar de hoeveelheid stof/gas in de kosmos is bepaald niet gelijkmatig. We kunnen grofweg drie gebieden onderscheiden:

  • Interplanetair stof, tussen de planeten in ons zonnestelsel, 5 tot 100 partikeltjes (miljoenen atomen per partikel) per cm3. Dit stof, dat zich voornamelijk als een platte schijf rond de ecliptica ophoudt, is o.a. verantwoordelijk voor het Zodiakaal licht (klik)
  • Interstellair gas/stof, tussen sterren in de Melkweg, ruwweg 0,1 atoom per cm3 in lege gebieden tot vele tienduizenden per cm3 in sterren verhullende gaswolken, zoals in de foto hierboven.
  • Intergalactisch medium (IGM), dus tussen de sterrenstelsels in het heelal, gemiddeld minder dan 1 atoom per m3, en voornamelijk bestaand uit waterstof en helium.

In het kader van de expansie van het heelal hebben we met enorme afstanden te maken, en is alleen het IGM van belang (vanzelfsprekend moet je voor waarneming dan wel wegkijken van de dichtere wolken gas en stof in de Melkweg).
Dit medium is extreem ijl; vergelijk het eens met het aantal atomen in onze atmosfeer op geringe hoogte, ongeveer 5×1025/m3. Anders geformuleerd: Een foton moet 6 miljard lichtjaar door het IGM afleggen om onderweg even veel atomen tegen te komen als in een meter lucht. Dat is pas ijl.

Maar ook dit extreem ijle medium laat elektromagnetische straling niet helemaal onberoerd, er vinden sporadisch interacties plaats tussen fotonen en het medium. Dat veroorzaakt ondermeer een verschijnsel dat dispersie heet; energierijke fotonen doen minder lang over hun wisselwerking met het IGM dan energiearme fotonen. Dat heeft tot gevolg dat kortere golflengten een beetje eerder aankomen dan lange-. Ook dit is een soort van verstrooiing, en een belangrijke indicator voor de dichtheid van het IGM. Zie hier voor wat meer informatie over dispersie.
post-28644-0-86378000-1456500517_thumb.j
Dispersie (vertraging van aankomsttijd) op verschillende golflengten (de piekjes zijn verbonden met de blauwe lijn).
Een verschil in aankomsttijd van minder dan 1 seconde over 8 miljard jaar verraadt de hoeveelheid materie die zich tussen ons en het verre sterrenstelsel moet bevinden.

Geen beeld uit de ruimte is dus echt volkomen 'scherp', maar de ruimte tussen de sterrenstelsels is zo extreem leeg dat de Comptonverstrooiing (en absorptie, dispersie) zeer gering is, ook op de enorme afstanden waarover we de expansie van het heelal moeten meten. Dat we toch behoorlijke scherpe beelden kunnen vormen van zeer ver gelegen objecten toont op zich al aan, dat de Compton scattering door het IGM op de gebruikte golflengte niet veel kan voorstellen.
#1054498 Zwaartekrachtgolven waargenomen? Ja!

Geplaatst door Michel Uphoff aan 12 februari 2016 - 03:33

maar hoe weten ze hoe ver die 2 zwarte gaten gefuseerd zijn

 
Goede vraag!
Vraag mij niet het even voor te rekenen, maar het zit ongeveer als volgt:
 
Als je eenmaal weet wat de massa van het systeem is, dan kan de 'amplitude' van de golf ter plekke worden berekend. Ken je zo de uitgezonden en de ontvangen 'amplitude', dan volgt daaruit de afstand. De amplitude neemt omgekeerd evenredig aan de afstand af.
 
Het is dus zaak de (totale) massa te kennen. Het blijkt uit de vergelijkingen dat er bij een bepaalde massa een bepaald frequentieverloop hoort. Die bepaalde massa heet de 'chirp mass'. De verklaring daarvoor is dat naarmate de twee massa's elkaar naderen er meer en meer massa omgezet wordt in gravitatie-energie en er dus massaverlies optreedt. Tevens neemt de omloopfrequentie toe. Dit leidt tot een 'frequentiesweep' met een karakteristiek verloop en maximum die afhankelijk zijn van de totale massa.
 
Hoe het exact uitgerekend wordt weet ik niet uit mijn hoofd, maar het is niet lastig je voor te stellen dat de maximale frequentie afhankelijk is van de diameters (en daarmee de massa's) van de black holes. Als hun event horizons elkaar raken is het afgelopen met het toenemen van de omloopfrequentie, en hun baansnelheid wordt beperkt tot die van het licht. Dus zal een groter en dus zwaarder zwart gat een lagere maximale frequentie kennen.
#1052230 Is wetenschapsforum zo kleinschalig als een schoolklas?

Geplaatst door anusthesist aan 21 januari 2016 - 14:20

Ik zie eigenlijk het hele probleem gewoon niet.

Een aantal mensen hier met kennis waarover ze praten, geeft antwoord op vragen. En dan volgt hieruit een soort van drogreden dat dáárom er vraagtekens bij geplaatst moeten worden, alleen vanwege het feit dat het niet 100, maar 10 mensen zijn.

Als ik een gebruiker was met vragen, had ik liever een paar mensen met goede kennis die antwoord geven, dan dat 50 verschillende mensen 30 verschillende 'feiten' posten, waaruit je zelf dan maar de juiste mag destilleren. Meer is in dit geval toch echt minder.

In de praktijk zien we dat ook; discussies waar veel mensen aan meedoen (en dan bedoel ik met veel serieus al meer dan 3 personen) worden onoverzichtelijk, chaotisch, terwijl de waarheid ongeveer het gemiddelde is van hetgeen de 4 personen hebben gepost. Nou, dat is zelfs een ideaal scenario. De ervaring leert dat het meer een Gauss-achtige verdeling is: de meerderheid post conventionele en niet al te moeilijke feitenkennis als antwoord, dan heb je 1 of 2 personen die meer dan gemiddeld weten en gedetailleerd een gebruiker kunnen helpen en ook 1 die altijd de grootste onzin post. Dan ben je vaak 1 pagina aan posts verder voordat het duidelijk is dat hetgeen die ene gebruiker postte toch echt de reinste onzin is en je maar beter de ander kunt geloven. Klinkt wellicht wat denigrerend, maar zo is het wel in topics waar dus 'veel' mensen aan meedoen.

En als er dan iemand voorbijkomt, die niet tot de 'schoolklas' behoort (nieuwe gebruiker bijvoorbeeld) maar meer dan +2 SD aan feitenkennis heeft en daarom de 'schoolklas' op z'n plek zet qua wat ze trachtten te weten, dan wordt dat hier dan ook simpelweg geaccepteerd. Zo leren wij -de schoolklas- ook eens wat.
Om een persoonlijke schets te geven: ik post omdat ik mensen wil helpen het lichaam te snappen, omdat het lichaam buitengewoon complex is. Aangezien ik nu al bijna 12 jaar lang het menselijk lichaam heb bestudeerd, kan ik daarom aardig wat gebruikers helpen. Maar als ik iets niet weet dan zeg ik: 'sorry, weet ik niet' of reageer ik gewoon niet. En als iemand zegt: 'hoho, ik ben chirurg en je uitspraak mbt zus-en-zo operatie klopt niet, dan neem ik dat niet alleen voor lief, dan ben ik zelfs verheugd dat ons forum nog meer kennis in zich heeft.

Het probleem dat wordt geschetst in de OP ken ik dus helemaal niet en een drogreden is 'het aantal mensen dat reageert' gelijk stellen aan 'dan zal de kennis dus wel incompleet zijn' een beetje wel vind ik.


#1032161 0,999... = 1 ?

Geplaatst door Marko aan 27 april 2015 - 09:19

Volgens mij moet je er nog meer doorstrepen. 0.5 * 0.9 = 0.45, en *0.09 = 0.045, dus de som wordt 0.4999...

Maar goed, 0.999... = 1. Er zijn hiervoor talloze bewijzen te vinden op "het internet" en ook talloze discussies met lieden die op grond van foutieve bewijzen het tegengestelde beweren.

Ik hoop niet dat zo'n discussie hier nog eens moet worden overgedaan.


#1027095 wilders

Geplaatst door Math-E-Mad-X aan 20 februari 2015 - 11:46

 De wereldleiders bezweren ons voortdurend dat bewegingen als IS niets met de islam te maken hebben, maar de waarheid is anders. 

 

 

Islam is het excuus, maar het echte probleem licht veel en veel ingewikkelder.

 

Gisteren hebben een stel Feyenoord supporters een plein in Rome vernield. Is dat nu ook de schuld van het voetbal? denk je nu werkelijk dat ze zonder voetbal ineens in een stel aardige jongens veranderen? Nee, natuurlijk niet, dan vinden ze gewoon een andere gelegenheid om ergens rotzooi te veroorzaken.

 

Vroeger hebben de Christenen ook tal van gewelddadige conflicten  veroorzaakt. In de tussentijd is het Christendom niet of nauwelijks veranderd. Wel zijn onze cultuur en welvaart flink veranderd waardoor we minder redenen hebben om geweld te veroorzaken. Er nog steeds vele voorbeelden van westerse misdragen bestaan (twee wereldoorlogen in het recente verleden), alleen vinden we daar gewoon andere excuses voor, bij gebrek aan religie.

 

Nog een voorbeeld: in Noord-Ierland spreekt men van een conflict tussen de protestanten en katholieke. Maar dat heeft in feite ook helemaal niets met religie te maken. Het zijn gewoon twee verschillende culturen die botsen, en omdat die twee culturen historisch gezien ook gelinkt zijn aan twee verschillende religies wordt het in de media al gauw een conflict tussen protestanten en katholieken. En dat terwijl protestanten en katholieken in Nederland gewoon zonder problemen naast elkaar kunnen leven.

 

 

Dit zijn allemaal bewijzen dat conflicten ontstaan door allerlei redenen, vaak cultuur-gebonden, en vaak is het daardoor makkelijk om er gelijk een religieus label aan te hangen. Echter, ook zonder religie gaan de conflicten gewoon verder, onder een ander excuus.
#1013032 moderatie van topic over Zwarte Pieten

Geplaatst door Marko aan 27 september 2014 - 12:14

En dat is nu het mooie van wetenschap. De wetenschapper neemt afstand. Door sommigen wordt dit de ivoren toren genoemd, maar in dit soort gevallen heeft dat juist meerwaarde. Emoties hoeven een wetenschappelijke discussie niet in de weg te staan.

 

Het wordt pas een probleem als mensen die emoties een belangrijke plaats in de discussie willen toekennen. De discussie houdt dan op wetenschappelijk te zijn.

 

Zaak is dus om het onderwerp zodanig te kiezen, en te houden, dat de discussie over wetenschappelijke aspecten kan gaan, in dit geval dus rechtswetenschappelijke. Breder trekken dan dat zit er niet in, maar er zijn voldoende andere plaatsen om dat te doen, mocht iemand daar behoefte aan hebben. (De borreltafel bijvoorbeeld)

 

Het is dus een kwestie van kiezen. Inhoudelijk deelnemen aan een discussie die enkele goed gedefinieerde aspecten van de kwestie aansnijdt, of over van alles en nog wat willen babbelen, maar dat dan elders. Beide keuzes zijn, mits consequent doorgevoerd, volkomen acceptabel.
#1075860 Beweging van een bol met een daarin bevestigde veer.

Geplaatst door Michel Uphoff aan 31 december 2016 - 00:39

Wat de beweging precies wordt, is nauwelijks handmatig uit te werken, en hangt van een aantal factoren af, ondermeer:

 

- de afmeting, massa en de elasticiteit van bol

- de afmetingen, massa en de veerconstante van de veer

- energieverlies in de veer

- elasticiteit bodem

 

Inderdaad zal het al snel een vrij chaotische beweging worden. Hier een simulatie van zo'n situatie:

Links een bol van 100 kg, elasticiteit 0,95, massa veer 10 kg, K=1000N/m, en rechts dezelfde bol zonder inhoud:

 

test.gif

 

Maar hierboven wordt alles tot op 15 decimalen doorgerekend en de veer valt werkelijk loodrecht.

 

Bij de geringste verstoring (de bal hieronder is een tiende graad gekanteld) wordt het heel snel een chaos:

 

test2.gif