Springen naar inhoud

Naakte singulariteiten


 • Log in om te kunnen reageren

#1

belleke

  belleke


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 29 maart 2009 - 18:52

What comes out unambiguously from the theoretical work so far is that censorship does not hold in an unqualified form, as it is sometimes taken to be. Singularities are clothed only if the conditions are suitable. The question remains whether these conditions could ever arise in nature. If they can, then physicists will surely come to love what they once feared"

kan iemand uitleggen wat men hiermee wilt zeggen?????

Dit komt uit een wet. magasine - scientific american:

Do Naked Singularities Break the Rules of Physics? , Pankaj S. Joshi, SciAm Januari 2009, op dit ogenblik hier beschikbaar.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

gouwepeer

  gouwepeer


 • >250 berichten
 • 299 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 29 maart 2009 - 22:02

Ik heb je tekst volledig in Google ingevoerd en een gevonden pagina automatisch laten vertalen,dus let niet teveel op spellingsfouten en zinsopbouw.

What Does It Mean for a Singularity to be Naked? Wat betekent het voor een Singularity te Naked?

Mar 2 at 8:08pm by Aileen 2 maart bij 8:08 pm door Aileen
Blackhole

Almost everyone who is interested enough to follow scientific developments is familiar with the good old “Black Hole” in space. Bijna iedereen die geïnteresseerd is genoeg te volgen wetenschappelijke ontwikkelingen is vertrouwd met de goede oude "zwart gat" in de ruimte. This is what happens when massive stars collapse in on themselves and there’s nothing to stop it. Dit is wat er gebeurt als massieve sterren instorten op zichzelf en er is niets om het te stoppen. Eventually all the mass gets crushed to infinite (or near infinite) density, creating a “Singularity.” This tiny point in spacetime exerts all the gravity of all the mass that became part of it, so their effects can be observed on other stars and matter near them.* Uiteindelijk alle massa krijgt fijngemaakt tot oneindig (of bijna oneindige) dichtheid, het creëren van een "Singularity". Dit minuscule punt in spacetime oefent de zwaartekracht van alle massa, dat werd een deel ervan, zodat de effecten kunnen worden waargenomen bij andere sterren en materie vlakbij hen .*

[* High energy physicists have suggested that singularities can come in much smaller 'mini' and 'micro' size, and are hoping to produce one at CERN if they ever get the Large Hadron Collider going.] [* Hoge energie fysici hebben gesuggereerd dat singulariteiten kunnen komen in veel kleinere 'mini' en 'micro' grootte, en zijn hoop voor de productie van een op CERN als ze ooit de Large Hadron Collider gaan.]

These black holes are said to be hidden behind an event horizon, where matter and energy being sucked in toward the singularity exceeds the speed of light. Deze zwarte gaten zouden worden verborgen achter een evenement horizon, waar materie en energie worden meegezogen in de richting van de singulariteit is dan de snelheid van het licht. Beyond that boundary of spacetime, nothing within can ever get out again. Voorbij die grens van spacetime, niets binnen kan ooit er weer uit. Roger Penrose came up with the Cosmic Censorship hypothesis back in the ’70s when he and Stephen Hawking were formalizing the solutions to Einstein’s equations that predicted the existence of black holes. Roger Penrose kwam met de Cosmic Censuur hypothese terug in de'70 toen hij en Stephen Hawking formaliseren werden de oplossingen voor de vergelijkingen van Einstein voorspelde dat het bestaan van zwarte gaten. It seemed ‘indecent’ to Penrose that a singularity might ever exist that was not shielded from outside view by an event horizon, and that view predominated research for decades despite whispers here and there that naked singularities could indeed exist. Het leek 'onfatsoenlijk' om Penrose dat een singulariteit misschien ooit bestaan dat was niet afgeschermd van buiten bekeken door een gebeurtenis horizon, en die mening overheerste onderzoek decennia ondanks fluistert hier en daar dat naakte singulariteiten kon inderdaad bestaan.


The axiom of cosmic censorship is that “Nature abhors a naked singularity.” Penrose complains that an indecent singularity would do some very strange things to time, making mincemeat of our notions of cause and effect. Het axioma van kosmische censuur is dat "Natuur abhors een naakte singulariteit." Penrose klaagt dat een onfatsoenlijk singulariteit zou doen een aantal zeer vreemde dingen tot tijd maakt gehakt vlees van onze noties van oorzaak en gevolg. Three decades later theorists are not so sure. Drie decennia later theoretici zijn niet zo zeker van. It was reported back in September of 2007 that… Het werd gemeld in september 2007 dat ...

Some Black Holes May Not Be Black - researchers from Duke University and Cambridge published in the journal Physical Review D their solutions to the equations of general relativity which predict the existence of naked singularities. Sommige Black Holes May Not Be Black - onderzoekers van Duke University en Cambridge gepubliceerd in het tijdschrift Physical Review D hun oplossingen voor de vergelijkingen van de algemene relativiteitstheorie, die voorspellen het bestaan van naakte singulariteiten. Worse, they came up with some ways of testing the gravitational lensing and radiation emissions expected from such a phenomenon, that could soon be observed with current and new technology . Erger nog, ze kwamen met een aantal manieren om het testen van de zwaartekrachtconstante Lensing en straling uitstoot verwacht van een dergelijk fenomeen, dat snel kon worden waargenomen met de huidige en nieuwe technologie.

In the February issue of Scientific American , theorist Pankaj Joshi writes an informative 5 pages of explanation in the article - In het februari nummer van Scientific American, theoreticus Pankaj Joshi schrijft een informatieve 5 pagina's van uitleg in het artikel --

Do Naked Singularities Break the Rules of Physics? Heeft Naked singulariteiten de regels van de natuurkunde?

“If naked singularities exist, the implications would be enormous and would touch on nearly every aspect of astrophysics and fundamental physics. "Als naakte singulariteiten bestaan, de gevolgen zouden zijn enorm en zou ingaan op bijna elk aspect van de astrofysica en de fundamentele fysica. The lack of horizons could mean that mysterious processes occurring near the singularities would impinge on the outside world. Het ontbreken van de horizon zou kunnen betekenen dat geheimzinnige processen die zich in de buurt van de singulariteiten zou inbreuk maken op de buitenwereld. Naked singularities might account for unexplained high-energy phenomena that astronomers have seen, and they might offer a laboratory to explore the fabric of spacetime on its finest scales.” Naakte singulariteiten zou goed zijn voor hoge-energie-onverklaarbare verschijnselen die astronomen hebben gezien, en ze zouden kunnen aanbieden een laboratorium om de structuur van spacetime op de mooiste schalen. "

Some astrophysicists are probably dreading the implications, but it looks like an increasing number of others are quite excited about it as a way forward in their quest to understand the true nature of space and time and the behaviors of all things existing here. Sommige astrofysici zijn waarschijnlijk erg de gevolgen, maar het lijkt een beetje op een toenemend aantal anderen zijn heel enthousiast over het als een stap voorwaarts in hun zoektocht naar inzicht in de ware aard van ruimte en tijd en het gedrag van alle dingen bestaande hier. Joshi concludes his article with this enthusiasm… Joshi conclusie zijn artikel met dit enthousiasme ...

“Either proving or disproving cosmic censorship would create a mini explosion of its own within physics, because naked singularities touch on so many deep aspects of current theories. "Ofwel bewijzen of weerlegging kosmische censuur zou leiden tot een mini-explosie van zijn eigen binnen natuurkunde, omdat naakte singulariteiten contact op zoveel diepe aspecten van de huidige theorieën. What comes out unambiguously from the theoretical work so far is that censorship does not hold in an unqualified form, as it is sometimes taken to be. Wat komt ondubbelzinnig van de theoretische werk tot nu toe is dat censuur niet in het bezit is van een goedkeurende vorm, als is het soms genomen te worden. Singularities are clothed only if the conditions are suitable. Singulariteiten zijn gekleed alleen als de omstandigheden geschikt zijn. The question remains whether these conditions could ever arise in nature. De vraag blijft of deze voorwaarden kan ooit ontstaan in de natuur. If they can, then physicists will surely come to love what they once feared.” Als ze kan, dan natuurkundigen zal zeker komen om lief te hebben wat ze eenmaal gevreesd. "

Ik hoop dat je er iets aan hebt,misschien dat ik komende week verder op deze stof in kan gaan.
login: yes
password: I don't know, please tell me
password is incorrect
login: yes
password: incorrect

#3

belleke

  belleke


 • 0 - 25 berichten
 • 11 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 30 maart 2009 - 09:03

Ik heb je tekst volledig in Google ingevoerd en een gevonden pagina automatisch laten vertalen,dus let niet teveel op spellingsfouten en zinsopbouw.

Ik hoop dat je er iets aan hebt,misschien dat ik komende week verder op deze stof in kan gaan.bedankt voor de vertaling, ik had die ook zo vertaald. Maar mijn probleem is de laatste paragraaf ........ wat ze gevreesd hadden.
Zouden de wetten moeten aangepast worden of???
het is vooral de laatse zinnen die ik niet zo begrijp.

#4

eendavid

  eendavid


 • >1k berichten
 • 3751 berichten
 • VIP

Geplaatst op 30 maart 2009 - 13:09

Ik denk dat het artikel vrij goed aangeeft waarom veel fysici niet erg happig zijn (waren) op naakte singulariteiten. De belangrijkste reden is dat een waarnemingshorizon ons beschermt tegen het groene slijm en de verloren sokken die een singulariteit zou kunnen produceren. Of droger: dankzij de waarnemingshorizonten worden we afgeschermd van de plaatsen waar onze klassieke wetten niet meer gelden, dus kunnen we veilig onze wetten toepassen. Als naakte singulariteiten bestaan, dan zouden kwantumeffecten een invloed kunnen hebben op onze observaties, en dat zou het allemaal nóg ingewikkelder maken.

Maar al bij al is dat niet zo erg. We vinden het namelijk leuk om moeilijke dingen te doen, en deze dan te vergelijken met de natuur. De auteur drukt hier zijn hoop uit dat naakte singulariteiten ons dat zullen laten doen.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures