Springen naar inhoud

koran=wetenschap


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1


 • Gast

Geplaatst op 22 juli 2005 - 20:55

De expansie van het universum

Met macht hebben Wij de hemel gebouwd. Waarlijk, Wij zijn in staat om de omvangrijkheid en ruimte daarvan uit te breiden. (Koran 51:47)
Het woord 'hemel' dat in het bovenstaande vers gebruikt is, komt op verschillende plaatsen in de Koran voor, in de betekenis van ruimte en universum. Hier wordt het woord weer in die betekenis gebruikt, het zegt dat het universum 'uitdijt'. En de hedendaagse wetenschap is nu juist tot deze conclusie gekomen!

Tot het begin van de twintigste eeuw, was de enige opvatting in de wetenschappelijke wereld dat 'het universum een constante aard had en dat het sinds onmetelijke tijd bestond'. Het onderzoek, de observaties en berekeningen die door de moderne technologie werden uitgevoerd, hebben echter laten zien dat het universum eigenlijk een begin had, en dat het voortdurend 'uitdijt'.

De rondheid van de aarde

Hij heeft de hemelen en de aarde in waarheid geschapen. Hij laat de nacht in de dag overgaan en laat de dag in de nacht overgaan. (Koran 39:5)

De informatie die in dit vers gegeven wordt over de dag en de nacht die in elkaar overgaan, bevat ook accurate informatie over de vorm van de wereld. Want dit kan alleen maar waar zijn als de aarde rond is. Dit houdt in dat in de Koran, die in de zevende eeuw geopenbaard is, al naar de rondheid van de wereld verwezen werd.

Een beschermend dak

En Wij hebben de hemel tot een dak gemaakt, veilig en goed behoed. Maar toch keren zij zich van haar tekenen af. (Koran 21:32)

Deze eigenschap van de hemel is bewezen door wetenschappelijk onderzoek, dat is uitgevoerd in de 20ste eeuw.

De atmosfeer om de aarde heen, heeft een aantal cruciale functies voor de voortzetting van het leven. Grote en kleine meteoren die de aarde naderen, worden door de atmosfeer vernietigd, en tegelijkertijd voorkomt deze dat zij op aarde vallen en aan het leven schade toe brengen.

Verder filtert de atmosfeer de lichtstralen die uit de ruimte komen die schadelijk voor het leven kunnen zijn. Het opvallendst van de atmosfeer is dat het alleen nuttige en onschadelijke straling, zoals zichtbaar licht, bijna ultraviolette straling en radiogolven, door laat gaan. Al deze straling is van levensbelang voor het leven. Straling die bijna ultraviolet is en die maar gedeeltelijk door de atmosfeer heen komt is erg belangrijk voor de fotosynthese van planten en voor de overleving van alle levende wezens. Het leeuwendeel van de intense ultraviolette straling, die door de zon wordt uitgestoten, wordt er door de ozonlaag van de atmosfeer uit gefilterd en slechts een beperkt en essentieel deel van het ultraviolette spectrum bereikt de aarde.

De beschermende functie van de atmosfeer eindigt hier niet. De atmosfeer beschermt de aarde ook tegen de vrieskou uit de ruimte, die ongeveer min 270į C is.

Maar het is niet alleen de atmosfeer die de aarde tegen schadelijke invloeden beschermt. Naast de atmosfeer legt de Van Allen gordel ook een magnetisch veld om de aarde, dit dient ook als een schild tegen de schadelijke straling die onze planeet bedreigt. Deze straling, die voortdurend door de zon en andere sterren wordt uitgestoten, is dodelijk voor levende wezens. Als de Gordel van Allen niet bestond, zou de enorme uitbarsting van energie, die zonnevlammen genoemd wordt en die vaak in de zon voorkomen, het leven op aarde vernietigen.

De hemel die terug stuurt

Bij de hemel en haar cyclische systemen (koran)

Dit woord dat in de Koran vertaling als cyclisch uitgelegd wordt, kan ook terugsturen of teruggeven betekenen.

Zoals we weten bestaat de atmosfeer om de aarde heen, uit vele lagen. Iedere laag dient een belangrijk doel ten bate van het leven. Uit onderzoek is gebleken dat deze lagen ook de functie hebben om materiaal of straling waar ze bloot aan gesteld worden terug te stralen, de ruimte in of naar beneden naar de aarde.

De lagen van de atmosfeer

Hij is het Die voor jullie alles geschapen heeft wat op aarde is. Toen reikte Hij over de hemel en maakte zeven hemelen en Hij is de Kenner van alle zaken. (Koran 2:29)
Toen rees Hij boven naar de hemel toen het rook was, en zei daartegen en tegen de aarde: "Komen jullie beiden, vrijwillig of onvrijwillig." Zij zeiden beiden: "Wij komen vrijwillig." Toen voltooide en beŽindigde Hij hun scheppen (zoals) zeven hemelen in twee dagen en Hij gaf elke hemel zijn eigen werk (Koran 41:11-12)


Het woord 'hemelen' dat in veel verzen van de Koran gebruikt wordt, verwijst zowel naar de lucht boven de aarde, als naar het gehele universum. Gegeven deze betekenis van het woord zien we dat de hemel van de aarde, of de atmosfeer, opgebouwd is uit zeven lagen.

Tegenwoordig is het inderdaad bekend dat de atmosfeer van de wereld uit verschillende lagen bestaat, die boven op elkaar liggen. De definities die gebaseerd zijn op eigenschappen van chemische inhoud of luchttemperatuur hebben bepaald dat de atmosfeer van de aarde uit zeven lagen bestaat. Volgens de 'Limited Fine Mesh Model (LFMMII), een model van de atmosfeer dat gebruikt wordt om een schatting te maken van de weervoorspellingen gedurende 48 uur, heeft de atmosfeer ook zeven lagen. Volgens de moderne geologische definities zijn de zeven lagen van de atmosfeer de volgende:

Troposfeer
Stratosfeer
Mesosfeer
Thermosfeer
Exosfeer
Ionosfeer
Magnetosfeer

De functie van de bergen

En Wij hebben op de aarde stevige bergen geplaatst, anders zou zij met hen schudden (Koran 21:31)

Zoals we gezien hebben, staat er in het vers dat de bergen de functie hebben om de aarde tegen schokken te beschermen.

Dit feit was bij niemand bekend, in de tijd dat de Koran geopenbaard werd. Het is eigenlijk pas recent duidelijk geworden als uitkomst van de ontdekkingen van de moderne geologie. Volgens deze ontdekkingen, worden bergen gevormd als resultaat van de bewegingen en van de botsing van massieve platen, die de aardkorst vormen. Als twee platen met elkaar in aanraking komen, schuift de sterkere onder de andere, die plaat bovenop buigt en vormt hoogtes en bergen. De laag eronder strekt zich onder de grond uit en maakt een diepe strekking naar beneden. Dit heeft het gevolg, zoals al eerder gezegd is, dat de bergen een deel onder het aardoppervlak hebben dat net zo groot is als de zichtbare delen op de aarde.

In een wetenschappelijke tekst wordt de structuur van de bergen als volgt beschreven:

"Als de continenten dikker worden, zoals in berggebieden, dan zinkt de aardkorst dieper in de mantel."

In een vers wordt gewezen op deze rol van de bergen en vergeleken met 'pinnen'

Hebben Wij de aarde niet als een bed uitgespreid? En de bergen als pinnen? (Koran 78:6-7)

Met andere woorden, bergen nagelen de platen aan de aardkorst vast, door zich op de bevestigingspunten van deze platen, boven en onder het aardoppervlakte, uit te strekken. Op deze manier bevestigen zij de aardkorst en voorkomen zij dat deze over de magmalaag of tussen de platen gaat zwerven. Kortom, we kunnen de bergen als spijkers zien die stukken hout vasthouden.

Deze bevestigende functie van de bergen wordt in de wetenschappelijke literatuur met de term 'isotasie' aangeduid.

Deze vitale rol van de bergen, die door de moderne geologie en seismologisch onderzoek ontdekt is, was eeuwen geleden in de Koran geopenbaard als een voorbeeld van de suprŤme wijsheid van de schepping van Allah.

De bewegingen van bergen

En je zal de bergen zien en denken dat zij solide zijn, maar zij zullen voorbij gaan zoals wolken voorbij gaan. (Koran 27)

Deze beweging van de bergen wordt veroorzaakt door de beweging van de aardkorst waar ze op staan. De aardkorst 'drijft' op de mantel, die een grotere dichtheid heeft. Het was aan het begin van de 20ste eeuw dat voor het eerst in de geschiedenis, een Duitse wetenschapper, Alfred Wegener, de gedachte uitte dat de continenten van de aarde, toen ze gevormd werden, met elkaar verbonden waren, en dat ze daarna in verschillende richting afgedreven zijn, en zich dus van elkaar scheidden, terwijl ze van elkaar afdreven.

De relativiteit van tijd

Tegenwoordig is de relativiteit van tijd een bewezen wetenschappelijk feit. Dit werd door de relativiteitstheorie van Einstein, in het begin van de 20ste eeuw, duidelijk gemaakt. Tot dat moment wisten de mensen niet dat tijd een relatief concept was, en dat het afhankelijk van de omgeving, kon veranderen. Maar de vermaarde wetenschapper Albert Einstein heeft dit feit duidelijk in zijn relativiteitstheorie bewezen. Hij liet zien dat tijd afhankelijk is van massa en van snelheid. In de geschiedenis van de mensheid heeft niemand ooit eerder dit feit duidelijk uitgelegd.

Maar hier is ťťn uitzondering op; de Koran omvat informatie over het feit dat tijd relatief is! Over dit onderwerp staat in enkele verzen:

En waarlijk, een dag met jullie Heer is als duizend jaren van jullie berekening. (Koran 22:47)

Hij regelt (alle) zaken van de hemelen en de aarde, dan zal het (de zaak) op een dag, die een duizend jaar van jullie berekening duurt naar Hem opstijgen. (Koran 32:5)

De engelen en de geest stijgen naar Hem op in een dag waarvan de tijd vijftigduizend jaren is. (Koran 70:4)

Hij zal zeggen: "Hoeveel jaren zijn jullie op aarde gebleven?" Zij zullen zeggen: "Wij bleven een dag of een deel van een dag. Vraag het aan degenen die het bijhielden." Hij zal zeggen: "Jullie zijn slechts kort gebleven - als jullie dat maar wisten! (Koran 23:112-114)


Het feit dat de relativiteit van tijd zo duidelijk in de Koran, een boek waarvan de openbaring in 610 na chr. is begonnen, genoemd wordt, is een ander bewijs dat het een heilig boek is.

De vorming van de neerslag

Gedurende een lange tijd was het een groot mysterie hoe de regen gevormd werd. Pas toen de weerradar was uitgevonden werd het mogelijk om de verschillende stadia waarin regen gevormd is, te ontdekken.

Volgens deze ontdekking vindt de vorming van neerslag in drie stadia plaats. Eerst stijgt 'de grondstof' voor de neerslag op in de lucht, door middel van de wind. Later worden er wolken gevormd en tenslotte verschijnen de regendruppels.

De verhandeling van de Koran over de vorming van neerslag verwijst precies naar dit proces. In een vers wordt deze vorming op de volgende manier beschreven:

Allah is Degene Die de winden stuurt, zodat zij wolken verzamelenen hen over de hemel verdelen zoals Hij wil en hen dan in delen opbreekt, tot jullie uit hun midden regendruppels zien voortkomen! Dan als Hij ze op de dienaren die Hij wil laat vallen, zie! Zij verheugen zich! (Koran 30:48)

De bevruchtende winden

En Wij sturen bevruchtende winden, dan laten Wij het water uit de hemel neerdalen, en Wij geven het jullie te drinken (Koran 15:22)

In dit vers wordt gewezen op het feit dat het eerste stadium van de vorming van neerslag, wind is. De enige relatie tussen wind en regen, die bekend was tot het begin van de 20ste eeuw, was dat de wind de wolken voortdreef. Maar ontdekkingen in de moderne meteorologie hebben de 'vruchtbaar makende' rol van de wind bij de vorming van regen, gedemonstreerd...

De "bevruchtende" functie van de wind is de volgende:

Aan de oppervlakte van de oceanen en zeeŽn worden ontelbare luchtbellen gevormd door de schuimende werking van het water. Op het moment dat deze luchtbelletjes open springen, worden duizenden kleine deeltjes met een doorsnede van maar een honderdste millimeter in de lucht geslingerd. Deze deeltjes, aerosols, vermengen zich met het stof dat door de wind van het land is afgeblazen en worden dan naar de bovenste laag van de atmosfeer gedragen. Deze deeltjes worden door de wind naar grotere hoogten vervoerd en komen in contact met de waterdamp aldaar... De waterdamp rondom deze deeltjes condenseert en verandert in waterdruppels. Deze waterdruppels komen samen en vormen wolken, en vallen tenslotte in de vorm van neerslag op aarde.

De zeeŽn die zich niet met elkaar mengen

Hij heeft de twee zeeŽn losgelaten om elkaar te ontmoeten. Tussen hen is een scheiding die geen van beiden voorbij kan gaan. (Koran 55:19-20)

De eigenschap van zeeŽn, n.l. dat ze bij elkaar komen, zonder dat er vermenging met elkaar plaatsvindt, is pas onlangs door oceanografen ontdekt. Door de fysieke kracht, die "oppervlaktespanning" genoemd wordt, vermengen de wateren van naast elkaar liggende zeeŽn zich niet met elkaar. Dit wordt veroorzaakt door een verschil in dichtheid van hun wateren, de oppervlaktespanning voorkomt de menging met elkaar, net alsof er een dunne muur tussen hen is. (Davis, Richard A., Jr. 1972, Principles of oceanography, Don Mills, Ontario, Addison-Wesley publishing, p. 92-93.)

Het is interessant, dat in een tijd dat de mensen geen kennis van natuurkunde, van oppervlaktespanning of van oceanografie hadden, dit in de Koran is geopenbaard.

Het gebied dat onze bewegingen beheerst

Nee! Als hij niet ophoudt, zullen Wij hem bij zijn voorhoofdslok grijpen! Een leugenachtige zondige voorhoofdslok! (Qoer'an 96:15-16)

De uitdrukking: een leugenachtige zondige voorhoofdslok in het bovenstaande vers is heel interessant. Onderzoek dat in de laatste jaren is uitgevoerd, heeft duidelijk gemaakt dat het prefrontale gebied, dat verantwoordelijk is voor de regeling van specifieke functies van de hersenen, in het frontale deel van de schedel ligt. Wetenschappers hebben de functies van dit gebied, waar de Koran al veertienhonderd jaar geleden op wees, pas de laatste 60 jaren ontdekt. Als we in de schedel, aan de voorkant van het hoofd kijken, zullen we het frontale gebied van de grote hersenen aantreffen. In een boek getiteld: Essentials of Anatomy and Physiology, dat ook de resultaten van het laatste onderzoek van de functies van dit gebied bevat, wordt gezegd

De motivatie en het vermogen om iets te plannen en de bedoelde bewegingen vinden plaats, in het voorste gedeelte van de frontale lobben, in het prefrontale gebied. Dit is het gebied van de associatie hersenschorsÖ

Dit gebied van de grote hersenen is verantwoordelijk voor planning, motivatie en het beginnen van goed en slecht gedrag en het is verantwoordelijk voor het vertellen van leugens en van de waarheid.

Het is duidelijk dat de uitdrukking "de leugenachtige, zondige voorhoofdslok" volledig correspondeert met de bovenstaande uitleg. Dit feit, dat wetenschappers pas sinds 60 jaar weten, is door Allah eeuwen geleden in de Koran vermeld.

Een druppel zaad

Denkt de mens dat hij alleen wordt gelaten. Was hij geen gemengd mannelijke afscheiding die uit werd gegoten? (Koran 75:36-37

Zoals we gezien hebben, vertelt de Koran ons dat de mens niet van het hele zaad gemaakt is, maar van een klein gedeelte daarvan. De bijzondere nadruk in deze verklaring, verkondigt een feit dat pas onlangs door de moderne wetenschap is ontdekt, en dit bewijst dat de verklaring, het woord van Allah is.

Het mengsel in het spermazaad

De vloeistof die sperma genoemd wordt en die de zaadcellen bevat, bestaat niet louter alleen uit zaadcellen. In tegendeel, het wordt gevormd uit een mengsel van verschillende vloeistoffen. Deze vloeistoffen hebben verschillende functies, zoals het bevatten van de suiker die nodig is om energie aan de zaadcellen te leveren, het neutraliseren van de zuren aan de ingang van de baarmoeder, en het vormen van een gladde omgeving zodat de zaadcellen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen.

Interessant genoeg is het, dat dit feit dat door de moderne wetenschap ontdekt is ook genoemd wordt in de Koran als er over sperma gesproken wordt, en het sperma wordt omschreven als een gemengde vloeistof:

Waarlijk, Wij hebben de mens uit druppels van gemengd zaad geschapen zodat hij beproefd kan worden, dus maakten Wij hem horend en ziend. (Koran 76:2)

In een ander vers wordt ook naar sperma verwezen als een mengsel, en het wordt benadrukt dat de mens geschapen is van het 'extract' van dit mengsel:

Die alles wat Hij geschapen heeft goed maakt en Hij begon de schepping van de mens van klei. Toen maakte Hij hun nageslacht van een extract van uitgestoten vloeistof. (Koran 32:7-8)

Het geslacht van de baby

En dat Hij in paren schept - mannelijk en vrouwelijk, van een druppel zaad wanneer het uitgestoten is; (Koran 53:45-46)

Nog niet zolang geleden dacht men dat het geslacht van de baby door de cellen van de moeder bepaald werd. Of op z'n minst werd er geloofd dat het geslacht bepaald werd door de mannelijke en vrouwelijke cellen samen. Maar de Koran geeft ons heel andere informatie. Daarin staat dat de mannelijkheid of vrouwelijkheid geschapen wordt van 'een druppel sperma die uitgestoten is.'

Met andere woorden, het geslacht van de baby hangt af van het soort chromosoom van de man dat met de eicel van de vrouw versmelt.

Van dit alles was niets bekend tot de ontdekking van genetica in de 20ste eeuw. Inderdaad werd er in veel culturen geloofd dat het geslacht van de baby bepaald werd door het lichaam van de vrouw. Dat is dan ook de reden waarom vrouwen er de schuld van kregen als zij van een meisje bevielen.

Veertien eeuwen voordat de menselijke genen ontdekt werden, gaf de Koran echter informatie dat dit bijgeloof ontkent en verwees naar het feit dat de oorsprong van het geslacht niet afhankelijk is van de vrouw maar afhankelijk is van het zaad dat van de man afkomstig is.

Een bloedklonter hangend in de baarmoeder

Het embryo brengt zijn ontwikkelingsperiode niet in een leegte door. Het hangt aan de baarmoeder, net als wortels die via hun uitlopers, stevig in de aarde zijn geworteld. Door deze verbinding, kan het embryo voedingstoffen, noodzakelijk voor de groei, verkrijgen uit het lichaam van de moeder.

Hier, op dit punt, is een heel belangrijk wonder van de Koran geopenbaard. Voor de verwijzing naar het embryo dat zich in de baarmoeder van de moeder ontwikkelt, gebruikt Allah het woord 'alaq' in de Koran:

Lees! In de naam van je Heer, Die (al het bestaande) heeft geschapen. De mens heeft geschapen van een bloedklonter. Lees! En je Heer is de meest Vrijgevige. (Koran 96:1-3)

Het bedekken van de spieren over de beenderen

Toen vormden Wij het mengsel van mannelijke en vrouwelijke seksuele afscheiding in een klonter, daarna maakten Wij van de klonter een kleine vleesklomp, dan maakten Wij uit die kleine vleesklomp beenderen, vervolgens bekleedden Wij die beenderen met vlees en dan brachten Wij het voort als een andere schepping. Gezegend dus is Allah, de Beste der Scheppers. (Koran 23:14)

Embryologie is de tak van wetenschap die de ontwikkeling van het embryo in de baarmoeder bestudeert. Tot voor kort namen embryologen aan dat de beenderen en spieren zich tegelijkertijd in het embryo ontwikkelden. Maar hoog ontwikkeld microscopisch onderzoek, tengevolge van nieuwe technologische ontwikkelingen, heeft laten zien dat de openbaring van de Koran woord voor woord klopt.

Deze observaties, op microscopisch niveau, laten zien dat de ontwikkelingen

in de baarmoeder precies zo plaatsvinden als in de verzen beschreven staat. Eerst verbeent het kraakbeenweefsel van het embryo. Dan komen spiercellen, geselecteerd uit het weefsel rondom de botten bijeen en omwikkelen de beenderen.

De drie donkere stadia van de baby, in de baarmoeder

Hij heeft jullie in de baarmoeders van jullie moeders geschapen, schepping na schepping in drie sluiers van duisternis, zo is Allah, jullie Heer. Aan Hem is het Koninkrijk. Geen heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Hij. Hoe kunnen jullie je dan afkeren? (Koran 39:6)

Zoals begrepen kan worden, wordt in dit vers verteld dat de mens in de baarmoeder in drie verschillende stadia geschapen wordt. De moderne biologie heeft inderdaad ontdekt, dat de embryologische ontwikkeling van de baby op drie verschillende plaatsen in de baarmoeder plaatsvindt.

-Pre-embryonische fase
-Embryologische fase
-Foetale fase

De identiteit van de vingerafdruk

Ja, Wij zijn in staat om de toppen van zijn vingers weer volmaakt in elkaar te zetten. (Koran 75:4)

De nadruk op de vingertoppen heeft een hele speciale betekenis. Dit is zo, vanwege het feit dat de vorm en de details van elke vingerafdruk, uniek voor de betreffende persoon zijn. Iedereen die leeft of ooit in deze wereld heeft geleefd, heeft een uniek paar vingerafdrukken.

Verder is het zo dat zelfs tweelingen die dezelfde DNA reeks hebben, hun eigen set vingerafdrukken hebben. Vingerafdrukken krijgen voor de geboorte hun definitieve vorm en blijven gedurende hun hele leven hetzelfde, tenzij er blijvende littekens op voorkomen. Dit is dan ook de reden waarom vingerafdrukken als belangrijk bewijsmateriaal geaccepteerd worden, want zij kunnen maar ťťn eigenaar hebben, en de wetenschap van de vingerafdrukken wordt als enige identificatiemethode gebruikt, waar geen vergissingen in voor kunnen komen.

Deze eigenschap van de vingerafdrukken is pas aan het einde van de 19de eeuw ontdekt. Hiervoor beschouwde de mensen de vingerafdrukken als slechts gewone groefjes, zonder er een specifiek belang of betekenis aan te geven. Maar in de Koran verwijst Allah naar de vingerafdrukken, waar nooit iemand in die tijd op gelet had en vestigt onze aandacht op hun belang - een belang dat pas tegenwoordig begrepen wordt.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2


 • Gast

Geplaatst op 22 juli 2005 - 20:56

Ik zou graag jullie meningen over dat onderwerp weten

#3

p__

  p__


 • >1k berichten
 • 2972 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 22 juli 2005 - 21:17

Het valt me op dat er enorm veel uitleg nodig is om die korantexten dusdanig uit te leggen. Als je de texten zelf leest, zijn ze behoorlijk nietszeggend. We weten allemaal dat die texten zo vaag zijn dat ze op oneindig veel manieren te interpreteren zijn.

Verder kan er uiteraard wel enige wetenschappelijke kennis in de Koran verwerkt zijn, welke in die tijd al bekend was. Ook zit je natuurlijk met de vertalingen, om maar 1 voorbeeldje te noemen:

Jij schreef:

Met macht hebben Wij de hemel gebouwd. Waarlijk, Wij zijn in staat om de omvangrijkheid en ruimte daarvan uit te breiden. (Koran 51:47)


Ik heb enkele andere vertalingen gevonden:

51:47
YUSUFALI: With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the vastness of pace.  
PICKTHAL: We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast extent (thereof).  
SHAKIR: And the heaven, We raised it high with power, and most surely We are the makers of things ample.  

Voorzeker Wij bouwden de hemel door Onze macht en waarlijk Wij zin het, Die hem hebben uitgebreid.


Conclusie:
Iemand heeft erg zn best gedaan om de Koran wetenschappelijk te interpreteren, maar haalt hier tal van zaken bij die toch echt niet in de Koran staan.

#4

Wouter_Masselink

  Wouter_Masselink


 • >5k berichten
 • 8405 berichten
 • VIP

Geplaatst op 22 juli 2005 - 21:41

Het komt volgens mij niet vaak voor, maar wat dit betrefd ben ik het zeker eens met 'P'. Dit is zoeken naar verborgen boodschappen die niet bestaan.
"Meep meep meep." Beaker

#5

Rogier

  Rogier


 • >5k berichten
 • 5679 berichten
 • VIP

Geplaatst op 22 juli 2005 - 22:59

Kun je ook dingen uit de Koran concluderen die de wetenschap pas de komende jaren uitvindt? Of 'ontdekken' de Korangeleerden die voorspellingen dan pas achteraf.
In theory, there's no difference between theory and practice. In practice, there is.

#6


 • Gast

Geplaatst op 23 juli 2005 - 09:50

Het valt me op dat er enorm veel uitleg nodig is om die korantexten dusdanig uit te leggen. Als je de texten zelf leest, zijn ze behoorlijk nietszeggend. We weten allemaal dat die texten zo vaag zijn dat ze op oneindig veel manieren te interpreteren zijn.


Maar er zijn er wel duidelijke teksten bij zoals de 7 lagen van de atmosfeer, de functie van de bergen, de beweging van bergen, vorming van neerslag, de zeeen die zich niet met elkaar mengen, druppel zaad, het geslacht van een baby, De drie donkere stadia van de baby in de baarmoeder. Hoe konden ze al die info weten????

Kun je ook dingen uit de Koran concluderen die de wetenschap pas de komende jaren uitvindt? Of 'ontdekken' de Korangeleerden die voorspellingen dan pas achteraf.


De beste Korangeleerden ter wereld konden de Koran niet helemaal interpreteren omdat er gewoon teveel info in zit verborgen. Als er iets in de Koran staat geschreven die de wetenschap nog niet uitgevonden heeft dan kunnen de Korangeleerden het ook niet weten.

#7

Wouter_Masselink

  Wouter_Masselink


 • >5k berichten
 • 8405 berichten
 • VIP

Geplaatst op 23 juli 2005 - 09:52

Dat wisten ze niet, aangezien je zelf al vraagt hoe ze het kunnen weten lijkt het me ook vrij onwaarschijnlijk dat ze het wisten. Zoals ik al eerder zei: Je legt verbanden die er niet zijn.
"Meep meep meep." Beaker

#8


 • Gast

Geplaatst op 23 juli 2005 - 09:56

Maar die staan duidelijk in de Koran geschreven :shock: Zelfs een kind ziet die verbanden. Dus moet de Koran ook een heilige boek zijn.

#9


 • Gast

Geplaatst op 23 juli 2005 - 10:07

Maar die staan duidelijk in de Koran geschreven :shock: Zelfs een kind ziet die verbanden. Dus moet de Koran ook een heilige boek zijn.


Mohammed dicteerde zijn woorden aan verschillende schrijvers, waarmee ook verschillende versies van de teksten begonnen te circuleren. In 651 werd de offciŽle koran vastgelegd, maar eeuwen later bestonden er nog steeds alternatieve teksten, ondanks alle pogingen van de kaliefen om deze hen onwelgevallige teksten te doen verdwijnen

Ik denk dat ze rond deze tijd nogal wat van de aarde wisten? Ik weet niet wat allemaal maar goed........ Volgens mij klinkt me dit in de oren als misleiding vanwege dat de wetenschap het op dat moment allemaal al te weten was gekomen..
en vanwege dat er telkens alternatieve teksten opduiken.

Gr. Johan

#10

Monnik

  Monnik


 • >250 berichten
 • 281 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 23 juli 2005 - 11:21

Lili wat een kolossale post, regenachtige middag?

Waar ik even benieuwd naar ben is of dit eigen werk is of dat je een bepaald geschrift hebt gelezen waarin deze zaken op een rijtje werden gezet. In ieder geval is duidelijk dat hier een grondige studie is gemaakt van eventuele referenties naar hedendaagse wetenschap in de Koran die je niet zomaar even in een paar uurtjes bijelkaar zoekt en daarom vind ik het interessant om te weten wie dit heeft opgesteld. Ook ben ik benieuwd of het hier om vertalingen van versregels gaat die van een bestaande bron zijn overgenomen of nieuw samengesteld zijn.

Wat we natuurlijk als over het algemeen niet Koran-kenners (triest, triest, ik weet het :shock:) een beetje missen is de context van de versregels. Bij het stukje over de zeven hemelen bijvoorbeeld wordt dit gekoppeld aan een indeling van de atmosfeer in zeven lagen. Zou hier niet net zo goed verwezen kunnen worden naar een model waarin de aarde het middelpunt van het heelal is en de planeten en sterren worden gedragen door sferen of hemelen die daar omheen draaien (zoals in het model van Ptolemaeus wat in die tijd bekend moet zijn geweest (had overigens acht sferen))? Verder meende ik dat de zeven hemelen ook allerlei concrete invullingen hebben gekregen in de cultuur die nogal afwijken van het idee dat het atmosferische lagen zijn (maar ik weet niet of die ideeen gebaseerd zijn op de Koran).

En stiekem ben ik natuurlijk het meest geinteresseerd in wat naar jouw mening de positie is van Islam ten opzichte van de "westerse" wetenschap zoals die in Europa is ontstaan na de middeleeuwen (ook uit Arabische bronnen). Moet wetenschap in dienst staan van het geloof of heeft het een bestaansrecht daarbuiten? ;)
Je hebt waarschijnlijk een ander referentiekader dan deze schrijver: onfeilbare feilbaarheid

#11


 • Gast

Geplaatst op 23 juli 2005 - 11:31

Mohammed dicteerde zijn woorden aan verschillende schrijvers, waarmee ook verschillende versies van de teksten begonnen te circuleren. In 651 werd de offciŽle koran vastgelegd, maar eeuwen later bestonden er nog steeds alternatieve teksten, ondanks alle pogingen van de kaliefen om deze hen onwelgevallige teksten te doen verdwijnen


De teksten van de Koran zijn nog altijd bewaard gebleven en werd ook niets aan die teksten veranderd. Als je het nog niet wist, de Koran is de enigste heilige boek waar er geen twee verschillende versies van zijn.

Ik denk dat ze rond deze tijd nogal wat van de aarde wisten? Ik weet niet wat allemaal maar goed........ Volgens mij klinkt me dit in de oren als misleiding vanwege dat de wetenschap het op dat moment allemaal al te weten was gekomen..


De wetenschap van toen was heel primitief, ze wisten niets over de aarde en over de geboorte van de mens en toch staan er in de Koran dingen verteld die pas 50 jaar geleden door de wetenschappers ontdekt werden.
Je wil toch niet zeggen dat de wetenschap van ongeveer 1300 jaar geleden al wist dat de aarde beschermd werd door 7 lagen, de functie van de bergen, de beweging van de bergen, de vorming van neerslag, de zeeen die niet mengen, het geslacht van de baby alleen afhangt van het soort chromosoom van de man,...

#12

Rogier

  Rogier


 • >5k berichten
 • 5679 berichten
 • VIP

Geplaatst op 23 juli 2005 - 11:41

Kun je ook dingen uit de Koran concluderen die de wetenschap pas de komende jaren uitvindt? Of 'ontdekken' de Korangeleerden die voorspellingen dan pas achteraf.


De beste Korangeleerden ter wereld konden de Koran niet helemaal interpreteren omdat er gewoon teveel info in zit verborgen. Als er iets in de Koran staat geschreven die de wetenschap nog niet uitgevonden heeft dan kunnen de Korangeleerden het ook niet weten.

Kortom, het staat er wel in, maar we kunnen het niet begrijpen totdat we zelf op een andere manier aan die informatie komen.

Wat hebben we er dan aan?
In theory, there's no difference between theory and practice. In practice, there is.

#13


 • Gast

Geplaatst op 23 juli 2005 - 12:02

Waar ik even benieuwd naar ben is of dit eigen werk is of dat je een bepaald geschrift hebt gelezen waarin deze zaken op een rijtje werden gezet. In ieder geval is duidelijk dat hier een grondige studie is gemaakt van eventuele referenties naar hedendaagse wetenschap in de Koran die je niet zomaar even in een paar uurtjes bijelkaar zoekt en daarom vind ik het interessant om te weten wie dit heeft opgesteld. Ook ben ik benieuwd of het hier om vertalingen van versregels gaat die van een bestaande bron zijn overgenomen of nieuw samengesteld zijn.


Ik heb die zelf op internet gevonden (http://www.ontdekisl...l/wonderen1.php)

Als je vertaling van de Koran op meerdere sites leest zijn die allemaal dezelfde (tip gewoon in google vertaling koran)

Bij het stukje over de zeven hemelen bijvoorbeeld wordt dit gekoppeld aan een indeling van de atmosfeer in zeven lagen. Zou hier niet net zo goed verwezen kunnen worden naar een model waarin de aarde het middelpunt van het heelal is en de planeten en sterren worden gedragen door sferen of hemelen die daar omheen draaien (zoals in het model van Ptolemaeus wat in die tijd bekend moet zijn geweest (had overigens acht sferen))?


Ik de Koran wordt duidelijk gezegd dat de aarde door 7 hemelen wordt beschermd met elk zijn eigen functie. In een van de soera's wordt duidelijk gezegd dat de zon het centrum is en de aarde rond de zon draait daarom is het onwaarschijnlijk dat er bedoelt wordt met het model van Ptolemeaus.

En stiekem ben ik natuurlijk het meest geinteresseerd in wat naar jouw mening de positie is van Islam ten opzichte van de "westerse" wetenschap zoals die in Europa is ontstaan na de middeleeuwen (ook uit Arabische bronnen). Moet wetenschap in dienst staan van het geloof of heeft het een bestaansrecht daarbuiten?


In de Koran wordt duidelijk gezegd dat de mens zelf dingen moet ontdekken over het heelal, mens, aarde,... m.a.w. wetenschap is niet verboden. Het belangrijkste is dat je in God gelooft.

#14

p__

  p__


 • >1k berichten
 • 2972 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 23 juli 2005 - 12:32

Maar er zijn er wel duidelijke teksten bij zoals de 7 lagen van de atmosfeer, de functie van de bergen, de beweging van bergen, vorming van neerslag, de zeeen die zich niet met elkaar mengen, druppel zaad, het geslacht van een baby, De drie donkere stadia van de baby in de baarmoeder. Hoe konden ze al die info weten????


Allemaal extreem vage teksten die op ontelbaar veel manieren geinterpreteerd kunnen worden.

Bovendien was er in die tijd al een wetenschap, en kan dergelijke (inmiddels zeer verouderde) kennis erin verwerkt zijn.

Volgens mij weet iedereen inmiddels wel dat er wat meer dan 3 stadia zijn waarin een baby zich ontwikkeld.

#15

Chriis

  Chriis


 • >250 berichten
 • 664 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 23 juli 2005 - 13:39

Kun je ook dingen uit de Koran concluderen die de wetenschap pas de komende jaren uitvindt? Of 'ontdekken' de Korangeleerden die voorspellingen dan pas achteraf.

De beste Korangeleerden ter wereld konden de Koran niet helemaal interpreteren omdat er gewoon teveel info in zit verborgen. Als er iets in de Koran staat geschreven die de wetenschap nog niet uitgevonden heeft dan kunnen de Korangeleerden het ook niet weten.

Kortom, het staat er wel in, maar we kunnen het niet begrijpen totdat we zelf op een andere manier aan die informatie komen.

Wat hebben we er dan aan?

Gewoon te veel info! ik krijg er kriebels van. Teveel info = geen info!, daar kun je alles uit halen.

Dit is geen informatie maar associatie!

Als ik vandaag naar de tandarts ga, morgen naar de dokter, en overmorgen naar de fysio. En ik lees de volgende dag in de krant "Tour De France begint vandaag". Levert de krant dan informatie???

Ik zal er ťťn aanhalen:

De rondheid van de aarde

Hij heeft de hemelen en de aarde in waarheid geschapen. Hij laat de nacht in de dag overgaan en laat de dag in de nacht overgaan. (Koran 39:5)

De informatie die in dit vers gegeven wordt over de dag en de nacht die in elkaar overgaan, bevat ook accurate informatie over de vorm van de wereld. Want dit kan alleen maar waar zijn als de aarde rond is. Dit houdt in dat in de Koran, die in de zevende eeuw geopenbaard is, al naar de rondheid van de wereld verwezen werd.

Dat er dag en nacht is was al vrij lang bekent, dat direkt impliceerd dat de aarde rond is???? Dan hadden ze dat beter kunnen op schrijven. Dat de aarde rond is, dat duurde wel even voordat dat geaccepteerd werd, terwijl men allang van dag en nacht wist. (Kennis=0.0).

Ik sta tot u beschikking om ook andere te ontkrachten, als dat gewenst is.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures