Springen naar inhoud

De status van de vrouw volgens de Koran


 • Log in om te kunnen reageren

#1


 • Gast

Geplaatst op 08 augustus 2005 - 13:57

Koran=onduidelijk in de zin of het nu om de ziel of het lichaam gaat van de mens


Ik denk dat het over beide gaat. Er wordt zowel over de ziel als over het menselijk kichaam verteld. Maar het ziel is veel belangrijker dan het lichaam.

Koran=bij uitstek discriminerend voor de vrouw


De vrouw heeft evenveel rechten als de man. Wat je nu in veel arabische landen ziet gebeuren komt niet door de koran.Want volgens mij zijn het extremisten die zelf regels beginnen uit te vinden en zeggen dat het in de koran is geschreven.

Koran=Jezus als de zoon van God ontkennend


Dat is inderdaad zo. God is God en kan geen zonen en dochters hebben. Hij is niet te vergelijken met een mens, in de Koran wordt Jezus als een profeet gezien. Volgens de Koran zei Jezus zelf dat God geen kinderen of familieleden had maar de mensen waren zo verbaasd van zijn bovennatuurlijke krachten dat ze hem als een zoon van God beschouwden.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Frankenstein

  Frankenstein


 • >25 berichten
 • 27 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 08 augustus 2005 - 15:17

De vrouw heeft evenveel rechten als de man. Wat je nu in veel arabische landen ziet gebeuren komt niet door de koran.Want volgens mij zijn het extremisten die zelf regels beginnen uit te vinden en zeggen dat het in de koran is geschreven.  


Beste Shehrazade die regels hoef je niet uit vinden ze staan letterlijk in de Koran.

Wat is er overigens mis mee als er wordt uitgedragen dat een man meer rechten heeft als een vrouw.

Ik heb er in ieder geval geen problemen mee.
Het probleem waar veel mensen zoals ik mee worstelen is dat het letterlijk in de Koran beschreven staat en er vervolgens gezegd wordt dat het niet waar is.


4. De Vrouwen (An-Nisa)

Mannen zijn voogden over de vrouwen

34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

Ontucht

15. En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.


Erfenis

11. Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door Allah. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

#3


 • Gast

Geplaatst op 08 augustus 2005 - 17:55

Ik heb een site gevonden die meer over de rechten van de vrouw vertelt :shock: http://www.moslim.org/islam/sam1.htm Maar probeer het alvast te lezen.

Mij is gevraagd iets te vertellen over de Positie van de vrouw in de islam. Dit onderwerp is deze dagen buitengewoon belangrijk, daar de islam zeer kritisch wordt bekeken in de westerse wereld, vanwege de huidige conflicten in het Midden-Oosten en Afghanistan.Men heeft in het Westen een zeer negatieve indruk van de islam als gevolg van deze conflicten. Dit negatieve beeld wordt verder versterkt door het grootste deel van de media en de christelijke evangelistische bewegingen.Na het onderwerp van jihad is de positie van de vrouw in de islam het onderwerp dat het minst begrepen en verkeerd voorgesteld wordt in het Westen.Helaas wordt deze slechte indruk verder versterkt door de lage behandeling van vrouwen in bepaalde moslimlanden vanwege lokale culturele gebruiken.Er wordt gedacht dat de vrouw in de islam in elk opzicht inferieur is aan de man. In feite denken sommige mensen in het Westen dat vrouwen in de islam niet eens een ziel hebben!De positie van een individu, of het nu een man is of een vrouw, in een godsdienst zal afhankelijk zijn van de geestelijke status en sociale en economische rechten die aan het individu worden geschonken. Geen ander Religieus Boek en geen andere hervormer heeft zelfs maar een fractie gedaan van wat de Heilige Koran en de Profeet Mohammed hebben gedaan om de positie van de vrouw te verheffen.De geestelijke positie van de vrouw in de islam.


In geestelijke zin is de vrouw in de islam gelijk aan de man. In de Heilige Koran zijn ze beiden uit een en dezelfde ziel geschapen. Dit is een correctie op het verhaal in de bijbel, waar zij als een nakomertje uit de rib van Adam is geschapen. Deze gedachte van gelijkheid van de schepping van man en vrouw wordt in de Heilige Koran vanaf de vroegste openbaringen kenbaar gemaakt.“Bij de nacht, wanneer die een sluier werpt!

En de dag, wanneer die straalt!

En de schepping van het mannelijk en het vrouwelijke!” (92:1-3)“En dat Hij het is Die doet sterven en leven geeft,

En dat Hij paren schept, het mannelijke en het vrouwelijke,

Uit de kleine levenskiem, wanneer die gereed gemaakt is.” (53:44-46)Rechtstreeks vanaf de vroegste openbaringen wordt dus in gelijke woorden over het mannelijke en het vrouwelijke gesproken.Latere openbaringen ontwikkelen dezelfde basisgedachte:“O mensen, kom jullie plicht na tegenover jullie Heer, Die jullie uit één wezen heeft geschapen en zijn partner van dezelfde (soort), en uit deze twee vele mannen en vrouwen heeft verspreid ...” (4:1)Een andere grote dienst die de islam de vrouw heeft bewezen, is dat die haar verschoond heeft van de aanklacht, dat zij er verantwoordelijk voor was dat zonde zijn weg vond in het menselijk ras. Volgens de bijbel was het de vrouw die naar de duivel luisterde en toen Adam misleidde door hem te verleiden.De islam spreekt haar helemaal vrij van deze beschuldiging door in de Heilige Koran te stellen, dat het Adam en Eva beiden waren die door de duivel werden bedrogen.De Koran stelt niet alleen de gelijkheid van de ziel van man en vrouw vast, maar het stelt ook dat de vrouw gelijke mogelijkheden bezit om zich geestelijk te ontwikkelen.“Wie ook kwaad doet, hij zal met het gelijke daarvan vergolden worden; en wie ook goed doet, hetzij een man of een vrouw, en hij is een gelovige, deze zullen de Tuinen ingaan, om daarin onderhoud zonder maat te ontvangen.” (40:40)“Wie ook goed doet, hetzij een man of een vrouw, en is een gelovige, Wij zullen hem zeker een goed leven laten leiden, en Wij zullen hen zeker hun beloning geven voor het beste van was zij deden.” (6:97)“Waarlijk, de mannen die zich onderwerpen en de vrouwen die zich onderwerpen, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarheidlievende mannen en de waarheidlievende vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de nederige mannen en de nederige vrouwen, en de liefdadige mannen en de liefdadige vrouwen, en de vastende mannen en de vastende vrouwen, en de mannen die hun kuisheid bewaken en de vrouwen die bewaken, en de mannen die Allah veel gedenken en de vrouwen die gedenken – Allah heeft voor hen vergiffenis en een machtige beloning bereid.” (33:35)Vrouwen waren in staat het hoogste geestelijke geschenk te ontvangen, dat van de Goddelijke openbaring, zoals in het geval van de moeder van Mozes:“En Wij openbaarden aan de moeder van Mozes, zeggende: Zoog hem; en wanneer u voor hem vreest, werp hem in de rivier en vrees niet, noch treur; waarlijk, Wij zullen hem tot u terugbrengen en hem tot een van de boodschappers maken.” (28:7)En ook in her geval van Hazrat Mariam:“En toen de engelen zeiden: O Maria, waarlijk, Allah heeft u gekozen en u gereinigd en u gekozen boven de vrouwen van de wereld.” (3:42)De Heilige Koran zegt van de vrouwen van de heilige profeet Mohammed dat ze grondig gereinigd waren. In hun hoedanigheid van moeders van de gelovigen dienen ze als geestelijke rolmodellen voor alle moslims. Het feit dat een aanzienlijk gedeelte van de Hadies via Hazrat Aisha is overgeleverd, en dat zij vele jaren na de dood van de Heilige Profeet een vooraanstaande lerares van de Hadies was, legt duidelijk de hoge geestelijke positie van vrouwen in de islamitische traditie vast.Sociale en economische rechten.


Afgezien dat de islam vastgesteld heeft dat de vrouw geestelijk gelijk is aan de man, heeft die ook een revolutie teweeggebracht in de sociale, wettelijke en economische status van vrouwen. Voor de islam hadden vrouwen in Arabië geen recht op bezit. Ze werd in feite zelf beschouwd als bezit en werd samen met andere bezittingen door mannen geërfd. Ze had geen recht op het bezit van haar overleden echtgenoot of vader.De geboorte van een dochter werd als een schande ervaren, en onder de adel van de Quraish werden vrouwelijke baby’s levend begraven, zodat de familie niet opgescheept hoefde te zijn met de schande van een vrouwelijk kind.De verandering die de islam in deze toestand teweegbracht, is ongeëvenaard in de geschiedenis van de mensheid.De hervorming die de islam introduceerde, maakte van de vrouw een vrije persoon in de meest complete zin van het woord, en zo werd het halve menselijk ras in een tijdspanne van drieëntwintig jaar bevrijd van slavernij – een positie die de vrouw slechts gedeeltelijk en recentelijk pas heeft bereikt in de niet-moslimse wereld, en dan ook nog na tientallen jaren van zware strijd.Om volledig gelijkwaardig deel te nemen in de maatschappij, moet een individu economische rechten hebben. De islam geeft de vrouw deze economische rechten op verschillende wijzen.In de eerste plaats is aan vrouwen het recht gegeven op arbeid. Een vrouw kan elk werk verrichten dat zij wil en heeft recht op haar verdiensten.“.. Voor mannen is het voordeel van wat ze verdienen. En voor vrouwen is het voordeel van was ze verdienen ...” (4:32)In de tijd van Hazrat Umar stelde hij een vrouw aan als toezichthouder van de openbare markt.Om een huwelijk op een gezonde, juiste en evenwichtige voet aan te vangen, werd aan de vrouw een bruidsschat gegeven om haar tot eigenaar van bezit te maken. De bruidsschat kan uit elk bedrag bestaan.De Koran zegt dat er zelfs een stapel goud als bruidsschat aan een vrouw kan worden gegeven.“ ... Geef hen hun bruidsschatten zoals is vastgesteld ...” (4:24)Ook had zij in de huwelijkse relatie recht op ondersteuning van de echtgenoot.“Mannen zijn de onderhouders van de vrouwen, omdat Allah sommige van hen anderen heeft toen overtreffen, en omdat zij van hun bezittingen uitgeven.” (4:34)Wanneer een man in de islam zijn vrouw ondersteunt, dan bewijst hij haar geen enkele gunst, waarvoor zij hem dankbaar moet zijn, maar is het eerder nog een recht dat God haar heeft gegeven.Een andere wijze waarop de islam de vrouw economische gelijkheid heeft gegeven, was door haar erfenisrechten te schenken:“Voor mannen is een aandeel van wat de ouders en de naaste verwanten nalaten, en voor vrouwen is een aandeel van wat de ouders en de naaste verwanten nalaten.” (4:7)Sociale rechtenNaast dat de islam vrouwen dezelfde economische rechten heeft gegeven als mannen, heeft die ook een grote verandering teweeggebracht in de sociale status van vrouwen. Voor de islam bestonden er losbandige seksuele relaties tussen de seksen, waarbij de vrouw de uitgebuite partij vormde, hetgeen in extreme mate voorkwam. Mannen schepten openlijk op over hun seksuele escapades, en de pre-islamitische literatuur staat vol van deze verhalen.De islam zette deze toestand van zaken recht door maatregelen in te stellen ter bescherming van de seksuele waardigheid van vrouwen.“Zeg tegen de gelovige mannen dat ze hun blikken neerslaan en hun seksuele driften onderdrukken. Dat is reiner voor hen. Waarlijk, Allah is Zich bewust van wat zij doen. En zeg tegen de gelovige vrouwen dat ze hun blikken neerslaan en hun seksuele driften onderdrukken en hun sierselen niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En laat hen hun hoofdbedekkingen over hun borsten werpen ...” (24:30:31)“O Profeet, zeg tegen uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen van de gelovigen om hun overkleden over zich te werpen. Dit is gepaster, zodat ze kenbaar zullen zijn, en geen problemen ondervinden. En Allah is immer Vergevend, Genadevol.” (33:59)Het doel van het in stand houden van een kuise en reine relatie tussen de seksen wordt dus via de bovenstaande middelen bereikt. Een onnodige menging van vrouwen en mannen, wat zo vaak leidt tot onwettige seksuele relaties, wordt sterk ontmoedigd. Van moslimvrouwen wordt verlangd om zich fatsoenlijk te kleden en hun lichamelijke schoonheid niet bloot te stellen, hetgeen een bron van aantrekking voor mannen kan zijn.De Heilige Profeet heeft gezegd dat wanneer een vrouw volwassen is geworden, dan is het niet gepast dan enig deel van haar lichaam zichtbaar is, behalve haar handen en gezicht.Fatsoenlijke kleding voor moslimvrouwen beschermt derhalve hun seksuele waardigheid en voorkomt dat ze louter seksobjecten worden. De islam verbiedt ook exploitatie van vrouwen door de schoonheid van de vrouw te gebruiken om produkten te verkopen. De schaamteloze wijze waarop vrouwen in reclames worden gebruikt in westerse landen om produkten te verkopen, is afstotend voor de islam.De bovenstaande maatregelen tezamen met de sterke aanbeveling om de huwelijkse staat in te gaan, dienen om de seksualiteit van mannen en vrouwen te beschermen.Het huwelijk wordt aangemoedigd en wordt beschouwd als een normale toestand van sociaal bestaan van zowel mannen als vrouwen. Door deze maatregel worden seksuele begeerten gekanaliseerd tot een bruikbare en nuttige eigenschap.“En huw degenen onder jullie die vrijgezel zijn ...” (24:32)De Heilige Profeet heeft bij vele gelegenheden de deugden van het huwelijk geprezen, en heeft gezegd dat dit de beste manier is om kuisheid te bewaren en de blikken nederig te houden. Bij een gelegenheid zei hij, toen hij de monnikachtige neigingen van een zekere jongeman opmerkte: “Ik ben getrouwd. Wie naar een andere weg dan mijn weg neigt, behoort niet tot mij”.De instemming van een vrouw is nodig om te trouwen. Ze kan niet tegen haar wil gehuwd worden.“Het is niet wettig voor jullie dat jullie vrouwen nemen als erfenis tegen hun wil.” (4:19)De vrouw wordt in het huwelijk door de Heilige Profeet beschreven als de beheerder over het gezin van haar echtgenoot, en in de Heilige Koran worden haar dezelfde rechten en plichten gegeven als de man.“... En vrouwen hebben rechten, gelijk als die tegenover haar op een rechtvaardige wijze ...” (2:228)De man wordt bevolen de vrouw in onderhoud te voorzien. Dit is daarom geen enkele gunst die hij haar bewijst, maar het is integendeel haar recht om door hem gehuisvest en onderhouden te worden.De Koran legt er nadruk op dat de relatie tussen mannen en vrouwen meer inhoud dan louter lichamelijke begeerte. Ze dienen een bron van comfort en bescherming voor elkaar te zijn.“En van Zijn tekenen is, dat Hij partners voor jullie uit jullie zelf heeft geschapen, zodat jullie gemoedsrust bij hen kunnen vinden, en Hij heeft liefde en genegenheid tussen jullie geplaatst.” (30:21)“... Zij zijn een gewaad voor jullie, en jullie zijn een gewaad voor hen.” (2:187)Dit betekent dat man en vrouw elkaar net als kleding bescherming en comfort bieden, en dat de zwakheid van de een gecompenseerd wordt door de kracht van de ander.Er wordt veel belang gehecht aan een vriendelijke behandeling van de echtgenote, in die mate zelfs dat de Heilige Profeet heeft gezegd dat de beste der moslims hij is, die zijn vrouw het beste behandelt.Deze liefhebbende relatie ontwikkelt deze goede eigenschappen, die uiting vinden in het dagelijkse leven en de gemeenschap in het geheel ten goede komen.In feite is van de Heilige Profeet opgetekend te hebben gezegd, dat “iemand die trouwt, heeft de helft van zijn godsdienst voltooid”.We leven echter in een onvolmaakte wereld, en soms nopen ongelukkige relaties ertoe dat een gemeenschap beëindigd moet worden. In dit geval geeft de islam de vrouw het recht tot echtscheiding, die in technische termen khula wordt genoemd.Bij de islamitische echtscheiding wordt grote nadruk gelegd op een vriendelijke behandeling van de gescheiden vrouw.“... Houd hen in goedheid, of laat hen met goedheid gaan ...” (2:231)Ik zal iets voorlezen uit het werk van Maulana Muhammad Ali, waarin polygamie wordt besproken.“Monogamie is de regel in de islam en polygamie is slechts een uitzondering, die onderworpen aan bepaalde voorwaarden is toegestaan. De twee volgende verzen vormen het enige gezag voor de wettiging van polygamie, laten we bekijken waar dit ons brengt:‘En indien jullie vrezen dat jullie niet rechtvaardig kunnen zijn tegenover de wezen, huw dan zulke vrouwen die u goed lijken, twee, of drie, of vier; maar indien jullie vrezen dat jullie niet rechtvaardig zullen zijn, huw dan slechts één, of wat jullie rechterhanden bezitten. Dit is gepaster voor jullie, opdat jullie niet onrechtvaardig zullen zijn.’ (4:3)‘En zijn vragen u een oordeel aangaande de vrouwen. Zeg: Allah maakt jullie Zijn oordeel aangaande hen bekend. En datgene wat aan u voorgelezen is in het Boek aangaande de weduwen, aan wie jullie niet hebben gegeven wat voor hen is bestemd, terwijl jullie niet geneigd zijn hen te huwen.’ (4:27)Het eerste van de twee verzen nu laat polygamie toe onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ‘jullie niet onrechtvaardig zijn tegenover de wezen’, en wat bedoeld wordt, wordt door het tweede vers duidelijk gemaakt, waarin er duidelijk verwezen wordt naar het eerste vers in de woorden ‘datgene wat aan u voorgelezen is in het Boek aangaande de weduwen’.De Arabieren maakten zich schuldig aan een dubbele onrechtvaardigheid tegenover weduwen; zij gaven hen en hun kinderen geen aandeel in de erfenis van hun echtegenoten, noch waren ze geneigd weduwen te trouwen die kinderen hadden, omdat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de kinderen in dat geval op hun zou neerkomen.De Koran heeft een oplossing voor deze beide kwaden geboden; het gaf een aandeel van de erfenis aan de weduwe, met ook een aandeel voor de wezen, en het beval aan zulke weduwen te huwen, en stond polygamie toe voor uitdrukkelijk dat doel. Men dient echter duidelijk te begrijpen, dat monogamie de regel is in de islam, en dat polygamie alleen toegestaan is als een oplossingsmaatregel, en dat het niet ten behoeve van de man is, maar ten behoeve van de weduwe en haar kinderen.Deze toestemming werd gegeven op een moment toen oorlogen, die de moslims opgedrongen werden, het aantal mannen hadden gereduceerd, zodat er vele weduwen en wezen overbleven, die in onderhoud moesten worden voorzien. Er werd een voorziening getroffen in de vorm van polygamie, zodat de weduwe een huis en een voogd kon vinden en de wezen ouderlijke liefde en genegenheid konden hebben.”We zien dus dat een vrouw in de islam werkelijk een vrij en onafhankelijk persoon is, die in de ogen van God en de maatschappij een gelijke partner is met de man. Aangezien haar positie en rechten door de Heilige Koran zijn gespecificeerd, en in praktijk belichaamd werden door de Heilige Profeet en zijn metgezellen, zullen deze voor alle tijden en onder alle omstandigheden blijven gelden.

#4

wim600008149

  wim600008149


 • >250 berichten
 • 575 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 augustus 2005 - 18:14

We zien dus dat een vrouw in de islam werkelijk een vrij en onafhankelijk persoon is, die in de ogen van God en de maatschappij een gelijke partner is met de man. Aangezien haar positie en rechten door de Heilige Koran zijn gespecificeerd, en in praktijk belichaamd werden door de Heilige Profeet en zijn metgezellen, zullen deze voor alle tijden en onder alle omstandigheden blijven gelden.Afgezien van het feit dat ik je citaten uit de Koran apprecieer omdat je daarmee een wetenschappelijke fundering aan je argumenten geeft kan ik me maar moeilijk akkoord verklaren met je laatste besluit (die ik hier in quote heb geplaatst). Ik ga er van uit dat dit wel degelijk als je persoonlijke mening te beschouwen is.

Ik hoop niet dat de vele Islamitische vrouwenrechtengroeperingen (die meestal vanuit Europa actie moeten voeren want anders te gevaarlijk) dit lezen... :shock:

Ik ga ermee akkoord dat de Koran (en daarover handelt trouwens deze thread) op meerdere plaatsen gewag maakt van enige "vrouwenrechten" (je bewijst dit trouwens door dingen te citeren) maar ik kan moeilijk je mening bijtreden als zou haar positie ook in de dagdagelijkse praktijk worden gerespecteerd.

Ik ga hier niet verder over uitwijden omdat deze thread handelt over de Koran en niet over de praktijk van de Islam en ik wil niet off-topic gaan... ;)

#5

Roland Ronceval

  Roland Ronceval


 • >250 berichten
 • 756 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 augustus 2005 - 18:44

Ik heb een site gevonden die meer over de rechten van de vrouw vertelt :shock:  http://www.moslim.org/islam/sam1.htm  Maar probeer het alvast te lezen...


Daar dit een wetenschappelijk forum is, zullen alle slogans die op de door u geciteerde website gemakkelijk onderuit gehaald worden.

Om aan te tonen hoe goed Mohammed wel voor de belangen voor de vrouwen was, geven islamisten gaarne aan dat de vrouwen vóór hem rechtenloos waren. Dit is natuurlijk op niets gebaseerd: Mohammed heeft zelf nog voor een vrouw gewerkt, op haar kosten geleefd, en haar geld gebruikt om zijn eerste overvallen te financieren.

Het is bekend dat Mohammed altijd een, voorzichtig gesteld, problematische verhouding gehad heeft met vrouwen. Dr. Herman Somers heeft ook dat onderwerp behandeld in zijn studie "Een andere Mohammed":

http://users.skynet..../mohammed 1.htm
Veel duidelijker nog is zijn reactie tegenover vrouwelijke figuren. Hij bestrijdt uitdrukkelijk de godinnen. Allah is de enige God. Mohammed duldt geen machten naast Hem, zeker geen vrouwelijke. Koesterde hij eerder of ook wrok tegenover zijn moeder of de vrouw(en) van zijn oom? Verweet hij zijn moeder hem zo lang uitbesteed, praktisch verworpen en hem zo vroeg verlaten te hebben? Hij verbleef immers volle vijf jaar bij zijn pleegmoeder, bij zijn eigen moeder nauwelijks één.64 Of werd hij enigszins verworpen door haar, misschien ook wel wegens die eigenaardige wrat tussen de schouders? Of was ook de vrouw (of waren de vrouwen) van zijn oom als stiefmoeder(s) weinig liefderijk? Is Mohammed affectief op zijn honger gebleven?

En toch staan er in de koran bepaalde dingen die een zekerheid brachten voor vrouwen, ook al is het enkel de zekerheid van hun inferieure rol, die daarmee zelfs vandaag nog bestendigd wordt.

Dat er een reuzengroot probleem is met de status van de vrouw in de islamitische wereld is duidelijk zichtbaar, en is ook besproken als een van de grote problemen in de twee eerste afleveringen van het Arab Human Development Report (de rapporten van 2002 en 2003 zijn gratis te downloaden op http://www.undp.org , dat van 2004 kost 10 dollar).

AHDR 2002
Gender inequality is the most pervasive manifestation of inequity of all kinds in any society because it typically affects half the population.

Women also suffer from unequal citizenship and legal entitlements, often evident in voting rights and legal codes. The utilization of Arab women's capabilities through political and economic participation remains the lowest in the world in quantitative terms, as evidenced by the very low share of women in parliaments, cabinets, and the work force and in the trend towards the feminization of unemployment. Qualitatively, women suffer from inequality of opportunity, evident in employment status, wages and gender-based occupational segregation. Society as a whole suffers when a huge proportion of its productive potential is stifled, resulting in lower family incomes and standards of living.

AHDR 2003
Figure 4.5 illustrates the large gap in the level of human capital formation between both groups (Arab countries and Asian Tigers) since 1960, disaggregated by gender. Arab countries, obviously, did not manage to narrow the gap that separates them from East Asia in this respect. Rather, the gap widened, as the difference in educational attainment in general grew larger: from 3.02 years in 1960 to 5.26 in 2000. The gap was relatively wider among females, increasing from 1.87 to 5.42 years over the same period, despite the fact that the distance between the two groups on the individual progress lines, as shown in the figure, is less in the case of females. …

Dit zijn slechts zeer korte knipsels uit lange teksten en cijfergegevens die over de abjecte toestand handelen waarin moslimse vrouwen zich bevinden. Men kan natuurlijk ook stellen "wat niet weet, niet deert", zoals nogal wat mensen lijken te doen.

Tenslotte (voorlopig), indien het zo zou zijn dat de Mohammedaanse voorschriften toch een verbetering zou ingehouden hebben voor de status van de vrouw van toen, is het dan de bedoeling dat wij meer dan duizend jaar evolutie moeten uitvegen en terugkeren naar een middeleeuwse woestijncultuur?
Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre
Ni de réussir pour persévérer
(Guillaume le Taciturne)

#6

Frankenstein

  Frankenstein


 • >25 berichten
 • 27 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 08 augustus 2005 - 20:09

Beste Shehrazade als je alleen naar de link http://www.moslim.org/islam/sam1.htm had verwezen dan was het ook goed geweest je hebt immers de vollidige tekst gekopieerd.

Er wordt gedacht dat de vrouw in de islam in elk opzicht inferieur is aan de man. In feite denken sommige mensen in het Westen dat vrouwen in de islam niet eens een ziel hebben!


Heb je ooit wel eens iemand gehoord dat vrouwen in de Islam geen ziel hebben ? Of heb je gehoord van mensen die gehoord hebben via via dat vrouwen niet eens een ziel hebben ?

En er wordt gedacht dat de vrouw in de islam in elk opzicht inferieur is aan de man ? Idem vorige alinea.

Ik citeerde in mijn vorige reactie een paar citaten uit De Vrouwen (An-Nisa) en zo kan ik deze hele pagina wel volpakken met teksten uit An-Nisa. Het is is voor mij niet belangrijk niet dat het goed is of slecht is. Ik laat anderen kennis nemen met de Islam wees blij zou ik zeggen.

Afgezien dat de islam vastgesteld heeft dat de vrouw geestelijk gelijk is aan de man, heeft die ook een revolutie teweeggebracht in de sociale, wettelijke en economische status van vrouwen. Voor de islam hadden vrouwen in Arabië geen recht op bezit. Ze werd in feite zelf beschouwd als bezit en werd samen met andere bezittingen door mannen geërfd. Ze had geen recht op het bezit van haar overleden echtgenoot of vader.


Voor Saudie Arabie heeft de Koran veel goeds gedaan. Erg leuk en fijn dat een vrouw geestelijk gelijk is maar ze heeft niet dezelfde rechten als een man in de Koran. Bij een getuigenis geldt dat twee vrouwen gelijk zijn aan een man. Vind ik dat erg nee, het staat letterlijk in de koran.

De verandering die de islam in deze toestand teweegbracht, is ongeëvenaard in de geschiedenis van de mensheid.


De wereld is groter dan Saudi Arabie


“Voor mannen is een aandeel van wat de ouders en de naaste verwanten nalaten, en voor vrouwen is een aandeel van wat de ouders en de naaste verwanten nalaten.” (4:7)


Mag ik er eventjes fijntje opwijzen dat een dochter de helft van het aandeel krijgt als dat van een zoon zie 4 De Vrouwen (An-Nisa) 11

Nogmaals waar ik doodziek van wordt is dat er over de letterlijke teksten in de Koran gezwegen wordt als het het graf

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures