Springen naar inhoud

Bestuurswetgeving Awb -zienswijze-


 • Log in om te kunnen reageren

#1

oktagon

  oktagon


 • >1k berichten
 • 4502 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 31 juli 2010 - 15:58

Door een bouwplan van mijn buren kom ik in aanraking met een mogelijke ontheffingsverlening op het bestemmingsplan en bouwvergunning en heb ik een volgende vraag,waarop de wetgeving de bedoeling niet omschrijft.

Het betreft nl. het bekend maken door de gemeentelijke overheid van een ontwerpbeschikking,waarin B&W voornemens zijn ontheffing van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor een aanvraag om bouwvergunning met toepassing van art.3.6,lid 1,sub 3 van de Wet ruimtelijke ordening.

(Zou nmm.ook een ander artikel van WRO kunnen betreffen)

Dan volgt het adres met bijbehorend bouwplan.

Gedurende een termijn van 14 dagen ligt die ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage en kunnen belanghebbenden binnen die 14 dagen een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen.

Ik ben die zaak aan het bestuderen en mijn aandacht werd getrokken op de term ontheffingsverlening met de dan daarbij gebruikte term zienswijze.

Dit is in feite een procedure,voorafgaande aan een meestal gebruikte bezwarenprocedure tegen een genomen besluit,iets dat definitiever is in de procedures binnen de AwB.

Volgens de AwB art 3.18.1 moet nmm.de inzagetermijn 6 weken zijn ipv 14 dagen; hoe zit dat.

Verder intrigeert het me, wat de bedoeling van het systeem "zienswijze"is,want daarna wordt het maken van bezwaren veel lastiger als er geen zienswijze(n) zijn ingediend.

Er wordt bij geen zienswijze(n) een besluit genomen om dan bouwvergunning met gevraagde ontheffing te verlenen en volgt een mogelijke bezwarenprocedure.

Indien ik een zienswijze zou indienen vraag ik mij af in hoeverre er (zware) tegenstand van gemeentezijde zou kunnen komen,aangezien B&W de bouwaanvraag door haar ambtenaren heeft laten testen op Bouwbesluit ,WRO,ed. en in principe mogelijkheden zien om de geplande ontheffing te verlenen en een ontwerpbeschikking lanceert.

Wat is dan nog mijn kans om dat ongedaan te maken en in de zienswijze te vragen om aanpassing van het ingediende plan cf. het bestemmingsplan -zonder dus ontheffingsverlening-

Graag de mening van een jur. geschoold lezer van deze topic.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16590 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 02 augustus 2010 - 11:22

Ik ben weliswaar niet juridisch geschoold, maar heb vanuit mijn werk wel dagelijks van doen met omgevingsrecht. Telt dat ook? ](*,)

Vanuit de Wro/Bro is het niet voorgeschreven welke procedure gevolgd moet worden bij ontheffingsbesluiten, er staat alleen (artikel 3.6 Wro) dat er een mogelijkheid moet zijn voor zienswijzen. In het bestemmingsplan moet opgenomen zijn hoe de procedure verloopt. Het bevoegd gezag kan er daarbij voor kiezen om afdeling 3.4 van de Awb te volgen, maar dat is geen wettelijke verplichting. Je zou dus eens het onderhavige bestemmingsplan erbij moeten zoeken en kijken wat daar in staat.

//Mod: topictitel wat aangepast (ondertitel als primaire titel)
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

#3

oktagon

  oktagon


 • >1k berichten
 • 4502 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 02 augustus 2010 - 12:16

Bij een gelijksoortige binnenplanse (!)ontheffingsverlening in dezelfde gemeente wordt bij het verlenen gewerkt volgens WRO art 3.6,lid 1,onder c.
AwB art.3,10 biedt daartoe nl.de mogelijkheid.

Ik vraag me overigens wel af wat het jur.procedurele verschil is tussen het gebruiken van een Zienswijzefase bij binnenplanse ontheffingen van het Bestemmingsplan met daarna ook nog een bezwarenperiode en weer andere verbouwplannen,waarbij de Zienswijzefase niet wordt gebruikt en er toch een bezwaar kan worden ingediend.

In beide gevallen wordt er gemanipuleerd met de voorschriften in de wetgeving,in het ene geval met de Zienswijzefase wrs.meer dan in de andere.

Mogelijk is die voorfase een soort schot voor de boeg voor de belanghebbenden en wel dat indien je geen Zienswijze hebt ingediend,je weinig meer kunt doen met een bezwaarschrift.

#4

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16590 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 02 augustus 2010 - 13:01

Bij een gelijksoortige binnenplanse (!)ontheffingsverlening in dezelfde gemeente wordt bij het verlenen gewerkt volgens WRO art 3.6,lid 1,onder c.
AwB art.3,10 biedt daartoe nl.de mogelijkheid.

Ik snap niet wat je hiermee bedoelt te zeggen. Art 3.6 lid 1 Wro luidt simpelweg:

Artikel 3.6
1. Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders met inachtneming van de bij het plan te geven regels:
a. binnen bij het plan te bepalen grenzen het plan kunnen wijzigen;
b. het plan moeten uitwerken;
c. van bij het plan aan te geven regels ontheffing kunnen verlenen;
d. ten aanzien van in het plan omschreven onderwerpen of onderdelen nadere eisen kunnen stellen.

Waarbij in lid 5 vervolgens bepaald wordt dat er zienswijzen ingedient moeten kunnen worden door belanghebbenden.
Art 3.10 Awb luidt:

Artikel 3:10
1.Deze afdeling is van toepassing op de voorbereiding van besluiten indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald.
2.Tenzij bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan anders is bepaald, is deze afdeling niet van toepassing op de voorbereiding van een besluit inhoudende de afwijzing van een aanvraag tot intrekking of wijziging van een besluit.
3.Afdeling 4.1.1 is mede van toepassing op andere besluiten dan beschikkingen, indien deze op aanvraag worden genomen en voorbereid overeenkomstig deze afdeling.

Wat bedoel je dus precies met die opmerking? Want zoals ik reeds eerder zei is er een mogelijkheid dat de uniforme voorbereidingsprocedure wordt gevolgd, maar de gemeente is hiertoe niet verplicht. Welke procedure gevolgd wordt, dt moet in het bestemmingsplan staan.

Ik vraag me overigens wel af wat het jur.procedurele verschil is tussen het gebruiken van een Zienswijzefase bij binnenplanse ontheffingen van het Bestemmingsplan met daarna ook nog een bezwarenperiode en weer andere verbouwplannen,waarbij de Zienswijzefase niet wordt gebruikt en er toch een bezwaar kan worden ingediend.

In beide gevallen wordt er gemanipuleerd met de voorschriften in de wetgeving,in het ene geval met de Zienswijzefase wrs.meer dan in de andere.

Hoe bedoel je? Een bouwplan wat binnen het bestemmingsplan valt en waarvoor geen milieuvergunning nodig is, heeft ook niet zo heel veel impact. Voor zulke eenvoudige gevallen kan dus een kortere procedure gevolgd worden, wat mij alleen maar goed lijkt om onnodige rompslomp te voorkomen.

Mogelijk is die voorfase een soort schot voor de boeg voor de belanghebbenden en wel dat indien je geen Zienswijze hebt ingediend,je weinig meer kunt doen met een bezwaarschrift.

Het is simpelweg een andere procedure, niet zomaar een procedure met een extra fase. Volgens die procedure moet je als je belanghebbende bent in de ontwerpfase bezwaar maken. Zulke besluiten worden bekend gemaakt in lokale kranten en meestal ook op de website, en je hebt vervolgens 6 weken de tijd om zienswijzen in te dienen. Lijkt me zat toch? Als je vervolgens ook nog achteraf bezwaar in gaat dienen werkt dat alleen maar extra vertragend.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

#5

oktagon

  oktagon


 • >1k berichten
 • 4502 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 02 augustus 2010 - 15:42

Wat je eerste reactie omtrent het omgevingsrecht betreft,hebben we bij bestemmingsplannen per 1 oktober a.s te maken met:

WET van 25 maart 2010, Stb. 2010, 142, tot vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Inwerkingtreding: 1 oktober 2010 (Stb. 2010, 231).

Wat betreft de uniforme voorbereidingsprocedures:

WET van 24 januari 2002, Stb. 2002, 54, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht tot n uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb). Inwerkingtreding: 1 juli 2005 (Stb. 2005, 320).


Wat je tweede reactie betreft,mijn vraagstelling en uitleg ( als niet jurist op dit gebied) is gebaseerd op bestemmingsplanervaringen met de daarbij behorende procedures tm Hoge Raad en argwaan tegenover de handelende overheid.

Ik poogde zo duidelijk mogelijk te zijn,maar dat lukte blijkbaar niet;echter bedankt voor je info.

Mogelijk komen hier nog andere reacties van deskundigen en struin ik zoveel mogelijk de desbetreffende wetten af!

#6

Ger

  Ger


 • >5k berichten
 • 16590 berichten
 • Technicus

Geplaatst op 02 augustus 2010 - 16:07

Wat je eerste reactie omtrent het omgevingsrecht betreft,hebben we bij bestemmingsplannen per 1 oktober a.s te maken met:

WET van 25 maart 2010, Stb. 2010, 142, tot vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Inwerkingtreding: 1 oktober 2010 (Stb. 2010, 231).

De Wabo of ook wel Omgevingsvergunning ja. Echter: als je voor die tijd reeds in procedure zit, blijft de oude procedure gelden (=overgangsrecht). Ik begirjp dat de procedure reeds speelt, dus dan kunnen we de Wabo in dezen buiten beschouwing laten.

WET van 24 januari 2002, Stb. 2002, 54, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht tot n uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb). Inwerkingtreding: 1 juli 2005 (Stb. 2005, 320).

Klopt, dat gaat over de uniforme voorbereidingsprocedure. Echter, het is niet zeker dat deze gevolgd hoeft te worden. Zoals ik in mijn vorige twee berichten reeds aangaf, beslist het bevoegd gezag (Gemeente) welke procedure gevolgd wordt. Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan. Daarbij kunnen ze verwijzen naar de Awb, maar dat hoeft niet. Als ze dat niet doen, dan is het ook niet van toepassing.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

#7

oktagon

  oktagon


 • >1k berichten
 • 4502 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 02 augustus 2010 - 16:35

Bedankt voor je bericht ,Ger!

Zoals je zo langzamerhand ook wel ontdekt zult hebben,is ook de wetgeving in de bestemmingsplan-sfeer zeer gecompliceerd en is het te begrijpen dat niet elke Nederlandse burger (volgens nmm. de Grondwet) "de Wet " kent ,dus ook ik niet.

#8

oktagon

  oktagon


 • >1k berichten
 • 4502 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 28 december 2010 - 22:52

Daar nu de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking voorbij is en mijn zienswijze werd afgewezen op basis oa. van het feit dat de regels van het Besluit WRO van 21 april 2008 en wel par.3.2 met standaardregels in bestemmingsplannen omschreven in par.3.2.1 met een beperking van een uitbreiding van max.10% ;
niet zijn vermeld in het bestemmingsplan van 2004,Besluit WRO van 21 april 2008:

3.2. Standaardregels in bestemmingsplannen
Artikel 3.2.1
In een bestemmingsplan worden de volgende regels van overgangsrecht ten aanzien van bouwwerken opgenomen, met dien verstande dat het percentage genoemd in het tweede lid van die regeling lager kan worden vastgesteld:
Overgangsrecht bouwwerken
1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar
na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

******************************************************************************


Ik vraag mij het volgende af:

In de gehele procedure wordt steeds verwezen naar de WRO en wijkt men ineens af van bovengenoemde wetsbepalingen.

Hier het gebruikte deel van de WRO met vermelding van de buitenplanse procedure,die dus werd gevolgd door de gemeente:Procedure WRO par.23.3:

De procedure voor de buitenplanse ontheffing wordt beschreven in art. 3.24 Wro.
De procedure wordt gekenmerkt door twee beslismomenten.
Op grond van art. 3.24 lid 1 Wro beslissen burgemeester en wethouders of de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb zal worden toegepast.
Als hiertoe wordt besloten dan wordt deze voorbereidingsprocedure voor de beslissing op de aanvraag om ontheffing gevolgd. Wordt besloten om afdeling 3.4 Awb niet toe te passen,dan wordt de ontheffing geweigerd (art. 3.24 lid 2 Wro).
Het tweede beslismoment betreft de inhoudelijke beslissing op de aanvraag om een
buitenplanse ontheffing. Deze beslissing wordt genomen binnen vier weken na afloop
van de termijn van ter inzage legging van het ontwerp (art. 3.24 lid 3 Wro) en uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Dit laatste is de consequentie van het feit dat ervoor is gekozen om afdeling 3.4 Awb toe te passen (art. 3:18 Awb).


Het is een feit,dat 30 % van de gemeentes hun bestemmingsplannen niet hebben geactualiseerd,maar ik neem aan dat de WRO toch wel maatgevend is en prevaleert boven een bestemmingsplan van 2004.

Bij de lopende jurisprudentie met ca. 100 RB-uitspraken komt bovenstaande problematiek niet aan de orde.

In de wetstoelichting wordt vermeld dat exacte wetsomschrijvingen (Hib? genoemd),niet vereist zijn in de gemeentelijke voorschriften,daar de gegevens nu digitaal te verkrijgen zijn.

#9

oktagon

  oktagon


 • >1k berichten
 • 4502 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 03 januari 2011 - 18:20

De zienswijze-procedure eindigde voor mij dus voorlopig,omdat de gemeente mijn argumenten niet accepteerde en de vervolgfase voor de Rechtbank nu is,dat je in je beroepsverhaal met bewijslast moet komen,waarbij je duidelijk wettelijk aantoont,dat de gemeente mis is.

Gemeentes hebben er wel een handje van om bij de opstart van een bezwarenprocedure een opponent met onjuist interpretatie van een wet tot zwijgen te brengen en dat gebeurt in 9 van de 10 gevallen wel en stopt de procedure.

Het onderhavige geval lijkt me een precedent te worden,daar ik van de bewuste WRO-wet alle jurisprudentie heb doorgelezen en niets vond wat op mijn zaak kon terugvoeren en het intrigeert me dus of mijn gedachte juist is.

Als een gemeente de gehele procedurevoering mbt deze bouwzaak voert op basis van de WRO en steeds naar artikelen verwijst,die ook niet in de gemeentelijke voorschriften woordelijk worden weergegeven,vraag ik me wel af of zij een door hun vermeld artikel wel mogen passeren door te zeggen,dat die niet in hun regeling is verwerkt.

Goedkeuring van deze gemeentelijke handeling door een rechter schept naar mijn mening een precedent omdat dit elke gemeente een mogelijkheid geeft om wetsartikelen te negeren,als dit hun uitkomt,want de jurisprudentie wordt verrijkt met deze uitspraak en die wordt gebruikt bij andere procedures.

De laatste episode vlak voor Nieuwjaar was een officieele publicatie in de regionale krant,waarin werd medegedeeld onder de Openbare Bekendmakingen,verleende beschikkingen,dat B&W bekend maken,nu er geen zienswijzen zijn ingediend nav. de ontwerpbeschikkingen,zij ontheffing en bouwvergunning verlenen voor onderhavig object met toepassing van WRO art 3.23.

En deze beschikking ligt weer 6 weken ter inzage.

Ik reageerde telefonisch en werd naar de krantenredactie verwezen,wees dit af en diende dus maar een bezwaarschrift in tegen deze foute gemeentelijke publicatie.

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures