Springen naar inhoud

Risico en Veiligheids zinnen (R&S zinnen)


 • Log in om te kunnen reageren

#1

Jorim

  Jorim


 • >5k berichten
 • 5259 berichten
 • Beheer

Geplaatst op 17 mei 2004 - 11:28

Op verpakkingen van alle chemische stoffen dienen R- en S-zinnen voor te komen, zowel bij grootverpakkingen als bij verpakkingen voor kleingebruikers. De letter R staat voor risk (risico)en de letter S staat voor safety (veiligheid).

R- en S-zinnen geven aan welke bijzondere gevaren het gebruik van de stof met zich meebrengt (de Risk-zinnen) en de daarbij behorende veiligheidsaanbevelingen (de Safety-zinnen). De nummers van de R- en S-zinnen zijn voor iedere taal gelijk. U kunt zo aan de hand van de nummers de Nederlandse zinnen vinden.

De R- en S-zinnen zijn onderhevig aan wijzigingen, maar dit is (als het goed is) een kloppende lijst met R-, S- en gekoppelde R- en S-zinnen.

R-zinnen (aanduiding bijzondere gevaren)
R01. In droge toestand explosief
R02. Explosiegevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken
R03. Ernstig explosiegevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsbronnen
R04. Vormt met metalen zeer gemakkelijk explosieve verbindingen
R05. Explosiegevaar door verwarming
R06. Explosief met en zonder lucht
R07. Kan brand veroorzaken
R08. Bevordert de verbranding van brandbare stoffen
R09. Explosiegevaar bij menging met brandbare stoffen
R10. Ontvlambaar
R11. Licht ontvlambaar
R12. Zeer licht ontvlambaar
R14. Reageert heftig met water
R15. Vormt licht ontvlambaar gas in contact met water
R16. Explosiegevaar bij menging met oxiderende stoffen
R17. Spontaan ontvlambaar in lucht
R18. Kan bij gebruik een ontvlambaar/explosief damp-luchtmengsel vormen
R19. Kan explosieve peroxide vormen
R20. Schadelijk bij inademing
R21. Schadelijk bij aanraking met de huid
R22. Schadelijk bij opname door de mond
R23. Giftig bij inademing
R24. Giftig bij aanraking met de huid
R25. Giftig bij opname door de mond
R26. Zeer giftig bij inademing
R27. Zeer giftig bij aanraking met de huid
R28. Zeer giftig bij opname door de mond
R29. Vormt giftig gas in contact met water
R30. Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden
R31. Vormt giftige gassen in contact met zuren
R32. Vormt zeer giftige gassen in contact met zuren
R33. Gevaar voor cumulatieve effecten
R34. Veroorzaakt brandwonden
R35. Veroorzaakt ernstige brandwonden
R36. Irriterend voor de ogen
R37. Irriterend voor de ademhalingswegen
R38. Irriterend voor de huid
R39. Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten
R40. Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten (vervangen door R68)
R41. Gevaar voor ernstig oogletsel
R42. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing
R43. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
R44. Explosiegevaar bij verwarming in afgesloten toestand
R45. Kan kanker veroorzaken
R46. Kan erfelijke genetische schade veroorzaken
R48. Gevaar voor ernstige schade aan gezondheid bij langdurige blootstelling
R49. Kan kanker veroorzaken bij inademing
R50. Zeer giftig voor in het water levende organismen
R51. Giftig voor in het water levende organismen
R52. Schadelijk voor in het water levende organismen
R53. Kan in het waterig milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R54. Giftig voor planten
R55. Giftig voor dieren
R56. Giftig voor bodem-organismen
R57. Giftig voor bijen
R58. Kan in het milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R59. Gevaarlijk voor de ozonlaag
R60. Kan de vruchtbaarheid schaden
R61. Kan het ongeboren kind schaden
R62. Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid
R63. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind
R64. Kan schadelijk zijn via de borstvoeding
R65. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
R66. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken
R67. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
R68. Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten (vervanging van R40)

Gecombineerde R-zinnen
R14/15. Reageert heftig met water en vormt daarbij licht ontvlambaar gas
R15/29. Vormt giftig en licht ontvlambaar gas in contact met water
R20/21. Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid
R21/22. Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond
R20/22. Schadelijk bij inademing en opname door de mond
R20/21/22. Schadelijk bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond
R23/24. Giftig bij inademing en bij aanraking met de huid
R24/25. Giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond
R23/25. Giftig bij inademing en bij opname door de mond
R23/24/25. Giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
R26/27. Zeer giftig bij inademing en bij opname door de mond
R27/28. Zeer giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond
R26/28. Zeer giftig bij inademing en opname door de mond
R26/27/28. Zeer giftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
R36/37. Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen
R37/38. Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid
R36/38. Irriterend voor de ogen en de huid
R36/37/38. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid
R39/23. Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing
R39/24. Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid
R39/25. Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond
R39/23/24. Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid
R39/23/25. Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond
R39/24/25. Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond
R39/23/24/25. Giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond
R39/26. Zeer giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing
R39/27. Zeer giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid
R39/28. Zeer giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond
R39/26/27. Zeer giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond
R39/26/28. Zeer giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond
R39/27/28. Zeer giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond
R39/26/27/28. Zeer giftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond
R40/20. Schadelijk: bij inademing zijn carcinogene effecten niet uitgesloten (vervangen door R68/20)
R40/21. Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn carcinogene effecten niet uitgesloten (door R68/21)
R40/22. Schadelijk: bij opname door de mond zijn carcinogene effecten niet uitgesloten (vervangen door R68/22)
R40/20/21. Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn carcinogene effecten niet uitgesloten (vervangen door R68/20/21)
R40/20/22. Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn carcinogene effecten niet uitgesloten (vervangen door R68/20/22)
R40/21/22. Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten (vervangen door R68/21/22)
R40/20/21/22. Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn carcinogene effecten niet uitgesloten (vervangen door R68/20/21/22)
R42/43. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid
R 48/20. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing
R48/21. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid
R48/22. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond
R48/20/21. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid
R48/20/22. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond
R48/21/22. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond
R48/20/21/22. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond
R48/23. Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing
R48/24. Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid
R48/25. Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond
R48/23/24. Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid
R48/23/25. Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond
R48/24/25. Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond
R48/23/24/25. Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond
R50/53. "Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het waterige milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken"
R51/53. "Giftig voor in het water levende organismen; kan in het waterige milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken"
R52/53. "Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het waterig milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken"
R68/20. Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten (opgenomen als vervanging van R40/20)
R68/21. Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten (opgenomen als vervanging van R40/21)
R68/22. Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten (opgenomen als vervanging van R40/22)
R68/20/21. Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten (opgenomen als vervanging van R40/20/21)
R68/20/22. Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten (opgenomen als vervanging van R40/20/22)
R68/21/22. Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten (opgenomen als vervanging van R40/21/22)
R68/20/21/22. Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten (opgenomen als vervanging van R40/20/21/22)

S-zinnen (aanduiding veiligheidsaanbevelingen)
S01. Achter slot bewaren
S02. Buiten bereik van kinderen bewaren
S03. Op een koele plaats bewaren
S04. Verwijderd van woonruimten opbergen
S05. Onder .... houden (geschikte vloeistof opgegeven door fabrikant)
S06. Onder .... houden (inert gas door fabrikant op te geven)
S07. In goed gesloten verpakking bewaren
S08. Verpakking droog houden
S09. Op een goed geventileerde plaats bewaren
S12. De verpakking niet hermetisch sluiten
S13. Verwijderd houden van eten drinkwaren en van dierenvoeder
S14. Verwijderd houden van .... (in te vullen door fabrikant)
S15. Verwijderd houden van warmte
S16. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken -
S17. Verwijderd houden van brandbare stoffen
S18. Verpakking voorzichtig behandelen en openen
S20. Niet eten of drinken tijdens gebruik
S21. Niet roken tijdens gebruik
S22. Stof niet inademen
S23. Gas/rook/damp/spuitnevel (de toepasselijke term(en) aangeven) niet inademen
S24. Aanraking met de huid vermijden
S25. Aanraking met de ogen vermijden
S26. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S27. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
S28. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel .... (aan te geven door de fabrikant)
S29. Afval niet in de gootsteen werpen
S30. Nooit water op deze stof gieten
S33. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit
S35. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren
S36. Draag geschikte beschermende kleding
S37. Draag geschikte handschoenen
S38. Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhaling-, beschuttingsmiddel dragen
S39. Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen
S40. Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal .... gebruiken (aan te geven door fabrikant)
S41. In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden
S42. Tijdens de ontsmetting/bespuiting (de toepasselijke term(en) aangeven) een geschikt ademhalingstoestel dragen
S43. In geval van brand, blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: Nooit water gebruiken
S45. Ingeval van ongeval of indien met zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S46. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
S47. Bewaren bij een temperatuur .... °C (aan te geven door de fabrikant)
S48. Inhoud vochtig houden met .... (middel aan te geven door de fabrikant)
S49. Uitsluitend in de oorspronkelijk verpakking bewaren
S50. Niet vermengen met .... (aan te geven door de fabrikant)
S51. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
S52. Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimten
S53. Blootstelling vermijden, voor gebruik speciale aanwijzing raadplegen
S56. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afval inzamelpunt brengen
S57. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen
S59. Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie over terugwinning / recycling
S60. Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S61. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart
S62. "Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen"
S63. Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten
S64. Bij inslikken mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is)

Gecombineerde S-zinnen
S1/2. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
S3/7. Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren
S7/9. Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren
S7/8. Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren
S7/47. Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden .... °C (aan te geven door de fabrikant)
S20/21. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
S24/25. Aanraking met de ogen en de huid vermijden
S27/28. Na contact met de huid alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel ..... (door de leverancier aan te geven)
S29/35. "Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren"
S29/56. "Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen"
S36/37. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
S36/39. Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S37/39. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S36/37/39. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S3/14. Bewaren op een koele plaats verwijderd van .... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant)
S3/9/14. Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van .... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant)
S3/9/49. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele goed geventileerde plaats
S3/9/14/49. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele goed geventileerde plaats verwijderd van .... (stoffen, waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant)
S47/49. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden .... °C (aan te geven door de fabrikant)

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

blaaat

  blaaat


 • 0 - 25 berichten
 • 2 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 18 maart 2006 - 16:48

Een handig programmatje kan je vinden op http://users.telenet...aarlijkestoffen

Daar haal ik altijd mijn R- en S-zinnen uit als ik ze moet hebben voor een practicum op school :lol:

PS: het programmatje heeft veeeeeeeeel meer dan R- en S-zinnen hoor!
Princess (A)

#3

Nernst

  Nernst


 • >250 berichten
 • 338 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 21 maart 2006 - 21:22

Dat programma, bevat alleen maar stoffen die gebruikt worden in een school. Ook blijken niet altijd de R&S zinnen overeen te komen met die elders op het net.

Maar het is zeker een super programma, werk er al enkele jaren mee.

#4

Linuxgirly

  Linuxgirly


 • 0 - 25 berichten
 • 23 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 september 2010 - 18:13

Ik ben zelf bezig aan zo'n programma, gebaseerd op de officiele pdf van de belgische wetgeving. Deze Pdf is bedoelt voor leerkachten, en toont ook of de leerling in kwestie de stof mag gebuiken. Hier kruipen echter vele manuren werk in, en de regelgeving van belgie verschilt met die van nederland. Programma is af eind volgende week.

#5

Michaeltje

  Michaeltje


 • 0 - 25 berichten
 • 17 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 september 2010 - 19:55

Ik ben zelf bezig aan zo'n programma, gebaseerd op de officiele pdf van de belgische wetgeving. Deze Pdf is bedoelt voor leerkachten, en toont ook of de leerling in kwestie de stof mag gebuiken. Hier kruipen echter vele manuren werk in, en de regelgeving van belgie verschilt met die van nederland. Programma is af eind volgende week.

Zou je het dan kunnen delen hier opt forum?

Altijd handig voor mij labo's te maken, zal het ook meteen aan leerkracht geven om te gebruiken op school

#6

Linuxgirly

  Linuxgirly


 • 0 - 25 berichten
 • 23 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 september 2010 - 20:07

Het grote probleem is dat a) de zaak nu werkt hier, maar we nu de hele zaak object-georienteerd moeten maken zodat iedereen er mee kan werken op een windows computer, zonder de noodzaak van office
b) alle zinnen veranderen vanaf ergens in decmber naar P en H zinnen, dus deze zaak moet ook nog kunnen veranderd worden achteraf.
c) de zaak is enorm specifiek: bv. Hij geeft alleen aan of LT (leerling 3de graad met veel chemie, eig alleen richting chemie) ermee mag werken. Demonstratie word niet aangegeven. De gewone leerling kolom word ook niet weergegeven.

De zaak zou behoorlijk sneller gaan als ik de P en H zinnen al had (ik bedoel hiermee de uitleg van de zinnen) in PDF/word/ander formaat. Maar google weigert me daarrond info te geven =(

#7

Michaeltje

  Michaeltje


 • 0 - 25 berichten
 • 17 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 september 2010 - 21:25

Dat is wel stom eigenlijk... in mijn ogen is het toch slimmer om de mensen nu al de P en H zinnen te geven zodat ze alles kunnen aanpassen.

Zouden bedrijven ze nog niet hebben, voor de nieuwe verpakkingen? misschien als je een mailtje stuurd dat je ze wel kunt krijgen ;p

ps. ik doe nu Techniek Wetenschappen, mijn 6de jaar. Heb 6 uur chemie dus mag het wel een chemische richting noemen denk ik xD

#8

Linuxgirly

  Linuxgirly


 • 0 - 25 berichten
 • 23 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 september 2010 - 22:18

Helaas is dit niet zo. Vorig jaar deed ik 5TW, dit jaar Chemie. Chemie is de "LT" kolom, TW was nog de vorige. andere regels dus =(

#9

Vreggie

  Vreggie


 • >250 berichten
 • 540 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 20 september 2010 - 08:17

Voor de tekst van de P en de H zinnen zie

H zinnen
P zinnen

En voor de gehele richlijn zie
Richtlijn GHS

Daarnaast zou je bij de leveranciers de MSDS volgens GHS richtlijnen aan kunnen vragen. Deze dienen voor 1 december klaar te zijn. De meeste bedrijven hebben deze dan ook al klaar.

Veranderd door Vreggie, 20 september 2010 - 08:18


0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures