Springen naar inhoud

[scheikunde] afvalstromen


 • Log in om te kunnen reageren

#1

ik vraag

  ik vraag


 • 0 - 25 berichten
 • 4 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 24 november 2004 - 10:20

ik heb de volgende afvalstromen:
Basen
Bestrijdingsmiddelen
Filterkoeken
Glas
Huishoudelijk afval
Klein Gevaarlijk Afval
maar nu moet ik weten hoe ze worden verwerkt... kun je me helpen :oops: ?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Jorim

  Jorim


 • >5k berichten
 • 5160 berichten
 • Beheer

Geplaatst op 24 november 2004 - 11:58

Huishoudelijk afval: Verbranden (beetje triest dat je dat nog moet vragen)
Glas: Gerecycled
Bestrijdingsmiddelen: Verbranden (extreem hoge temperaturen)

Wat is klein Gevaarlijk Afval ???

#3

Mariekuh88

  Mariekuh88


 • 0 - 25 berichten
 • 8 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 26 november 2004 - 09:57

Weet iemand de officiele namen van de verschillende afvalstromen??

#4

Einsteinium_CF

  Einsteinium_CF


 • 0 - 25 berichten
 • 15 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 november 2004 - 09:58

Korte omschrijving
Een rioolaansluiting is een door de gemeente tot stand gebrachte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering. De rioolaansluiting wordt gerealiseerd met een uitlegger vanaf het hoofdriool naar het perceel met een controle cq. inspectieput kort voor de erfgrens in gemeentelijke grond.

Uitleg
De gemeente is verantwoordelijk voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater op haar grondgebied. Daartoe beheert de gemeente het rioleringsstelsel. Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalwater wil lozen om de aansluiting op het riool te maken. Iedereen die afvalwater loost of gaat lozen in de bodem is verplicht een rioolaansluiting te hebben. Voor de al langer bestaande situaties geldt een overgangsregeling (zie bij wetten en regels).
De rioolaansluiting in gemeentelijke grond kan niet in eigen beheer worden aangelegd. Men dient de gemeente te vragen de rioolaansluiting aan te leggen. Naast de rioolaansluitbijdrage zijn de kosten van de aanleg voor rekening van de aanvrager. De aansluiting van het gebouw op de inspectieput dient door de aanvrager en voor rekening van de aanvrager te gebeuren.

Het beleid van de gemeente is dat daar waar mogelijk het hemelwater niet afgevoerd mag worden via de riolering naar de zuiveringsinstallatie, maar op eigen terrein verwerkt dient te worden. In de praktijk houdt dat in dat men het hemelwater niet op de hoofdriolering mag aansluiten. Alleen daar waar het technisch niet mogelijk is het hemelwater te infiltreren of anderszins af te voeren, kan het college toestemming verlenen om het hemelwater ook op de hoofdriolering aan te sluiten. Indien de rioolaansluiting wordt gerealiseerd op een gescheiden stelsel, dienen de vuilwaterafvoer en hemelwaterafvoer gescheiden worden aangesloten op de hoofdriolering. Indien de rioolaansluiting wordt gerealiseerd met drukriolering, mag alleen de droogweerafvoer (DWA) worden aangesloten. Het hemelwater (HWA) dient op eigen terrein verwerkt te worden.

Wie kan het aanvragen?
o Iedere eigenaar of gebruiker van een pand
o Projectontwikkelaars
o Architecten
o Aannemers

Wanneer?
Als men de rioolaansluiting van een gebouw op de gemeentelijke riolering wenst. Zie ook wetten en regels voor een beschrijving van de omstandigheden waaronder het verplicht is een perceel op de gemeentelijke riolering aan te sluiten.

Kosten
De rioolaansluitbijdrage bedraagt € 363,-.
Daarnaast worden de werkelijke kosten van aanleg in rekening gebracht. De kosten zijn afhankelijk van o.a. de afstand tussen de erfgrens en het hoofdriool, de gebruikte materialen, de soort verharding ter plaatse en bronbemaling.
Het totaalbedrag vermeld op de toegestuurde factuur dient overgemaakt te worden op postbankrekening 79217 ten name van de Gemeente Leersum, of per kas te worden voldaan tussen 9.00 uur en 12.00 uur bij de kassier (afdeling financiën).

Benodigde gegevens
o Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager
o Adres en kadastrale gegevens van het perceel

Benodigde formulieren
Aanvraagformulier rioolaansluiting.

Overige documenten/bescheiden
Bouwtekeningen en situatieschets.

Informatie
Informatie kan verkregen worden bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, telefoon (0343) 45 92 71.

Aanvragen
De aanvraag schriftelijk naar: gemeente Leersum t.a.v. afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer.

Stappen en doorlooptijd
o Na indiening van de aanvraag beoordeelt de gemeente of de aansluiting tot stand kan worden gebracht. Eventueel wordt het waterschap en provincie om advies gevraagd.
o Indien de aansluiting tot stand kan worden gebracht, stelt de gemeente tekeningen op en berekent de kosten van de aanleg. De aanvrager ontvangt een factuur met het bedrag dat verschuldigd is voor het realiseren van de aansluiting.
o Na betaling worden de werkzaamheden ingepland, de benodigde materialen besteld en de aannemer benaderd. Wanneer er bronbemaling nodig is, worden de benodigde vergunningen aangevraagd bij het waterschap en de Provincie. Zodra de materialen en vergunningen beschikbaar zijn wordt de aansluiting gerealiseerd.

Resultaat
Een aansluiting van het perceel op de gemeentelijke riolering.

Bezwaar en beroep
Niet van toepassing.

Externe instanties
Waterschap Vallei & Eem
Waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Provincie Utrecht

Openbaarheid van informatie
De informatie is openbaar.

Wetten en regels
Volgens de wet Milieubeheer (hoofdstuk 10, artikel 10.15) heeft de gemeente de wettelijke verplichting om afvalwater dat vrijkomt bij de binnen haar grondgebied gelegen percelen doelmatig in te zamelen en te transporteren.
Regels over het aanleggen van rioolaansluitingen zijn terug te vinden in de Wet Milieubeheer (hoofdstuk 10, artikel 10.15) en de Bouwverordening.
Bij nieuwe situaties verbiedt het Lozingenbesluit Wet bodembescherming lozing van afvalwater in de bodem. Een aansluiting op het gemeentelijk riool is dan verplicht.
In bestaande situaties, waar al water in de bodem wordt geloosd, is aansluiting op het riool verplicht per 1 januari 2005. In bestaande situaties is de rioolaansluiting verplicht indien het gemeentelijk riool voor 1-01-2005 binnen 40 meter van de grenzen van het kadastraal perceel aangelegd wordt of de wet- en regelgeving deze aansluiting verlangt, ook al ligt het gemeentelijk riool meer dan 40 meter van de perceelsgrens. Uitzonderingen zijn panden die alleen tegen hoge kosten aan te sluiten zijn op de gemeentelijke riolering (bijvoorbeeld als een pand erg laag ligt ten opzichte van het hoofdriool). Samen met de gemeente en soms het Waterschap wordt dan gezocht naar een passende oplossing. Bij panden die te ver van de gemeentelijke riolering liggen kunnen andere maatgerichte zuiveringsvoorziening in beeld komen, zoals bijvoorbeeld een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater).

Lozen van afvalwater in de bodem
Het lozen van afvalwater in de bodem is verboden op basis van de Wet bodembescherming en het Lozingenbesluit bodembescherming. Het verbod om in de bodem te lozen geldt niet voor hemel- of drinkwater, oppervlaktewater, opgepompt grondwater en grondwater voor de beregening mits voor zover geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie van verontreinigende stoffen niet door een bewerking is toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd. In bepaalde gevallen kan de gemeente onder voorwaarden een ontheffing van het lozingsverbod verlenen, met name indien aansluiting op het gemeentelijk riool niet mogelijk is of vanuit milieuhygiënische oogpunt geen reden bestaat te lozen op het riool. Hiervoor moet een aanvraagformulier ´ontheffing/kennisgeving lozen van koelwater en/of overige vloeistoffen in de bodem´ ingediend te worden. Het formulier kan hier gedownload worden. Voorbeelden hiervan zijn het verspreid over agrarische gronden uitrijden van afspoelwater van geoogste producten (diffuse lozing) en het lozen via een voorziening voor individuele behandeling van afvalwater (IBA), bijvoorbeeld een septictank of rietveld (puntlozing)

Lozen van afvalwater op oppervlaktewater
Het lozen van afvalwater op oppervlaktewater is verboden op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Het Zuiveringschap Limburg bewaakt en beheert de kwaliteit van het oppervlaktewater en kan in bepaalde gevallen een vergunning verlenen voor een lozing van afvalwater op oppervlaktewater. Taken over de waterkwantiteit en waterhuishouding (het op peil houden) van het oppervlaktewater in Noord-Limburg worden uitgevoerd door het Waterschap Peel en Maasvallei. De regels waaraan voor de waterhuishouding voldaan moet worden, zijn vastgelegd in de zogenaamde keur van het waterschap.

Lozen van afvalwater op het gemeentelijke riool
Het lozen van huishoudelijk afvalwater en van bedrijfsafvalwater dat qua samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afvalwater op het gemeentelijke riool is toegestaan zonder specifieke vergunning. Vanuit de Wet milieubeheer en het Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer geldt voor particuliere lozers echter wel dat dit afvalwater alleen mag worden geloosd indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan de doelmatige werking van het riool en rioolwaterzuiveringsinstallatie en de verwerking van zuiveringsslib niet wordt belemmerd en de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt. Daarbij is het verboden afvalwater te lozen dat versneden of vermalen afvalstoffen bevat, een gevaarlijke afvalstof is of stankoverlast veroorzaakt. Voor bedrijven waarop de Wet milieubeheer van toepassing is, zijn de voorwaarden waaronder het lozen van bedrijfsafvalwater op het riool is toegestaan, opgenomen in de milieuvergunning of in de voorschriften van een Algemene Maatregel van Bestuur die op het desbetreffende bedrijf van toepassing is.

Aansluiting op het gemeentelijke riool
Indien u afvalwater op het riool wilt lozen, moet u dit bij de gemeente aanvragen. De gemeente verzorgt vervolgens de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Het afvalwater wordt getransporteerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het transport door de riolering gebeurt onder vrij verval of door middel van pompen en gemalen (drukriolering). Bij de RWZI wordt het water gezuiverd en vervolgens op het oppervlaktewater geloosd.

Beperkte capaciteit riool en afkoppelen hemelwater
Met name de capaciteit van de drukriolering is beperkt. Indien grote hoeveelheden afvalwater en hemelwater worden geloosd kan dit tot problemen leiden. De doelmatige werking van het rioolstelsel komt dan in gevaar. Daarom is het verboden hemelwater te lozen op de gemeentelijke drukriolering. Huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater mag maximaal met een volume van 1,8 m3 per uur worden geloosd. Hemelwater is relatief schoon en hoeft eigenlijk niet gezuiverd te worden. Daarom is het belangrijk hemelwater afkomstig van de daken, terrassen en dergelijke niet meer op het riool te lozen. In de projecten Kloosterstraat en Lambertusplein is/wordt daarom het regenwater van het riool afgekoppeld en terug in de grond geïnfiltreerd. Hierdoor besparen we kosten voor het "onnodig" transporten en zuiveren van hemelwater, wordt overlast door water op straat voorkomen en helpen we de natuur door het regenwater aan de natuur terug te geven. Iedereen is trouwens in de gelegenheid om redelijk schoon hemelwater op te vangen en in huis of tuin te gebruiken. Planten zijn u dankbaar met regenwater omdat hierin veel minder kalk zit dan in drinkwater. Een regenton kan u daarbij goede diensten verlenen.

Afvalwater in het buitengebied
Volgens de huidige wetgeving zullen uiterlijk per 1 januari 2005 ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater via de riolering of een voorziening voor individuele behandeling van afvalwater (IBA-systeem) moeten plaatsvinden. De gemeente heeft in het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgelegd welke lozingen op welke manier worden aangepakt. Factoren als het wettelijk kader, aansluitkosten, kwetsbaarheid van het gebied en milieurendement zijn hierbij afgewogen. Van het totaal aantal bestaande ongezuiverde lozingen (250) zullen circa 85 op het riool worden aangesloten en circa 165 worden voorzien van een IBA-systeem. De eerste fase van het IBA-project is inmmiddels afgerond. Meer informatie hierover vindt u via eerste fase IBA's gerealiseerd

Lozingsontheffing afvalwater
Print Terug ..
Korte omschrijving
Een ontheffing van het verbod tot het lozen van bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke riolering.

Uitleg
Er geldt een verbod op het lozen van bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke riolering. De volgende (afval)waterstromen vallen niet onder dit verbod:
· afvloeiend hemelwater
· huishoudelijk afvalwater
· bedrijfsafvalwater dat naar aard overeenkomt met huishoudelijk afvalwater

Voor inrichtingen wordt de ontheffing van dit verbod geregeld in de milieuvergunning. Ook niet-inrichtingen kunnen in bepaalde gevallen ontheffing krijgen van het verbod te lozen op de gemeentelijke riolering. Vaak zal het gaan om het lozen van afvalwater vanuit mobiele bedrijven (een friteskraam, mobiele gevelreiniging, e.d.).

Een inrichting is in de milieuwetgeving gedefinieerd als: 'elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.'

Wie kan het aanvragen?
Niet-inrichtingen die afvalwater willen lozen op het gemeentelijk riool.

Wanneer?
De ontheffing dient minimaal twee weken voorafgaand aan de lozing te worden aangevraagd.

Bij repeterende lozingen kan de ontheffing voor een jaar worden aangevraagd, mits de lozingen ongeveer van dezelfde aard zijn.

Kosten
Kosteloos

Benodigde gegevens
· Naam en adres aanvrager
· Plaats waar de lozing zal plaatsvinden
· Reden van de lozing
· Datum van de lozing en bij repeterende lozingen de frequentie
· Hoeveelheid te lozen afvalwater
· Kwaliteit te lozen afvalwater

Benodigde formulieren
Geen

Overige documenten/bescheiden
Geen

Informatie
Informatie kan verkregen worden bij:
Sector R.O.B., bureau Ruimtelijk Beheer.
Tel. 038-4431654 / 4431680.

Aanvragen
De aanvraag dient schriftelijk middels een brief ingediend te worden bij bureau Ruimtelijk Beheer.

Stappen en doorlooptijd
De aanvraag wordt getoetst aan de criteria voor het verlenen van de ontheffing.

De behandeltermijn bedraagt maximaal zes weken. Wanneer de gemeente niet binnen zes weken op de aanvraag heeft gereageerd, dan is de ontheffing verleend.

Resultaat
· De aanvraag wordt goedgekeurd.
· De aanvraag wordt afgekeurd. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.

Bezwaar en beroep
Niet van toepassing.

Externe instanties
· Regionale milieudienst
· Hoogheemraadschap

Vervolgacties
Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de lozing in overeenstemming is met de aanvraag.

Openbaarheid van informatie
De informatie is openbaar, maar wordt niet gepubliceerd door de gemeente.

Wetten en regels
Op grond van de artikelen 10.15 en 10.16 van de Wet Milieubeheer is het niet toegestaan om vrij afvalwater op het gemeentelijk riool te lozen. Op basis van artikel 10.47 van Wet Milieubeheer heeft het College van Burgemeester en Wethouders de mogelijkheid in voorkomende gevallen ontheffing te verlenen. Een en ander is nader geregeld in het Besluit Lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer.

Nadere informatie over de exacte voorwaarden om voor een ontheffing in aanmerking te komen kan bij de gemeente verkregen worden (zie onder informatie bij procedure).

De aanvraag voor een ontheffing is een melding. Dit betekent dat de ontheffing is verleend, wanneer de gemeente niet binnen twee weken na de aanvraag reageert met een afwijzing van de aanvraag. De ontheffing wordt verleend voor het type lozing beschreven in de aanvraag.

ik hoop dat je hier iets aan hebt :oops:

#5

Toxic Dude

  Toxic Dude


 • 0 - 25 berichten
 • 15 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 november 2004 - 10:02

dat noem ik niet een bepaald klein

probeer eens te zoeken op google of op vinden.nl ik weet zeker dat als je goed zoekt je het wel vindt

Geplaatste afbeelding

#6

Jorim

  Jorim


 • >5k berichten
 • 5160 berichten
 • Beheer

Geplaatst op 30 november 2004 - 10:02

Bron ???? (dit heb je echt niet allemaal even zitten typen :oops: )

#7

Einsteinium_CF

  Einsteinium_CF


 • 0 - 25 berichten
 • 15 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 november 2004 - 10:04

nee gekopierd van internet

hier nog iets dat wat handiger en kleiner is

veel kleiner

Afvalstromen overzicht
Home Algemene informatie Doelgroepen Inzamelen/Verwerken Afvalstromen overzicht Emballage gevaarlijk afval Assortiment oplosmiddelen Emballage oplosmiddelen Veiligheids- en milieurichtlijnen Contact 1.OplosmiddelenDestillatieketel 2.VastSchredder/nu handmatige verwerking
9111 Oplosmiddelen Speciaal9112 Oplosmiddel <30% vaste stof9113 Oplosmiddel vaste stof < 30% <50%9114 Oplosmiddel met kookpunt >145°C9116 Oplosmiddel / water 9117 Oplosmiddel kleinere verpakking<60L 9118 Oplosmiddel Mix 9119 Oplosmiddelen loondestillatie 9121 Verf-/inktresten vast9122 Verf-/inktresten speciaal9123 Verf-/inktresten sludge9124 Verf-/inktresten; poeders/spuit- en straalstof/ vloerveegsel, buiten de norm 9125 Verf-/inktresten; poeders/spuit- en straalstof/ vloervegsel, binnen de norm 9126 Verf-/inktresten; vast/vloeibaar 9127 Verf-/inktresten kleinere verpakking < 100 L 9128 Verf-/inktresten Mix 9129 Verf- inktresten sludge kleinere verpakking <100 L
3. BlikkenSchredder/nu handmatige verwerking 4. KunststofverpakkingenSchredder/nu handmatige verwerking
9131 Lege verfbikken < 50L9133 Blikken met resten verf/inkt < 50 L 9138 Blikken Mix 9139 Lege verontreinigde drums >=50 L 9141 Lege kunststof kleinverpakkingen <50L9143 Kunststofverpakkingen met resten verf/inkt<50L 9148 Kunststofverpakkingen Mix 9149 Lege verontreinigde kunststofverpakking>=50L
5. ArtikelenSchredder/nu handmatige verwerking 6. FiltersSchredder/nu handmatige verwerking
9151 Doeken met verf-/inktresten9154 Verbruiksmaterialen met verfresten 9156 Gebruikersartikelen verf/inkt 9158 Artikelen verf/inkt Mix 9161 Filters9162 Filters verontreinigd met spuitstof 9163 Filter- en absorptiemateriaal 9168 Filters Mix
7. SpuitbussenHandmatige verwerking 8. Verontreinigd waterStrippertoren
9171 Lege spuitbussen9173 Spuitbussen met resten 9174 PUR-spuitbussen 9178 Spuitbussen Mix 9181 Verontreinigd water <10% vaste stof en <200.000 CZV9183 Verontreinigd water >=10% vaste stof en >=200.000 CZV 9187 Verontreinigd water kleinere verpakking <100L 9188 Verontreinigd water Mix 9189 Verontreinigd water Speciaal :oops:

Veranderd door einsteinium, 30 november 2004 - 10:26


#8

Toxic Dude

  Toxic Dude


 • 0 - 25 berichten
 • 15 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 november 2004 - 10:05

de bron: google, maar dan moet je wel goed zoeken :oops:

ps: einstienium, niet zulke lange berichten plaatsen, maak er gewoon een samenvatting van, oke?

Geplaatste afbeelding

Veranderd door toxic dude, 30 november 2004 - 10:06


#9

Einsteinium_CF

  Einsteinium_CF


 • 0 - 25 berichten
 • 15 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 30 november 2004 - 10:21

dat duurt dan super lang als ik dat wil doen. :oops:

#10

Tom_CF

  Tom_CF


 • >100 berichten
 • 159 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 december 2004 - 00:37

Je kunt ook gewoon een link op het forum zetten. Als ik dan wil weten hoe ik mij voor een rioolaansluiting kan aanmelden, klik ik op de link. Zo niet, dan lees ik verder. Deze twee posts van jou leveren niet echt en toegevoegde waarde aan de discussie, want de vraag is nog steeds niet beantwoord.

Als je iets niet weet, kun je beter helemaal niets zeggen dan verkeerde of overbodige informatie geven.

#11

nielske236

  nielske236


 • >25 berichten
 • 40 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 01 december 2004 - 13:53

Wie weet er een site waar informatie staat over afvalstromen in het bedrijfsleven?

#12

warface

  warface


 • 0 - 25 berichten
 • 4 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 14 december 2004 - 11:02

aan deze site heb ik wel veel gehad,
gaat wel over de vlaamse wetgeving, maar de verwerking is dek ik het zelfde!
klik hier!!!

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures