Springen naar inhoud

Symbiosetheorie over redding icm met reincarnatie (bijbels)


 • Dit onderwerp is gesloten Dit onderwerp is gesloten

#1

ialink

  ialink


 • >25 berichten
 • 95 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 18 februari 2006 - 20:32

Heel veel over nagedacht en over gefilosofeerd met anderen. Ik kan me voorstellen dat jullie haren overeind gaan staan bij deze theorie maar ik plaats hem desondanks omdat ik ook hier open over wil discussieren. Ik heb me niet beperkt tot stellingen en conclusies maar ook mijn denkwijzen en overwegingen opgeschreven die verschillende kanten uit wijzen om vervolgens voor mijzelf een conclusie te trekken maar dat hoeft niet de enig mogelijke conclusie te zijn.

Inleiding
Redding is denk ik wel het meest fundamentele onderwerp en wie wil niet weten hoe het in zijn werk gaat. Twee theorieŰn heb ik tot nu toe gehad hierover maar beide waren niet volledig. Deze theorie is mijn derde en heeft de andere twee in zich. Uit de eerste theorie neem ik reincarnatie. Uit de tweede de kans om te lijden teneinde het je vergeven wordt dat je Christus niet hebt aangenomen en dat het niet daarvoor kiezen de mogelijkheid biedt om op aarde in de geestenwereld rond te dolen tot de dag des oordeels. Hetgeen ik nu wil toevoegen is de manier waarop die reincarnatie gestalte krijgt en heb ik dieper nagedacht over eeuwig lijden.

Bijbelse onderbouwing
Als we het schrift lezen moeten we concluderen dat wie niet gelooft in de mensenzoon veroordeelt zal worden. Er staat niet ter dood veroordeelt maar het impliceert een oordeel over het leven van een mens en zoals later zal blijken volgt dit ook uit openbaringen [mar 16:16, Joh 3:18-21, Joh 12:46-48] waarin staat dat eenieder geoordeeld wordt naar zijn werken. Tevens lezen we in 1 Pet 4: 5-6 dat het evangelie ook aan de doden is verkondigd en ook wordt er gesproken over recht spreken over iedereen. In MathŰus 25:41 lezen we dat het vuur eigenlijk alleen maar bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Daar komt bij Lucas 16:19-31 waarin lijden als gevolg van een zondig leven naar voren komt. Plus het verhaal van de man die bij de koning om kwijtschelding van zijn schulden kwam vragen maar die uiteindelijk niet kreeg omdat hij anderen hun schuld niet vergaf. Hij werd gestraft totdat hij boete daarvoor had gedaan. Petrus stelt ook in 1 Pet 4:17-18 zich de vraag wat er met mensen gebeurt die niet gehoorzamen aan het evangelie. Hij stelt niet dat ze reddeloos verloren zijn en dat allen geoordeeld worden te beginnen met de gelovigen. Mat 12:31 spreek over vergeving van zonden in deze wereld en in de komende wereld. Kennelijk worden ook in de komende wereld zonden vergeven die hier op aarde niet vergeven worden. In heel de bijbel wordt niet gesproken over re´ncarnatie. Niet in positieve dan wel negatieve zin. Dit laat ruimte om het te betrekken in mijn theorie mits ik geen millimeter van de bijbel afwijk. Echt ik zou willen dat alle mensen gered zouden kunnen worden maar als dat zo zou zijn zou Christus niet nodig zijn denk ik. Ik denk dat we in het occultisme voldoende aanwijzingen hebben voor het bestaan van een geestenwereld op aarde bestaande uit geesten die mensen negatief be´nvloeden en ze som zelfs tot waanzin drijven of grote angst aanjagen. Het kwade mag kennelijk in geestelijke vorm voort blijven bestaan

Definitie van leven en dood
De bijbel spreekt over geboren worde uit de geest. Je ontvangt de Heilige geest en dat maakt je geest levend voor God. Het gedoopt zijn in de heilige geest (wedergeboorte; zie doop) maakt ons levend voor God

Theorie
Dit alles in overweging nemende kom ik tot de volgende theorie. In dit leven kunnen we kiezen om Jezus als onze redder aan te nemen tot vergeving van onze zonden en te laten dopen met alle gevolgen van dien. Als we dat doen en we volharden tot het einde worden we gered daar mogen we zeker van zijn [mar 16:16, 1 Kor 1:8]. Doen we dit niet (niet geloven in Christus als redder) dan komen we voor God te staan als rechter met Jezus als advocaat en de duivel als aanklager. Op dat moment staan heeft Hij een waslijst met zonden op grond waarvan Hij en oordeel gaat vellen over ons. Hierbij moet ik opmerken dat het schrift ook zegt dat liefde vele zonden bedekt [1 Petrus 4:8]. Merk op dat het tal van zonden is en niet alle. Ik denk dat hiermee gedoeld wordt op het niet geloven in Gods enige zoon en zonde tegen de heilige geest [Mar 3:29]. Dit wordt duidelijk door te kijken naar het OT en het NT. In spr 10:12 staat dat liefde alle zonden bedekt en in het NT tal van zonden. We zullen nu moeten kijken naar het verschil tussen het OT en het NT en dat is Christus en de uitstorting van de Heilige geest wat weer het voorgaande onderstreept. Dit in overweging nemende zal God een rechtvaardig oordeel vellen over ons. Dan krijgen we denk ik 3 opties:
Ě de straf accepteren en op dat moment het evangelie omarmen en we zullen na de straf te hebben ondergaan alsnog naar de hemel gaan.
Ě We kiezen hier niet voor en dan blijven we tot de dag des oordeels op aarde rondzwerven in de geestenwereld en worden we op de dag des oordeels in de poel des verderfs gegooid omdat we niet in het boek des levens staan [Op 20:11-15] en is het over en uit [mat 10:28, Op 21:8].
Ě We kiezen zelf ervoor op terug naar de aarde te gaan in een nieuw lichaam en het nogmaals te proberen totdat we uiteindelijk tot geloof komen en worden gered.

Uitwerking en theologische en ethische onderbouwing en overwegingen
Deze cyclus leidt er toe dat mensen die nog maar een greintje wet van God in hun hart hebben ervoor zullen kiezen terug naar aarde te gaan ego´stisch als ze zijn en het willen vergaren van eeuwig leven. Alleen mensen die helemaal niks meer van God in zich hebben kiezen ervoor om naar de geestenwereld op aarde te gaan en God zal ze verder niet meer lastig vallen. Ze hebben gekozen en zijn niet meer te bekeren net zomin als de duivel te bekeren is. Deze gang van zaken krijgt een positieve stimulans als Christus terug komt. Hij zal nu de opvoeding van de mens in zijn handen nemen en gedurende het duizendjarig rijk de aarde met zijn bevolking bekeren en redden wie er te redden valt. Rechtvaardigen zullen rechtvaardiger worden en onrechtvaardigen zullen meer onrecht doen. Dan wordt de duivel losgelaten voor korte tijd en na afloop is de dag des oordeels. Ik dacht eerst dat het 1 groot huisgezin van God zou worden maar dat is strijdig met de bijbel en het koren moet nu eenmaal met het onkruid opgroeien. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het niet geheel kan rijmen met mijn geweten omdat het ook impliceert dat en mensen zijn die afglijden van God naar de duivel en vervolgens verloren gaan. Zij hebben ook leed in hun leven en dat wordt eigenlijk niet in ogenschouw genomen en God neemt zijn verantwoordelijkheid er niet voor, Als het nou mensen zijn die voor het merendeel van hun leven plezier hebben gemaakt ten koste van anderen op zijn tijd dan kan ik het weer wel rijmen. Naarmate mensen verder van God verwijderen worden ze wel steeds ego´stischer en zullen ze des te eerder terug willen keren naar aarde om eeuwig leven te vergaren. Dit impliceert dat mensen met ook maar een beetje van God in zich uiteindelijk wel Bij God kunnen komen. Echter mensen die in een leven God helemaal kwijtraken en die geheel bezeten zijn door de duivel zijn per definitie niet meer te redden. Je zou kunnen zeggen dat God dit niet toelaat maar hij mag niet lukraak ingrijpen omdat dat de vrije wil zou aantasten. Hij moet lijdzaam toekijken hoe zijn schepping van hem afdwaalt. Daar zou je weer tegen in kunnen brengen dat Hij de vader is en wij zijn kinderen. Een vader heeft het recht zijn kinderen te corrigeren dus dat laat weer ruimte voor het schenden van de vrije wil. Zolang we op aarde zijn we kinderen van God. Als we naar het aardse kijken qua verhouding tussen Vader en kind zien we dat totdat een kind volwassen is de verantwoordelijkheid voor het kwaad wat het kind doet bij de ouders ligt. De poel des verderfs is alleen bedoeld voor de duivel en zijn engelen. Dit neemt niet weg dat mensen daar niet tijdelijk in moeten lijden teneinde alsnog naar de hemel te gaan (tweede optie). Echter als alle mensen gered worden strookt dit weer niet met het bestaan van een kwade geestenwereld waarvan ik ook nauwelijks geloof dat ze te redden zijn en zoals eerder aangegeven zou Christus dan voor niks gestorven zijn.

Is er eeuwig lijden?
Wel is het zo dat we dan ook echt vergaan met lichaam en ziel en de volgende teksten impliceren dan ook dat er geen eeuwig lijden is [Mat 10:28, mat 13:29-30, Joh 8:24, Op 20:14]. Ik denk zelf dat er niet zoiets is als eeuwig lijden omdat ik het vanuit Gods oogpunt onethisch zou vinden om mensen zinloos en eeuwig te laten lijden. Dit al helemaal omdat de mens er niet voor heeft gekozen om geschapen te worden. Had de mens de keus gehad dan was hij niet geboren. Het is bovendien sadistisch en zoĺn god wil ik niet volgen. Zelfs niet voor de duivel en zijn engelen. God is geen haatdragende God. Ik moet wel toegeven dat er wel bijbelteksten zijn die wel eeuwig lijden impliceren [mat 25:41-46, Op 20:10]. Jud 1:7 spreekt over een straf van eeuwig vuur maar niet direct eeuwig lijden. Het vuur mag eeuwig zijn maar het lijden hoeft dat niet te zijn. Daarbij moet ik de kanttekening maken dat mat 25:41-42 en Op 20:10 weer impliceren dat het vuur alleen is voor de duivel, zijn engelen en de valse profeet. De bijbel is niet eenduidig op het eerste oog. Echter puur ethisch gezien en kijkend naar wat mijn geweten mij ingeeft zeg ik en niet de Heer dat er geen eeuwig lijden is voor niemand. Als we de teksten nauwkeuriger gaan bekijken moeten we beginnen met te bedenken voor wie de bijbel is geschreven. De bijbel is voor mensen. De eeuwigheid zoals beschreven is een eeuwigheid voor mensen. God heeft voor de mens de dimensie tijd geschapen en die eindigt op de dag des oordeels en dan is tijd niet meer relevant. Een mogelijke verklaring voor die ene tekst die rechtstreeks eeuwig lijden impliceert voor mensen is dat dit stopt op de dag des oordeels. Dit strookt wel weer met openbaringen 20:14 waarin staat dat de dood en het dodenrijk in de poel des verderfs worden gegooid en dat de tweede dood is. Qua teksten wel of geen eeuwig lijden voor mensen is het 4 tegen 1 en dus zou dat sowieso het uitgangspunt moeten zijn


Overige argumenten (niet van mijzelf)

Reactie
1. Jezus is net als alle joden in Jezus tijd onderwezen in re´ncarnatie
2. Nergens in de gehele Bijbel heeft Jezus zich uitgesproken tegen re´ncarnatie (en dat terwijl Jezus toch niet echt een doekje voor de mond nam)
3. Er is een overweldigende hoeveelheid aan onweerlegbaar bewijs van re´ncarnatie.

Conclusie is dus dat er 2 mogelijkheden zijn, of- je accepteert het bestaan van re´ncarnatie, of- je denkt wijzer te zijn dan Jezus zelf, en blijft (tegen beter weten in en gedreven door angst?) re´ncarnatie glashard ontkennen. Bedenk alleen dat re´ncarnatie een vaststaand feit is, en het door het ontkennen niet verdwijnt.

Re´ncarnatie is het middel van Gods rechtvaardigheid, alle mensen gelijke kansen gevend om Zijn grootheid en goedheid te ontdekken. Ontkennen van re´ncarnatie is ontkennen van Gods rechtvaardigheid.

Immers, zou jij je kind tot aan zijn dood blijven straffen omdat het op de kleuterschool een snoepje gestolen heeft? Zou God jouw dan tot in de eeuwigheid blijven straffen omdat jij in een verwaarloosbaar ogenblik van de eeuwigheid een zonde begaan hebt? Als zelfs een mens niet zo onrechtvaardig is om zijn kind tot aan zijn dood te straffen, zou God het dan wel zijn? Zou God dan onrechtvaardiger zijn dan Zijn schepsels en een mens die niet de pure mazzel gehad heeft die wij allemaal hebben gehad om op een positieve manier met Hem in aanraking te komen tot in eeuwigheid te straffen?

Nogmaals, re´ncarnatie is geen discussiepunt, maar een vaststaand feit. Ik probeer alleen de mensen hier hun ogen te openen voor Gods grootheid en Gods oneindige rechtvaardigheid. Als mensen die grootheid en rechtvaardigheid niet in dit leven willen accepteren, vind ik dat gewoon ontzettend jammer, maar is het voor mij niet meer dan dat. Ik heb wel het geluk gehad Gods grootheid, rechtvaardigheid en almacht in dit leven te ontdekken, en wil graag deze schitterende kennis delen met mijn medemensen, omdat het je zo ontzettend veel dichter bij God kan brengen, en dat gun ik iedereen.

Bijbels tegenargument
HebreeŰn 9: 27
En zoals het de mensen beschikt is, ÚÚnmaal te sterven en daarna het oordeel.

Om te beginnen is het 1 tekst en dat is nooit voldoende om een theorie als deze af te doen. Er wordt gesproken over een oordeel. De uitkomst van dit oordeel kan van alles zijn. Dat staan niet verder gedefinieerd. Je zou die zin ook af kennen maken Eenmaal sterven om bij God te komen voor het oordeel en tweemaal om te komen in de poel des verderfs. waarbij niet gezegd is dat het eerste zich meerder keren mag voordoen. Het geeft alleen een volgorde aan en het moment van het oordeel

Conclusie
Mijn conclusie is dat niet alle mensen worden gered maar dat God er werkelijk alles aan doet om mensen voor zich te winnen en bied legio mogelijkheden daarvoor zoals je van een liefdevol God mag verwachten. Ik ben een beetje teleurgesteld omdat ik zo graag zou willen dat iedereen gered zou worden maar dat kan ik simpelweg niet recht redeneren. Bijbels gezien niet maar ook niet als ik kijk naar feiten als het bestaan van een geestenwereld die niet te redden valt naar mijn mening

Rariteiten
Hoe zit het dan met al die geesten van al die levens?
Mogelijk krijgen we als we eenmaal gered zijn de laatste geest qua hoe te reageren op de omgeving en gebeurtenissen en krijgen we de herinneringen van al onze levens waardoor ons kennen volmaakt zal zijn.

En wat met al die vrouwen waar we mee getrouwd waren?
Mogelijk was het pas op het moment dat je tot geloof kwam dat God de vrouw op je pad zette die hij voor je had bedoeld. Daar komt bij dat Jezus zegt dat we zullen zijn als engelen en dat mannen en vrouwen niet zullen trouwen. Ikzelf vind dit vreemd en zie de hemel als en verheerlijkte samenleving die meeste van de kenmerken van het huidige bestaan in zich heeft. Anders zouden we ons helemaal opnieuw moeten schikken naar de nieuwe situatie. Ons verheerlijkt lichaam ziet er ook het zelfde uit alleen kunnen we door muren lopen gelijk Christus na zijn opstanding

Vragen naar aanleiding van mijn theorie

Vraag
Waar haal jij vandaan dat de mens een keuze heeft als hij geoordeeld wordt? De mens heeft zijn hele leven lang de kans gehad om zich te bekeren! En hoe kom je bij re´ncarnatie, het lijkt mij niet helemaal te passen met de bijbel, vooral als je het utlegt als: Net zo lang re´ncarneren totdat je God vindt...

Antwoord
Ik heb ooit gelezen in de Bijbel dat het de Heer ten ere is om dingen verborgen te houden dus mits we de bijbel 100% laten voor wat hij is mogen we toevoegen en ontstaat een mogelijk geldige theorie. Voorwaarde is dat de theorie alle teksten in zich heeft en consistent is in zichzelf en consistent met de bijbel als geheel. Feit is dat de Heer in de hele geschiedenis van het christendom dingen stap voor stap onthuld.

Opmerking
Als jij zegt dat zonden met de mantel der liefde bedekt worden, gaat dat niet over zonden van ongelovigen! God haat de zonde. Dus iedereen die zijn schuld waarachtig heeft beleden zal hebben, dies zonden zullen inderdaad worden bedekt!!

Antwoord
Spr 16:6 Zonden worden toegedekt door liefde en trouw,
wie ontzag heeft voor de HEER mijdt het kwaad.

In deze tijd was er nog geen vergeving van zonden door het bloed van Christus. Het was de tijd van het OT en zonden moesten bedekt worden door offers. Liefde is net zo goed een offer en een offer wat de HEER duizend maal meer welgevallig is dan brandoffers. Soms zijn de motieven niet altijd juist maar het resultaat is het belangrijkst en dat is dat iemand geholpen wordt of zich geliefd voelt dus ook voor ongelovigen is deze tekst zeker van toepassing en liefde is daarmee ook het criterium voor al dan niet gered worden voordat Christus kwam. Jezus zegt ook al hetgeen gij een dezer kleinen hebt gedaan hebt gij mij gedaan. Hij maakt geen onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. Ook in het NT is het weer liefde die centraal staat. Liefde staat altijd centraal. Liefde is de grootste van geloof hoop en liefde. Opmerkelijk is wel dat liefde en trouw in 1 zin samen gebruikt worden. Dit impliceert een verwevenheid en dat is ook logisch want in het NT zegt Jezus dat wie mijn geboden naleeft heeft mij lief en als we op die manier God liefhebben hebben we mensen ook lief. Sowieso als je gaat zien wat god doet in je leven zal je liefde voor God groeien en equivalent daaraan de liefde voor mensen (zie liefde boven alles).

Vraag
Is het niet zo dat de bijbel zo ge´nterpreteerd mag worden zoals iemand wil? Zou een stuk makkelijker zijn, want dan kan iedereen het geloof zo beleven als hij/zij wil, of zelfs helemaal niet, en dan ook de bijbel interpreteren als hij/zij wil. Pas de probleem toch?

Antwoord
Dat zou niet handig zijn vetch. God wil eenheid. Een geloof Een doop en Een Heer. Stap voor stap probeert hij dat te bereiken. De PKN is een mooi voorbeeld van weer een stap in de goede richting. Ikzelf ga momenteel naar een katholieke een gereformeerde en een baptistische gemeente en probeer van elk van deze het goede mee te nemen. Van alle kerken kan ik wel negatieve aspecten opnoemen hoor is helemaal niet zo moeilijk.

Stelling
Nee, de heilige Geest heeft het met een bedoeling op laten schrijven! En niet naar onze persoonlijke overtuigingen!

reactie
interessante stelling. We zijn in principe allemaal door de geest geleid. Is dan alles wat we opschrijven misschien opgeschreven met een doel. Als dit zo is kan dit iets heel moois opleveren. Dan kunnen we naar alles kijken wat opgeschreven is met de ogen van wat zou God hiermee bedoelen in plaats van mekaar te lopen afschieten op ideeŰn. Ik denk dat je ervan uit moet gaan dat iedereen een stukje waarheid in zich draag en dat het mooie is om uit te vinden wat dat stukje is mits we daarbij niet afwijken van de bijbel en Jezus als de weg de waarheid en het leven

Vraag
Zie je dan niet over het hoofd dat de kerkgeschiedenis al ruim 2000 jaar nadenkt over al die dingen en de Joden nog veel langer daarvoor? God heeft de kerk toch niet al die eeuwen waarin mensen naar Hem gezocht hebben in de steek gelaten?

Antwoord
Ik denk dat het God is die beheerst wat er bekend wordt. Als hij dingen niet onthuld wil hebben verblind hij mensen en komt het niet naar buiten. Ook de FarizeeŰn waren verblind. In de tijd van de FarizeeŰn waren zijn in de ogen van mensen supergeestelijk en iedereen droeg hen op handen. Ook de paus verkeerd in een soortgelijke positie en hem zien we ook zeer twijfelachtige uitspraken doen. Zo kan het ook zo zijn dat mensen 2000 jaar verblind zijn geweest. Mijn streven is Gods koninkrijk zoeken EN zijn gerechtigheid. De meeste stoppen bij zijn koninkrijk en ik probeer door te gaan en iedere dag weer bekeer ik me van dingen. Ik ben wat bekering betreft onvermoeibaar en God houdt me staande waar ik al tweemaal een bijna burnout heb gehad in 3 maanden tijd en veel momenten van wanhoop en dat is niet om mezelf te verhogen maar ik schroom niet voor pijn en moeite en verdriet teneinde dichter bij God te komen. Ik denk dat de uitrol van het christendom 3 fases kent:
- Eerst was er de wet. De wet was heilig maar rechtvaardiging door de wet alleen was niet mogelijk. Immers leerde de wet wat zonde was en als de zonde volgroeid was baarde ze dood
- Toen kwam Christus met wie we een mochten worden in zijn dood begrafenis en opstanding en daarmee sterven voor de wet en l;even voor Christus al onze zonden van verleden heden en toekomst zijn vergeven. Daar komt bij dat Jezus liefde naar de voorgrond schoof op een manier die ik beschreven heb in liefde boven alles
- Dan komt de derde fase. Gods rechtvaardigheid. Een ondergeschoven kindje tot nu toe met dingen als hel en verdoemenis en eeuwig lijden die ethisch nooit gerijmd kunnen worden. Dit is dus wat ik probeer te realiseren.
Overigens kan God gefaseerd dingen leren omdat er re´ncarnatie is en God een God van rust is.

Wat zijn de vruchten?

Waar ik naar wil kijken is het achterhalen van de boom welke af te leiden is aan de vrucht en wat van God is blijft bestaan en wat niet van God is vergaat op den duur.

Hierbij maak ik een simpele analyse van:
- Onstaan
- ontwikkeling
- huidige fase
- einddoel

Christendom
- Onstaan = geweldloos en onder verdrukking
- ontwikkeling = gepaard met geweld en misbruik
- huidige fase = geweldloos en tolerant
- einddoel = volmaakte liefde en eenheid

Vrucht is overwegend positief dus boom is God

Boedhisme
- Onstaan = geweldloos en verdraagzaam
- ontwikkeling = verdraagzaam in verdrukking en geweldloos en onder verstoting en verbanning
- huidige fase = verdraagzaam en liefdevol
- einddoel = vrij van lijden
Tevens is het zo dat de huidige dalai lama het onwaarschijnlijk vond dat er zoiets als God is maar houdt rekening met de mogelijkheid en wie niet tegen ons is is voor ons zegt jezus terecht

Alle vruchten zijn positief dus van God

Islam
- Onstaan = geweld moord onderdrukking en verkrachting
- ontwikkeling = gelijk
- huidige fase = gemengd met een beperkte fanatieke kern die geweld blijft rechtvaardigen en zeker niet tolerant is
- einddoel = Beloning door werken in de vorm van hoererij

Overwegend slechte vruchten dus zeker niet alleen van God

hindoeisme
Deze religie kent een veelheid aan goden en wijkt duidelijk af van het eerste gebod en draagt derhalve zeker niet de volle waarheid. Mijn kennis van het hindoeisme is te beperkt om hier echt uitspraken over te kunnen doen Ik hoop dat iemand met meer kennis mij hier kan en wilt helpen

Jodendom
- Onstaan = geweldloos rn Met een wet die heilig is en eeuwigdurend
- ontwikkeling = geweldadig maar zeker niet zonder dieper doel in de meeste gevallen. Zeerzeker onderdrukt bijna uitgemoord. Verketterd en vernederd.
- huidige fase = geweldloos
- einddoel = volmaakte liefde en eenheid

Duidelijk is dat de goede vruchten overheersen en derhalve is het voor het grootste deel van God waarbij ik moet opmerken dat jezus zegt dat farizeeen in de tijd van jezus mensen opleide tot een kind van de duivel en dat de wet ons leert wat zonde is en als de zonde volgroeid is dood baart

Met deze post heb ik de 5 grote wereldreligies in vogelvlucht aan bod laten komen. Het boedhisme springt eruit omdat alle fases geweldloos waren en de boom nog zichtbaarder dan het christendom maar ik moet daarbij opmerken dat de wil om vrij te zijn van lijden door de geest te trainen voor geluk ook een ego´stisch doel kan zijn en dus kan er een addertje onder het gras zitten. Desondanks is het zeerzeker niet alleen van de duivel om redenen die ik heb genoemd

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

ialink

  ialink


 • >25 berichten
 • 95 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 18 februari 2006 - 20:38

Nou ik was het niet eens met mijn eigen theorie om onderstaande reden:
Als het gaat om mensen geloof ik wel dat de ziel terugkomt in een nieuw lichaam (zie topic over redding). Hierbij moet ik opmerken dat er pas een mens bij God komt als hij christus heeft aangenomen. Dit voorkomt dat jezus niet meer de weg de waarheid en het leven zou zijn. Deze reincarnatie biedt een zeer etisch en rechtvaardig concept in die zin dat het lijden en verlangens en besschadigingen in de ziel zitten. Als deze gespaard blijft blijft het leed ook niet onbeloond en ik denkdat als een ziel zeer beschadigd sterft dat god hem hersteld alvorens hem terug naar de aarde te sturen maar we weten ook dat ongerechtigheid in de derde en vierde generaqtie wordt doorgegeven. Dit is ook een argument voor reincarnatie omdat beschadigingen doorgegeven kunnen worden maar dit is strijdig mnet het feit denk ik dat een kind zuiver wordt geboren en Jezus zegt niet voor niets wordt als kinderen omdat ze gewoon heel dicht bij God zijn. God neemt op deze manier de volle verantwoordelijkheid voor al het lijden en dat is 100% zeker een rechtvaardig God. Ik kan geen goed alternatief bedenken waarmee ik een rechtvaardig god zou kunnen schetsen. In min huidige theorie kom ik al dichter bij (redding een mogelijk antwoord) maar ook hier volgt onbeloond lijden uit. Je zou kunen zeggen dat ze tot de dag des oordeels lekker zonder God zouden mogen leven en mensen mogen kwellen dat dat hun beloning is maar dat die tijdelijk is en het leven van een rechtvaardige eeuwig. Voor de erste is het tijdelijk lijden waar tijdelijk plezier tegenover staat en voor de rechtvaardige is het ook tijdelijk lijden maar daar zou eeuwig leven tegenover staan. Dat is een manko denk ik waar deze redenering scheef gaat. Als het gaat om dieren denk ik dat dieren geen geest hebben en ja waarom niet als ze toch geen geest hebben dan reincarneren ze toch lekker. Geen mens die daar last van heeft. Echter interactie van zielen tussen mensen en dieren vindt ik de reinste onzin omdat een menselijke ziel ook een hart bevat met gods wet en dat hjeeft een dier niet dus zijn ze niet uitwisselbaar, Dus als ik spreek over reincarnatie dan is dat niet letterlijk zoals in het boedhisme.

Dus wil ik het volgende gaan implementeren maar alvorens dat te doen zou ik graag willen weten wat jullie er ethisch en thologisch en filosofisch over te zeggen hebben:
We bestaan uit:
Ziel bevattende het hart:
- karakter (Nature)
- emoties
- gods wetten zijn erin geschreven (in het hart; jeremia = bijbel; deze besluiten welke kezes er gemaakt worden en hoe de geest beschreven/herschreven wordt)
- verlangens
- lijden

Geest
- geweten (totst alle acties maar is niet de besluiter maar een soort adviesorgaan)
- wijsheid
- geheugen
- denken?

Lichaam
- Stoffelijk omhulsel dat de ziel slaafs volgt

Wat vinden jullie hiervan. Ik ken een filsosofische theorie die volgens mij tata blanca heet welke suggereert dat we iss met een lege geest beginnen die langzaam beschreven. Overigens ben ik ook van menenig dat een mens een zogenaamde zondige natuur heeft (bijbels) waar we voor kunnen kieze aan toe te geven of om ter zijde te schuiven en daarmee wordt ook bepaald wat er in de geest wordt weggeschreven maar het vlees heeft ook invlod op het hart denk ik.

Als we dit zien mag de geest vergaan zonder dat God lijden onbeloond laat. Als dus de ziel blijft terugkomen totdat deze bij christus is en dan voor eeuwig met de geest in een verheerlijkt lichaam komt neemt God de verantwoordelijkheid voor al het lijden en beloont hij al het lijden van de mens en gaat geen ziel verloren. Dus op deze manier worden niet alle mensen zoals gedefineieerd door mensen gered maar wel in Gods ogen.

God heeft de duivel gemaakt en de boom van Goed en kwaad en is daarmee deels verantwoordlijk voor al het lijden. De mens heeft in den beginne een vrije wil maar dit wordt een geknechte wil naarmate men opgroeid daar alle keuzes beinvloed worden door omgevingen en ervaringen en het derhalve nooit een objectieve keus is en daarmee Heeft God indirect invloed op alle keuzes daar God in allen is.

Zo ik hoop dat jullie kunnen vatten waar ik naar toe wil. Ik ben paralel in moderne natuurkunde een discussie gestart over de dimensie tijd en dat wil ik ook implementeren. Tevens zien jullie hart ziel lichaam en geest staan welke ik als aanname met jullie wil bediscussireen en die staat dus ook aprt en tevens ook in psychologie om zo alle benodigde diciplines erbij te betrekken

#3

Original

  Original


 • >250 berichten
 • 254 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 18 februari 2006 - 20:58

je kunt dit beter bij theorievorming plaatsen

#4

ialink

  ialink


 • >25 berichten
 • 95 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 18 februari 2006 - 21:03

Laat ik beginnen met te vragen wat je ervan vindt?

#5

Original

  Original


 • >250 berichten
 • 254 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 18 februari 2006 - 21:34

tja eerlijk gezegd.. tis mij allemaal iets te religieus..

kan me daar niet zo in vinden, sorrie.

#6

ialink

  ialink


 • >25 berichten
 • 95 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 18 februari 2006 - 22:15

Toch post ik hem juist hier omdat ik eenheid met deze theorie wil bereiken. Ik ben in de christelijke wereld al heel hard aan het boksen geweest om reincarnatie aannemelijk te maken maar jullie zullen van jullie kan t als wetenschappers zonder of iig geen christelijk geloof een stap richtin ons moeten doen en iig kijken of een en ander wetenschappel;ijk veranword is en dan met name ethisch en filosofisch want daar ontbreekt het nogal aan bij 75% van de christenen die hel en verdoemenis prediken. Ik zoek een rechtvaardig God en dat bethekent ook etisch en deels filosofisch verantwoord

#7

ialink

  ialink


 • >25 berichten
 • 95 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 18 februari 2006 - 22:24

Mijn theorie is verplaatst naar theorieontwikkeling en dus is het het handigste om daar verder te discussieren

groetjes en alvast bedankt
ivar

#8

Bart

  Bart


 • >5k berichten
 • 7224 berichten
 • VIP

Geplaatst op 18 februari 2006 - 22:53

Op dit topic komt een -slotje-

uitleg hier: http://www.wetenscha...d=152556#152556
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures