Springen naar inhoud

Fouten in de bijbel


 • Log in om te kunnen reageren

#1

floortje

  floortje


 • >25 berichten
 • 95 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 april 2007 - 00:32

In de bijbel staan diverse verzen die eenzelfde gebeurtenis beschrijven. Hoe kan het dan dat de verschillende verzen verschillende feiten vertellen?

2 Samuël 8:4 blz. 262…en David nam van hem gevangen zeventienhonderd ruiters en twintigduizend man voetvolk…

Vergelijk eens met 1 Kronieken 18: 4 blz. 351...David veroverde op hem duizend wagens, zevenduizend ruiters en twintigduizend man voetvolk…

1 Koningen 4:26 blz. 285 …Voorts had Salomo veertigduizend kribben voor de paarden…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 9:25 blz. 367…Voorts had Salomo vierduizend stallingen voor de paarden…

2 Samuël8:9-10 blz. 262…Toen Toi, de koning van Hamat, … en …zond Toi zijn zoon Joram naar koning David…

Vergelijk eens met 1 Kronieken 18:9-10 blz. 351…Toen Tou, de koning van Hamat, … en …zond hij zijn zoon Hadoram met naar koning David…

2 Samuël 10:18 blz. 263…en David doodde van de Arameeërs zevenhonderd wagenpaarden en veertigduizend ruiters…

Vergelijk eens met 1 Kronieken 19:18 blz. 352…en David doodde van de Arameeërs zevenduizend wagenpaarden en veertigduizend man voetvolk..

2 Koningen 8:26 blz. 316 …Tweeëntwintig jaar was Achazja oud, toen hij koning werd…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 22:2 blz. 376…Achazja was tweeënveertig jaar oud, toen hij koning werd…

2 Koningen 24:8 blz. 334…Jojakin was achttien jaar oud, …, hij regeerde drie maanden te Jeruzalem…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 36:9 blz. 390…Jojakin was achttien jaar oud, …, hij regeerde drie maanden en tien dagen in Jeruzalem…

Vergelijk ook eens met 2 Kronieken 36:9 blz. 423 van “Het Boek”…Jojachin was acht jaar oud… (Bijbels onderling verschillen dus ook)

Genesis 6:3 blz. 4…Mijn geest zal niet altoos in de mens blijven,…, zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn…

Vergelijk eens met Genesis 9:29 blz. 7…zo waren al de dagen van Noach negenhonderd vijftig jaar…

1 Koningen 7:26 blz. 288 …Zij had een inhoud van tweeduizend bath…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 4:5 blz. 362 …Zij had een inhoud van drieduizend bath…

Genesis 2:17 blz. 2…maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven…

vergelijk eens met Genesis 5:5 blz. 4…zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, negenhonderd dertig jaar…

en Adam had van de boom gegeten: zie Genesis 3:12 blz.2: …en toen heb ik gegeten…

1 Korintiërs 3:8 blz. 149 …alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk…

en Ezechiël 18:20 blz. 735…De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf…

???Hoe kan dan Jezus (vrede zij met hem) sterven voor onze zonden???

Als Jezus (vzmh) voor ons is gestorven, en daarmee onze zonden wegneemt, dan gaan we dus allemaal naar de hemel. Dit is al in tegenstrijd met de voorgaande verzen. En ook met het volgende:

Matteüs 25: 32 blz. 26…En al de volken zullen voor Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, de goeden aan zijn rechterhand die kunnen naar het paradijs, de slechte aan zijn linkerhand moeten naar het eeuwige vuur…

Numeri 23:19 blz. 133…God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat hij berouw zou hebben…

Vergelijk eens met 1 Samuël 15:35 blz. 240…En de Here had berouw, dat Hij Saul tot koning over Israël had aangesteld…

en ook Genesis 6:6 blz. 4…berouwde het de Here dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart…

en ook Genesis 6:7 blz. 5 …want het berouwt Mij, dat ik hen gemaakt heb…

en ook Exodus 32:14 blz. 73…En de Here kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen…

en ook Jeremia 15:6 blz. 675 …Ik ben het berouwen moe… (God die moe is???)

Als we kijken in een woordenboek wat berouw betekent, dan lezen we het volgende: Berouw = spijt over verkeerde daad, spijt of teleurstelling doen hebben.

Dus God die alles geschapen heeft en alles regelt, de almachtige die alles weet, maakt fouten waar hij spijt van heeft???

1 Korintiërs 14:33 blz. 157 …want God is geen God van wanorde, maar van vrede…

Vergelijk eens met Jesaja 45:7 blz. 649 …die het heil bewerkt en het onheil schep…

en ook 1 Samuël 16:14 blz. 241 …en een boze geest, die van de Here kwam…

en ook 2 Tessalonicenzen 2:11 blz. 185…daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven…

Marcus 10:27 blz. 42 …want alle dingen zijn mogelijk bij God…

en ook Matteüs 19:26 blz. 19 …bij God zijn alle dingen mogelijk…

Vergelijk eens met Richteren 1:19 blz. 202…En de Here was met Juda,…, maar hij was niet in staat de bewoners van de vlakte te verdrijven, want dezen hadden ijzeren strijdwagens…

1 Timoteus 6:16 blz. 189…de Koning der koningen en de Here der Heren,…, en een ontoegankelijk licht bewoont…

Vergelijk eens met 1 Koningen 8:12 blz. 289…De Here heeft gezegd in donkerheid te willen wonen…

Jakobus 1:13 blz. 203…God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking…

Vergelijk eens met Genesis 22:1 blz. 15…Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde…

Johannes 5:37 blz. 87 …Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien…

en ook Johannes 1:18 blz. 82 …Niemand heeft ooit God gezien…

en ook Timoteüs 6:16 blz. 189 …die geen der mensen gezien heeft of zien kan…

en ook Exodus 33:20 blz. 74…Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien…

Vergelijk eens met Exodus 33: 11 blz. 74…En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend...

en ook met Genesis 12:7 blz. 8 …Toen verscheen de Here aan Abraham en zeide…

en ook met Genesis 32:30 blz. 27…ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven…

en ook met Exodus 24:10 blz. 65 …En zij zagen de God van Israël…

en ook met Ezechiël 1:28 blz. 722…Aldus was het voorkomen van de verschijning van de heerlijkheid des Heren.

en ook met Amos 9:1 blz. 794 …Ik zag de Here staan bij het altaar, en Hij zeide…

en ook met Johannes 14:9 blz. 98 …Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien…

Johannes 5:31-32 blz. 87…Indien Ik getuig van van Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar, een ander is het die van Mij getuigt...

Vergelijk eens met Johannes 8:14 blz. 91…Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar…

Ook de laatste woorden van Jezus (vrede zij met hem) aan het kruis zijn verschillend.

Kijk naar Matteüs 27:46 blz. 30 …Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten…

En kijk naar Marcus 15:34 blz. 49…En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, hetgeen betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten…

Vergelijk eens met Lucas 23:46 blz. 80…en Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest…

en met Johannes 19:30 blz. 103

…Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest…

Ook is het opmerkelijk dat Jezus (vrede zij met hem) teleurgesteld is in God. Hij zegt “…waarom hebt Gij mij verlaten…”

Meer verschillen in deze verzen ; wilde Jezus (vzmh) zelf drinken (blz. 103, 19:29) of nam iemand anders het initiatief (blz. 49, 15:36). Scheurde de tempel voor zijn dood of erna? Blz. 30 en 49 na zijn dood, blz. 80 voor zijn dood. Lees deze verzen goed door en zie de verschillen. (???)

1 Johannes 3:9 blz. 213 …Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonden…

Vergelijk eens met 2 Kronieken 6:36 blz. 365 …er is immers geen mens die niet zondigt…

Dus ook hier weer is het feit dat Jezus (vzmh) voor onze zonden gestorven is, een groot vraagteken.

Johannes 3:13 blz. 84 …En niemand is opgevaren naar de hemel…

Vergelijk eens met 2 Koningen 2:11 blz. 309 …Alzo voer Elia in een storm ten hemel…

Galaten 5:2-3 blz. 171…Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen…

Vergelijk eens met Genesis 17:10 + 13-14 blz. 11…dat bij u al wat mannelijk is besneden worden, gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u…

…moet voorzeker besneden worden,…, En de onbesnedene, de man namelijk, die het vlees van zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten: hij heeft mijn verbond verbroken…

en vergelijk met Exodus 12:43 + 49 blz. 54…wanneer gij hem besneden hebt… en … dan zal ieder van het mannelijk geslacht, die bij hem behoort, besneden worden…

en vergelijk met Leviticus 12:3 blz. 91…En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden…

Wat is nu het belangrijkste? Dat wat God ons bevolen heeft, of wat Paulus gezegd heeft??? Of is god van gedachte veranderd???

Ook varkensvlees is in het Christendom verboden. Zie Leviticus 11:7-8 blz. 90 …Ook het zwijn,…, Van hun vlees zult gij niet eten…

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

de grijze muis

  de grijze muis


 • >1k berichten
 • 1168 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 april 2007 - 07:06

Ach ja, daar gaan we weer. Floortje of moet ik zeggen Paulo of Fatima of Mohammed heeft bovenstaande letterlijk overgenomen uit een forum van Ontdek islam.
Hoe vaak is iets dergelijks op dit forum al gebeurd? Het gaat maar door. Zonder bronvermelding van het hele zootje op een rij en overduidelijk zonder ook maar iets te begrijpen of te hebben gelezen.

#3

floortje

  floortje


 • >25 berichten
 • 95 berichten
 • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 17 april 2007 - 08:15

het komt inderdaad van ontdek islam. dit zijn gewoon overduidelijke fouten, die christenen niet kunnen verklaren.

#4

ferry

  ferry


 • >250 berichten
 • 954 berichten
 • VIP

Geplaatst op 17 april 2007 - 08:32

Omdat de Bijbel geschreven is door meerdere mensen en er geen eindredacteur naar gekeken heeft voor het op de markt kwam.

#5

friendy-wendy

  friendy-wendy


 • 0 - 25 berichten
 • 19 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 17 april 2007 - 08:37

Willekeurig heb ik enkele van bovenstaande vergelijkingen gelezen.
De dingen die ik las waren voornamelijk kleine verschillen. Hierbij heb ik het over verschil in een aantal(cijfer), of een ander detail. Het zijn geen verschillen die het hele verhaal doen veranderen in een totaal ander verhaal, ofzo. De grote lijnen blijven hetzelfde.

Buiten dat Ferry stelt dat de bijbel door meerdere mensen is geschreven, is deze voor zover ik weet ook héél érg váák herschreven. Logischerwijs is het dan niet zo gek dat bepaalde details niet kloppen, omdat deze wellicht (in de loop der tijd) fout zijn overgenomen. Misschien is dat geen 'christelijke' verklaring zoals je wenstte... maar mijns inziens geen verkeerde!

Maar, als je tijd hebt om die 'fouten' op te sporen, dan kun je vast ook wat tijd benutten voor het herschrijven van de bijbel? Wellicht komt er geen nieuwe druk, maar zelf kun je dan in ieder geval zorgeloos lezen!!

Ik vind het een bijzonder oninhoudelijk onderwerp... (sorry)

Veranderd door friendy-wendy, 17 april 2007 - 08:38


#6

Freya

  Freya


 • 0 - 25 berichten
 • 16 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 17 april 2007 - 14:45

hahaha, het lijkt haast wel alsof de Bijbel geschreven is om als stationsroman te dienen. Kijk, ik ben zelf misschien geen theoloog of weet ik veel wat maar mij leek het wel vrij duidelijk dat de Bijbel niet bedoelt is om letterlijk geïnterpreteerd te worden. Het gaat om principes, geboden en manieren waarop je je leven zou moeten leiden. Net zoals de Islam, Wicca, het Boedhisme en al de andere godsdiensten deze regels hebben. In feite kan je dan de Bijbel misschien het beste vergelijken met een sprookje (met hun oorspronkelijk doel). Roodkapje leerde ons over de gevaren van lust en de man, we moesten kuis zijn en weet ik veel wat er nog allemaal in zat. In ieder geval is dat hier ook van toepassing, kijk een beetje dieper en je zal zien dat het niet uitmaakt hoeveel paarden David in beslag nam.
Is dan elke versie van de Koran hetzelfde?
Soms zouden we beter een beetje toleranter zijn en even nadenken voor we kritiek leveren op een geloof dat niet het jouwe is.
good night sweet prince, may flights of angels wing you to your rest

#7

Dorus

  Dorus


 • >250 berichten
 • 299 berichten
 • Verbannen

Geplaatst op 18 april 2007 - 09:27

Ach, de bijbel is een verzameling van verhalen, die op diverse tijdstippen in de geschiedenis, in opdracht van diverse heersers, bijeen zijn gesprokkeld. Het OT is geschreven in meerdere dialecten, wat dan weer aanleiding heeft gegeven tot groteske vertaalfouten, zoals o.a. de 'maagdelijkheid' van Maria.

Met het NT is het nog erger gesteld. Rond het jaar 200 had elke 'gelovige' gemeenschap zowat zijn eigen versie. Men heeft er meer dan 100 geteld. Eén ervan, die van de Syrische heersers, de Oumayyaden, heeft overigens tot basis van de koran gediend.

Prof. Margadant schrijft in zijn standaardwerk, 'De Wereldliteratuur', dat het woord 'god' Fenisich is en niets anders dan 'donderwolk' betekent.
Dat vat zowat de waarde van al die 'heilige' geschriften samen. Er zijn tientallen 'openbaringsgodsdiensten' in de wereldgeschiedenis. De Etrusken bv. hadden een dergelijke godsdienst al minstens 800 jaar voor de zogezegde geboorte van JC.
Enfin, men kan zo doorgaan. het is voer voor mensen die er nood aan hebben. Daardoor heeft het nog een funktie ook!
"God is een door de mens gemaakt wezen, waarop de mens omwille van eigen geluk en genotsverhoging zijn menselijke idealen, noden en wensen projecteert."

- L. Feuerbach

#8

Zia

  Zia


 • 0 - 25 berichten
 • 6 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 29 april 2007 - 14:07

De Bijbel is geschreven door mensen, maar geïnspireerd door God. Gods werken zijn altijd verborgen in het heel gewoon menselijke (daarom zagen verreweg de meeste mensen niet dat Jezus de Zoon van God was). Dat neemt niet weg dat de Bijbel tegenstrijdigheden kan vertonen.
Maar als men de Bijbel vanuit een ander perspectief bekijkt, kan men ook stellen dat het wel erg onwaarschijnlijk is dat alle overeenkomsten slechts op toeval berusten. De Bijbel is geschreven door personen van wie de meeste elkaar niet eens gekend kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat zij niet in dezelfde tijd geleefd hebben. Toch zijn er talloze overeenkomsten en parallellen, ook tussen het oude en het nieuwe testament. Dat wijst erop dat zij wel geïnspireerd moésten zijn door dezelfde Geest.
Ik heb de hierboven geplaatste opsomming eens bestudeerd en tussen veel 'tegenstrijdigheden' zie ik geen essentieel verschil. Ook de afwijking wat betreft de getallen vind ik geen verschil maken met de kern van het christelijk geloof. Tevens denk ik dat de auteur van de opsomming hierboven zich beter had moeten verdiepen in de Bijbel. In Genesis 6:3 staat inderdaad dat God op dat moment vaststelt dat de mens niet ouder dan honderdtwintig zal worden, maar in Psalm 139:16 staat dat God al voordat een mens geboren wordt heeft bepaald hoe lang hij zal leven. Noach stamde van vóór het moment waarop God dat heeft besloten. Na de zondvloed daalt echter de leeftijd van de mensen; Jacob werd 147 jaar (Gen. 47:28) en Jozef nog maar 110 (Gen. 50:26). Zo zou ik nog wel meer voorbeelden kunnen geven.
Ik verkeer in de veronderstelling dat het nuttiger is om te kijken naar de kern; waar het nu eigenlijk precies om draait binnen het christelijk geloof. Probeer niet alleen rationeel te bewijzen dat de Bijbel niet klopt, maar stel jezelf er ook geestelijk voor open. Bij geloven draait het nu juist om iets dat niet geheel bewezen kan worden op grond van feiten, maar waar je jezelf voor open moet stellen om bepaalde dingen te ervaren, zodat je voor jezelf voldoende zekerheid kunt hebben, zoals Theodorus schrijft. Het verbaast mij telkens weer dat mensen zo onderschatten dat er behalve deze fysieke wereld ook nog een geestelijke wereld is, die we niet altijd kunnen zien, maar waarvan er wel iets zichtbaar kan worden binnen onze fysieke wereld. Keer op keer merk ik dat de huidige maatschappij veel te veel gericht is op het fysieke en heeft hierdoor weinig oog voor het geestelijke.
Desalniettemin, vind ik het een interessante opsomming.

#9

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 29 april 2007 - 14:32

De passage uit Genesis van voor de vloed betekende dat god op dat moment besloot tot de vloed 120 jaar later. Niet dat individuele mensen niet langer zouden leven dan 120 jaar, maar dat de toenmalige mensen wereld nog 120 jaar zou hebben voor hij zou ingrijpen.

Daarnaast heeft de bijbel nog al de neiging om daden of gebeurtenissen overdrachtelijk toe te kennen. Een koning bouwt een stad, terwijl natuurlijk het echte werk door andere gedaan wordt. Evenzo doet ook God soms dingen terwijl hij strikt genomen slechts de oorspronkelijke aanzet gegeven heeft of de taken gedelegeerd heeft. God bepaald niet zo zeer de duur van iemands leven als wel dat hij het aan de hem gekozen mechanismen overlaat... etc. Natuurlijk kan hij hierin ingrijpen maar als hij het niet doet dan is dat ook zijn keus.

Veranderd door qrnlk, 29 april 2007 - 14:40

Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#10

Zia

  Zia


 • 0 - 25 berichten
 • 6 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 29 april 2007 - 22:07

Het lijkt me nogal onwaarschijnlijk dat God daarmee bedoelde dat de zondvloed honderdtwintig jaar later zou plaatsvinden. In Genesis 5:32 staat dat Noach vijfhonderd jaar oud was. Daarna, in Genesis 6, neemt God het besluit. Vervolgens staat in Genesis 7:6 dat Noach zeshonderd jaar oud was toen de zondvloed kwam.
Ik verkeer in de veronderstelling dat God met 'de mens' (Genesis 6:3) iedereen bedoelt, inclusief Noach, en dat daarom de leeftijden na de zondvloed afnemen.
Genesis 6 zie ik overigens als inperking van de macht van de mens, net als bij de torenbouw van Babel (Genesis 11). In Genesis 6 wordt beschreven dat de zonen van de goden gemeenschap hebben met de dochters van de mensen en dat hieruit giganten voortkomen. Deze giganten zijn mensen met fantastische lichamen, maar doordat ze zo bezig zijn met hun lichamen, hebben ze geen tijd meer voor het geestelijke (waaronder God). Deze mensen worden in die tijd (maar ook in onze cultuur) beschouwd als helden. God ziet dit gebeuren, en daarom besluit hij dat de mens niet langer dan honderdtwintig jaar zal leven.

Veranderd door Zia, 29 april 2007 - 22:08


#11

qrnlk

  qrnlk


 • >5k berichten
 • 5079 berichten
 • Lorentziaan

Geplaatst op 30 april 2007 - 09:37

De zonen van de goden zijn hier engelen, dezelfde uitdrukking komt ook voor in Job 1:6, Job 38:7. (Vergelijk ook 1Pe 3:19,20). Engelen kunnen zichzelf blijkbaar stoffelijk maken (gebeurt vaker zie Genesis 18, 19).

Deze engelen verliezen hun correcte plaats in de hemel (Judas 6) en namen vervolgens vrouwen en kregen kinderen. Deze kinderen (Nephilim) waren beslist geen mensen: Het was een hybride soort die sterker en gewelddadig was. [Deze gebeurtenis is waarschijnlijk de basis geweest voor de mythen van bijvoorbeeld de Grieken maar ook anderen, waarin de goden kinderen verwekken bij mensen vrouwen en deze kinderen hebben dan bovenmenselijke kracht.]

Tijdens de vloed sterven deze kinderen maar de engelen veranderen zich weer tot geestelijke wezens en overleven het. Maar hun wordt geen toegang meer gegeven tot de hemel; Ze krijgen uiteindelijk de naam demonen.

Zie ook Fallen Angels.

Veranderd door qrnlk, 30 april 2007 - 09:40

Any sufficiently analyzed magic is indistinguishable from science.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

There is no theory of protecting content other than keeping secrets – Steve Jobs

#12

Zia

  Zia


 • 0 - 25 berichten
 • 6 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 13 mei 2007 - 13:44

1 Petrus 3 vind ik een intrigerende passage. Maar waarop baseer je dat dit terugwijst naar de in Genesis 6 genoemde giganten? Tevens kan dit beschouwd worden als een beschrijving van het moment waarop Christus na zijn sterven is afgedaald naar het dodenrijk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen geest en lichaam, zowel van Christus als van de mensen die ten tijde van Noach niet gehoorzaamden en wiens geest reeds in het dodenrijk verkeert (gevangen zit), omdat zij stierven door de zondvloed en tegelijkertijd ook een geestelijke dood stierven.
Als deze zogenaamde demonen in staat zouden zijn zichzelf weer tot geestelijke wezens te doen terugkeren, zouden ze onmogelijk vastzitten op een plaats waar Christus naartoe afdaalt om te prediken. Overigens wordt er expliciet genoemd dat slechts acht mensen de watervloed overleefd hebben, zowel geestelijk als lichamelijk. Dit zou tegenstrijdigheden opleveren bij de opvatting dat de demonen hier ook onder zouden vallen.

#13

moondancer

  moondancer


 • 0 - 25 berichten
 • 6 berichten
 • Gebruiker

Geplaatst op 04 juli 2007 - 11:35

over de nephilim staan enorm veel zaken op het net die best veel duidelijkheid geven over veel dingen
persoonlijke interesse :D
maar dan heb ik hier nog niet echt wat gezien over de summieriers die toch wel dezelfde verhalen hebben als de bijbel en de koran alleen wel duizend jaar ouder

veel hoor ik daar niet over
zou het kunnen dat het christelijke geloof en die van de moslim of islam dan van hun stok afvallen?

Veranderd door moondancer, 04 juli 2007 - 11:36

Wordt bewust!

#14

ypsilon

  ypsilon


 • >5k berichten
 • 11085 berichten
 • VIP

Geplaatst op 04 juli 2007 - 12:26

maar dan heb ik hier nog niet echt wat gezien over de summieriers die toch wel dezelfde verhalen hebben als de bijbel en de koran alleen wel duizend jaar ouder

veel hoor ik daar niet over
zou het kunnen dat het christelijke geloof en die van de moslim of islam dan van hun stok afvallen?

Niet meteen. Het is overduidelijk (en het wordt algemeen erkend) welke invloeden van het judaïsme en de Griekse filosofie op het christendom en de islam gehad hebben. Desondanks worden er geen twijfels geplaatst bij "het woord van God".

#15

Veertje

  Veertje


 • >5k berichten
 • 6713 berichten
 • VIP

Geplaatst op 12 juli 2007 - 07:10

Topic opgeschoond. Meerdere off-topic berichten verwijderd.
I am not young enough to know everything - Oscar Wilde

0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures