Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Moderator: Rhiannon

Gebruikersavatar
Berichten: 966

Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Het vaccinatiedebat begint alarmerend te worden:

moet er wetgeving komen omtrent vaccinatie?

 
Het vaccinatiedebat is onlangs weer op gang gekomen en dit gaat gepaard met een lawine aan bekende drogredenen en nonsens. Pro-vaccers menen dat anti-vaccers de bevolking bewust in gevaar brengen. Andersom menen anti-vaccers dat vaccins autisme kunnen veroorzaken en helemaal niet effectief zijn. Als de groep anti-vaccers blijft groeien, kunnen levensgevaarlijke kinderziekten terugkeren in de westerse wereld. Uit welke hoek komen de anti-vaccers, wat beweren ze allemaal en wat klopt er van al die obscure beweringen? En moeten we wellicht vaccinaties verplichten in het kader van de volksgezondheid? Een zeer uitgebreide, feitelijke analyse van de kwestie.
 
Een relatief kleine, maar groeiende groep mensen in het binnen- en buitenland meent dat vaccinaties schadelijk zijn voor kinderen. Door deze vaccinatie-weerzin worden nationale vaccinatieprogramma’s steeds zwakker en is er een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. Vroeger had de weerzin tegen vaccinaties met name met religieuze redenen te maken, terwijl dit tegenwoordig steeds vaker principiële redenen zijn. Dit heeft als gevolg dat de vaccinatiegraad zo laag wordt dat verscheidene uitgebannen levensgevaarlijke kinderziekten weer terugkeren in de westerse wereld. Onlangs deed Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, hierom een rigoureus voorstel: hij wil dat de overheid ouders gaan korten op hun kinderbijslag op het moment dat zij de inenting van hun kinderen weigeren. Ook BOinK, Belangvereniging van Ouders in de Kinderopvang, wil dat er verregaande maatregelen worden genomen om kinderen op een opvang verplicht te laten inenten. Door deze voorstellen laaide de periodiek terugkerende discussie over vaccinaties weer op.
 
Uit welke hoek komen de critici?
De algemeen bekende groep die fel tegen vaccins is, is de biblebelt. Maar ook is er onlangs een nieuw religieus epicentrum waargenomen die helemaal niets van vaccins wil weten: in Overvecht te Utrecht. Deze buurt is het bolwerk van de islamitische orthodoxie. Beide groepen menen dat ‘God hen wel zal beschermen’. Daarnaast zijn er de natuurfreaks, homeopaten en antroposofen die quasi-heilig in alternatieve geneeswijzen geloven. Maar naast deze groepen fanatici die blijven volharden in religieuze en pseudowetenschappelijke principes, is er ook een nieuwe groep en het is juist deze groep die de laatste jaren gegroeid is: niet-religieuze, alledaagse, moderne en hoogopgeleide mensen. Deze beweging zou naar eigen zeggen voornamelijk gedreven worden door ‘een groeiend bewustzijn over de kwaadaardige bedoelingen en propaganda van de farmaceutische wereld’. Het is een groep die met een buitengewone mate van wantrouwen naar de farmaceutische wereld kijkt en wordt gevoed door de vele illusies en nonsens die via het internet worden verspreid. Tegenwoordig gaan die dingen nog sneller, dankzij social media zoals Twitter en Facebook. Ik schreef eerder al een stukje over de (deels) foutieve indruk op en de passief-agressieve houding van mensen jegens de farmaceutische wereld. Daarnaast heeft deze groep vaak een afkeer tegen de overheid, omdat ze zo vaak zijn voorgelogen, juridisch of financieel zijn benadeeld en ze zich niet vertegenwoordigd voelen. Het wantrouwen van vaccins, die via een overheidsorgaan gedistribueerd worden, is dan een relatief klein iets in een groter geheel en niet geheel onbegrijpelijk.
 
Waar baseren deze critici zich op en kloppen die beweringen?
Deze critici komen met verschillende beweringen. Een greep uit de meest voorkomende complottheorieën: een machtselite zou de wereldbevolking willen uitdunnen middels vaccins, er zouden ziektes veroorzaakt worden door vaccinaties en er zouden giftige stoffen zitten in vaccins. Obscure beweringen waar je in principe zelfs nog wel logisch klinkende motieven bij kunt verzinnen, maar wat klopt er nou eigenlijk feitelijk van?
 
Machtselite
Of een bepaalde machtselite ons probeert uit te dunnen valt niet zo makkelijk te bevestigen noch te ontkennen. Desalniettemin kunnen we kijken naar de hoeveelheid sterfgevallen per hoeveelheid vaccinaties en daaruit blijkt dat volgens het RIVM slechts vijf tot tien kinderen per jaar overlijden ten gevolge van bijwerkingen van een vaccinatie. Het waarheidsgehalte van dit soort data trekken critici niet onregelmatig ook in twijfel en dat is niet helemaal onterecht, aangezien er wel degelijk kinderen kunnen overlijden nadat ze gevaccineerd zijn en soms verdwijnen dat soort zaken in een doofpot. Het zijn juist de schimmige handelingen door het Openbaar Ministerie en het RIVM waarmee zij zichzelf verdacht maken. Een sprekend voorbeeld hiervan is de dood van Freek Hagoort in 2009. Ja, vaccinaties kunnen sterfgevallen veroorzaken in zeer kleine proporties, maar als er daadwerkelijk een elite ons zou willen ombrengen middels vaccins, dan zouden we veel meer sterfgevallen moeten waarnemen – en dat is evident niet het geval.
 
Link tussen autisme en vaccinaties?
Ook zouden er ziektes veroorzaakt worden door vaccinaties. Het meest bekende en schrijnende voorbeeld is de bewering dat er een link zou zijn tussen vaccinaties en autisme. Door één wetenschappelijk artikel in het toonaangevende medische journal The Lancet in februari 1998 werd de hele medische wereld omtrent vaccinaties in twijfel getrokken. Het nieuws werd massaal overgenomen en gerapporteerd door media over de hele wereld. Na een decennium bleek pas dat er een immense fraude was gepleegd en dat de toenmalige arts was ingehuurd door advocaten om een speculatieve class action rechtszaak te starten tegen de farmaceutische bedrijven die de vaccins produceerden en een megaclaim te eisen. Alle onderzoeken die sindsdien zijn gedaan naar een mogelijke link tussen autisme en vaccinaties hebben nooit iets uitgewezen. Echter, tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds mensen die geloven dat er inderdaad autisme veroorzaakt zou kunnen worden door vaccinaties – onder andere doordat allerlei pseudowetenschappelijke websites en anti-vaccers die beweringen moedwillig de wereld in helpen via het internet. 
 
Giftige stoffen
De bewering dat er giftige stoffen in vaccins zouden zitten hoor je ook nog heel vaak. Hoewel het inderdaad klopt dat er giftige stoffen in zitten, zijn deze niet gevaarlijk in een vaccin vanwege de zeer geringe dosering. De hoeveelheid is dus dermate klein dat deze geen gevaar levert voor de gezondheid. De stof die je het vaakst hoort in deze discussie is formaldehyde, een stof die wordt gebruikt om vaccins te prepareren en te conserveren en na het productieproces voor het grootste deel weer uit het mengsel wordt gezuiverd. Het ironische is dat het menselijke lichaam zelf via de stofwisseling dagelijks veel meer natuurlijke formaldehyde produceert dan de hoeveelheid die in vaccins wordt toegepast; een peer bevat ook meer formaldehyde dan vaccins. Iets anders wat giftig zou zijn: aluminiumzouten. Een baby krijgt via de moedermelk een veel grotere hoeveelheid binnen dan de hoeveelheid die in vaccins zit. Bovendien is het giftig en dodelijk om drie liter water binnen een tijdspanne van één uur te drinken, maar ik heb nog gehoord dat iemand daarom geen water meer drinkt. Alle stoffen zijn giftig bij een bepaalde concentratie, maar in vaccins zijn deze concentraties te laag om gezondheidsschade te veroorzaken. Tenslotte, deze ‘giftige’ stoffen zijn zelfs nodig in vaccins: de één voor het prepareren, de ander voor het verlengen van de houdbaarheid, sommige stoffen voorkomen de groei van bacteriën en schimmels op de plek van inenting en andere stoffen geven het immuunsysteem een tijdelijke extra boost. Kortom: de welbekende kritiek op giftige bestanddelen in vaccins zijn ongegronde kritiek.
 
Is de beweging van anti-vaccers schadelijk voor de volkgsgezondheid?
Ja en nee. Hiervoor is het van belang om te realiseren waarvoor vaccinaties dienen. Vaccinaties zijn een kosteneffectieve oplossingen voor overheden om kans op besmetting binnen de bevolking zo klein mogelijk te maken. Sommige anti-vaccers beweren dat zij alleen zichzelf schade toebrengen als ze vaccins weigeren, maar dat is feitelijk onjuist. Vaccins worden juist niet gegeven uit eigenbelang, maar uit groepsbelang. De hoeveelheid mensen dat zich laat inenten, de zogenoemde vaccinatiegraad, is dan ook belangrijk voor de groepsimmuniteit van een bevolking. Het dient deels om te voorkomen dat je zelf ziek wordt, maar vooral om te voorkomen dat anderen in jouw omgeving worden besmet en daardoor ziek worden. Op het moment dat een significant deel van de bevolking zich niet meer laat inenten, neemt de kans op het uitbreken en verspreiden van besmettelijke ziekten toe. Aangezien we het hierbij vaak hebben over levensbedreigende kinderziekten, zoals de mazelen en polio, is het van belang dat de groepsimmuniteit zo goed mogelijk wordt gehandhaafd. Hierbij is een vaccinatiegraad van minimaal 90% benodigd. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond (de welbekende BMR-prik) onder peuters was in 2011 nog 96,0%, terwijl dat in 2015 was gedaald naar 92,9% (zie afbeelding 1). Per jaar daalt de vaccinatiegraad met ongeveer 1% en dit is voor andere vaccins (DKTP, Hib, Hep B, Pneu, Men C) niet anders; deze laten een gelijke dalende trend zien. Het is geen extreme daling en er is ook geen stijging waargenomen in de incidentie van ziekten (zie afbeelding 2); daarom is er geen reden tot acute paniek (de incidentie van meningokokken nam echter wel flink toe, maar dit was voornamelijk te wijten aan het ontbreken van een serotype die pas sinds mei 2018 in vaccins wordt aangeboden). Echter zijn dit wel de meest recente cijfers van het RIVM en het is daarom potentieel mogelijk dat we anno 2018 al zeer dicht bij de grens van 90% zitten en een kantelpunt naderen. Derhalve is de beweging van anti-vaccers potentieel schadelijk voor de volksgezondheid, doordat zij niet alleen zichzelf maar vooral andere kinderen in gevaar brengen op onder andere kinderopvangen en scholen. Het is met name van belang dat de groep niet groter wordt.
 
Afbeelding1.png
Afbeelding1.png (451.04 KiB) 11589 keer bekeken
Afbeelding 1. Vaccinatiegraad (%) zuigelingen naar vaccinatie per cohort in Nederland. Bron: RIVM.
 
Afbeelding2.png
Afbeelding2.png (230.57 KiB) 11589 keer bekeken
Afbeelding 2. Absolute aantal afgiften meldingsplichtige RVP-ziekten en aantal geregistreerde gevallen van baarmoederhalskanker in Nederland (2013-2017). Bron: RIVM.
 
“Vaccinaties zijn weinig tot niet effectief, dus ik laat mijn kind niet inenten.”
In aanvulling op de vorige alinea enkele cijfers van de verdiensten van vaccinaties. Het moge nu dus duidelijk zijn dat het collectief laten inenten zorgt voor een groepsimmuniteit en daarmee de kans op infectie verkleint in zowel jezelf als de ander. Zodra een te grote groep dit weigert, gaat de groepsimmuniteit verloren. De westelijke wereld heeft verscheidene levensgevaarlijke kinderziekten uitgebannen met behulp van collectief vaccineren (zie afbeelding 3).
 
Afbeelding3.png
Afbeelding3.png (140.79 KiB) 11589 keer bekeken
Afbeelding 3. Incidentie van enkele infectieuze ziekten in de Verenigde Staten vóór en na de invoering van effectieve vaccins. Bron: Kuby Immunology, 7th edition (2013).
 
Deze aantallen zijn grotendeels in verhouding met de situatie in Nederlands. Het is evident dat vaccinaties ervoor gezorgd hebben dat sommige ziektes sterk zijn teruggedrongen (zoals kinkhoest, hoewel kinkhoest weer enigszins toeneemt door een verouderd vaccin en de gemuteerde kinkhoestbacterie) of zelfs volkomen of nagenoeg zijn uitgebannen tot enkele meldingen per jaar (zoals polio en mazelen). Van polio (afbeelding 4) en mazelen (afbeelding 5) zijn de incidentie in Nederland te zien. Vaccinatie tegen polio en mazelen werden respectievelijk ingevoerd in 1957 en 1976. Vóór de invoering van het vaccin in 1976 waren er ieder jaar honderdduizenden mazelenpatiënten. Na de invoering is dit aantal zeer sterk teruggedrongen tot enkele tien- tot honderdtallen per jaar. Inmiddels is de ziekte vrijwel uitgebannen, hoewel er periodiek nog een mazelenepidemie voorkomt in Nederland. De twee laatste epidemieën werden veroorzaakt door twee groepen anti-vaccers. In 2008 werd een kleine epidemie veroorzaakt onder kinderen van wie de ouders vaccinatie hadden afgewezen op grond van een antroposofische levenshouding. In de epidemie van 2013/2014 waren dit voornamelijk niet-gevaccineerde, orthodox-protestantse schoolkinderen. Het moge duidelijk zijn dat vaccinaties wel degelijk effectief zijn en recente epidemieën zijn veroorzaakt door irrationele denkwijzen. Ouders die weigeren hun kinderen te laten inenten tegen deze kinderziektes brengen onnodig hun eigen en andermans kinderen willens en wetens in gevaar. 
 
Afbeelding4.png
Afbeelding4.png (46.29 KiB) 11589 keer bekeken
Afbeelding 4. Aantal meldingen van polio in Nederland tussen 1924 en 2016. Bron: RIVM.
 
Afbeelding5.png
Afbeelding5.png (37.81 KiB) 11588 keer bekeken
Afbeelding 5. Aantal meldingen van mazelen in Nederland tussen 1976 en 2017. Bron: RIVM.
 
Is wetgeving een oplossing om de vaccinatiegraad op peil te houden?
Het vaccinatiedebat heeft inmiddels een wending genomen dat er door bepaalde pro-vaccers wordt gepleit voor wetgeving, om zodoende vaccinatie van kinderen van anti-vaccers af te dwingen. Het gaat om een rigoureuze maatregel, waarmee ouders die weigeren hun kind te laten inenten, gekort kunnen worden op de kinderbijslag als een soort boete. In Australië is een dergelijke regel al een feit en in veertien Europese landen zijn ouders al verplicht om hun kinderen te laten inenten. Staatssecretaris Blokhuis heeft aangegeven dit niet te zien zitten aangezien ‘een vaccinatieplicht in strijd is met de grondrechten, zoals vrijheid van godsdienst en de onaantastbaarheid van het lichaam.’ Hoewel de staatssecretaris daar terecht een strikt juridisch punt benoemd, kan men zich wel afvragen wat er zwaarder weegt: de persoonlijke vrijheid middels het zelfbeschikkingsrecht van een weigeraar, of de volksgezondheid. Een weigeraar veroorzaakt weliswaar niet zozeer een acuut gevaar, maar weigeraars in een groeiend collectief verband doen dat evident wel zoals ik al eerder verklaarde. Wellicht is het vruchtbaarder om te kijken naar de vergoeding van ziektekosten, zodra een niet-gevaccineerd individu ziek wordt. Is de samenleving bereidt om daar dan de kosten voor te dragen? En als een niet-gevaccineerd individu een ander (of een groep anderen) ziek maakt, is er dan sprake van een juridische schuld bij de weigerende ouders en zouden de door de samenleving gemaakte kosten dan verhaald moeten worden op diezelfde ouders? En wellicht moet de kinderbescherming ingrijpen bij casussen van weigerende ouders, omdat de kinderrechten met een dergelijke weigering in het geding zijn en de ouders bovenal de levens van andere kinderen onnodig in gevaar brengen? Het zijn vergaande maatregelen, maar wellicht ook gerechtvaardigd vanwege alle genoemde feiten. 
 
Een zorgwekkende trend
De Nederlandse overheid en de Europese Commissie zijn naar eigen zeggen bezig met het opstellen van een actieplan om de vaccinatiegraad weer op peil te krijgen. Dat is ook nodig, aangezien we de grens naderen dat de groepsimmuniteit bedreigd wordt. In 2017 werden in EU-lidstaten meer dan 14.000 gevallen van mazelen gemeld, dat is drie keer meer dan in 2016. Een ziekte die we decennialang hebben uitgebannen keert terug en gaat mogelijk kinderlevens eisen. En dat alleen omdat groepen geloofsfanatici, antroposofen en complotdenkers weigeren de feiten onder ogen te zien of te leven in de werkelijkheid. Ergens is het wel te begrijpen. Mensen met een geloof of overtuiging zijn vaak zo opgevoed en weten niet anders. En mensen die met een open mind het internet opgaan gaan misschien googlen op obscure zoektermen. Google is een zoekmachine die opzoekt wat jij wil weten, het heeft een zogenoemde ​self-fulfilling prophecy. Als men een link naar een website wil die dolfijn gaat vertellen dat vaccins autisme veroorzaken, dan krijgt men die link. De meeste mensen zoeken daarna niet veel verder en het kost vervolgens veel meer moeite om iemand van het tegendeel te bewijzen. Bovendien is er zo'n grote hoeveelheid aan verschillende informatie dat een leek moeilijk nog het onderscheid kan maken tussen een feit en een obscure leugen. Het ergste is misschien nog dat volkomen onweerbare kinderen onnodig en op een bewuste wijze in potentieel levensgevaar worden gebracht. De kernvraag blijft staan: wat weegt voor de samenleving zwaarder, de vrijheid van een (irrationeel) individu of de volksgezondheid? Ik hoor graag uw mening.
"In biotech moet je soms dingen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is."

Henri A. Termeer (1946-2017)

Gebruikersavatar
Technicus
Berichten: 17.455

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Beresteyn schreef:Staatssecretaris Blokhuis heeft aangegeven dit niet te zien zitten aangezien ‘een vaccinatieplicht in strijd is met de grondrechten, zoals vrijheid van godsdienst en de onaantastbaarheid van het lichaam.’
Ik zie het probleem niet zo. Korten op de kinderbijslag is misschien niet het juiste middel, maar er valt voldoende af te dwingen rekening houdend met de vrijheid van godsdienst en de persoonlijke integriteit.
 
Je kunt bijvoorbeeld prima in de GGD richtlijnen voor de kinderopvang (= KDV en BSO) opnemen dat ieder kind gevaccineerd dient te zijn volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Daar hoeft geen hele administratie voor te worden opgetuigd; een simpel stempeltje in het boekje is voldoende. Idem met basisscholen; openbare basisscholen kunnen m.i. prima ongevaccineerde kinderen weigeren vanwege de veiligheid van kinderen en personeel. Roken is immers ook verboden op scholen om diezelfde reden: niet zozeer om de roker te beschermen, maar zijn omgeving.
RK/Christelijk/Islamitisch/etc onderwijs mag dan daar de eigen richting in bepalen, prima. Op die manier houdt je het relatief veilig voor de omgeving en stimuleer je toch echt wel dat men gaat vaccineren.
 
En wat mij betreft kun je ook prima een korting cq. verhoging van de zorgverzekering regelen o.b.v. vaccinaties. Kies jij ervoor om je niet te vaccineren? Dikke prima, zelf weten, maar voor jouw en je gezin gaat dan wel de premie omhoog want je neemt doelbewust het risico om ernstig ziek te worden en met jou je directe omgeving ook.
 
Zo link je het ook gewoon aan praktische zaken; niet naar de school of kinderopvang kunnen die je eigenlijk wil.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 7.829

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Mijn kinderen zijn gevaccineerd, voor mij vanzelfsprekend.
 
Wat vragen:
Kunnen ze desondanks toch ziek worden als de groepsimmuniteit te laag wordt?
Zo nee, wat is dan het exacte gevaar voor de volksgezondheid bij een te lage groepsimmuniteit?
Zo ja, is het niet mogelijk vaccins te ontwerpen die voorkomen dat mijn kinderen ziek worden, ook al daalt de vaccinatiegraad onder een bepaald minimum?
Kan een gevaccineerd maar geïnfecteerd persoon de ziekte toch verspreiden?
 
Korten op kinderbijslag vind ik geen goede maatregel, verhogen van de ziektekostenpremie lijkt mij wellicht meer reëel. Maar ook hiermee ga je snel een hellend vlak op, want wat volgt? Dan ook hogere premies voor rokende, te veel etende, overdadig koolhydraten en/of vet consumerende, te weinig bewegende mensen, of juist te veel sportende mensen, vervuilende en ongelukken veroorzakende autobezitters et cetera? Big Brother gedrag van overheidswege is zeker niet goed voor het toch al (en m.i. niet geheel onterechte) tanende vertrouwen in de overheid en instituties; een van de oorzaken van de dalende vaccinatiegraad.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 49.960

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Michel Uphoff schreef: Mijn kinderen zijn gevaccineerd, voor mij vanzelfsprekend.
 
Wat vragen:
Kunnen ze desondanks toch ziek worden als de groepsimmuniteit te laag wordt?
 
Dat is niet uitgesloten: vaccins slaan niet altijd goed aan.
 
https://www.gezondheidsnet.nl/medisch/7-vragen-over-mazelen#
 
 
Kunnen mensen die gevaccineerd zijn toch mazelen krijgen?
Bij 95 procent van de mensen slaat het vaccin na de eerste inenting aan. Om de overige 5 procent te beschermen wordt het vaccin nog een keer aangeboden. Na twee prikken is 99 procent van de gevaccineerde mensen beschermd. 1 procent van de gevaccineerde mensen reageert niet op het aangeboden vaccin. Zij kunnen ondanks vaccinatie toch mazelen ontwikkelen.
 
 
 
Verder zijn er nog de te jonge en daarom nog niet ingeënte kinderen, en mensen met een verzwakt afweersysteem, bijvoorbeeld als gevolg van chemotherapie. En bij mazelen typisch, tientallen procenten van de groep die geboren is tussen 1965 en 1975: wie voor 1965 geboren is heeft vrijwel zeker destijds de mazelen gehad, en in 1976 ging het rijksvaccinatieprogramma in werking. Tussen 65 en 75 kwamen de mazelenvaccinaties op gang, en dat blijkt al geleid te hebben tot veel kinderen die de mazelen "misliepen" maar ook geen vaccinatie kregen.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

Gebruikersavatar
Berichten: 966

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Het voornaamste probleem is dat het hier gaat om zeer besmettelijke ziekten. Bij een vaccinatiegraad van ongeveer 95% is gebleken dat de meeste ziekten uitgeroeid kunnen worden, en dat is de westerse wereld ook aantoonbaar gelukt voor enkele decennia. Vaccinatie biedt geen garantie dat iemand niet geïnfecteerd kan worden, maar het biedt wel het immuunsysteem de kans om zich zo goed mogelijk te verweren. Een enkeling kan minder goed reageren op het vaccin en weer een ander kan alsnog geïnfecteerd worden, ondanks succesvolle vaccinatie. Maar bij het gros van de gevaccineerden biedt het een bescherming tegen infectie en daarnaast ook bescherming tegen verspreiding ervan. En vooral dat laatste is belangrijk. Zoals Jan al zei zijn er mensen die om een of andere reden niet gevaccineerd kunnen worden, bijv. te jonge kinderen (onderontwikkeld immuunsysteem), mensen die bijv. een zware oncologische behandeling ondergaan (verzwakt immuunsysteem) en ouderen (verzwakt immuunsysteem). Hoe meer mensen zich laten vaccineren, des te kleiner wordt de kans dat deze mensen in contact komen met een geïnfecteerd individu. Vaccinatie gaat dus meer om het beschermen van de groep, dan om het beschermen van de individu. 
 
330px-Herd_immunity.svg.png
330px-Herd_immunity.svg.png (127.9 KiB) 11586 keer bekeken
     
secondary.gif
secondary.gif (8.09 KiB) 11586 keer bekeken
 
Als de groepsimmuniteit dus te laag wordt, zoals in de meeste gevallen rond de 85-90% ligt, wordt de kans groter dan mensen in contact komen met geïnfecteerde individuen. De kans op infectie wordt dan ook groter, ondanks vaccinatie. Hoe vaker je immuunsysteem wordt blootgesteld aan een pathogeen, des te sterker en sneller wordt het immuunsysteem om zich te verweren tegen die specifieke indringer. Maar er is altijd een kans dat het een (deel van een) pathogeen alsnog lukt om binnen te dringen. Zie het als het trappen tegen een deur. De eerste tien keer blijft de deur misschien dicht, maar bij de elfde keer kan deze alsnog ingetrapt worden.
 
Nee, er kunnen geen vaccins gemaakt worden die 100% effectief of beschermend zijn. Er is altijd een kans dat een gevaccineerd persoon alsnog geïnfecteerd wordt. Die kans kan echter wel extreem laag worden gemaakt, zoals we hebben gezien bij het uitroeien van bijvoorbeeld polio. Na drie vaccinaties tegen polio zou iemand levenslang immuun moeten zijn. Echter, zoals Jan terecht opmerkte, gaat het bij een enkeling (± 1%) fout doordat het individu niet goed op het vaccin reageert. Die kan dan geïnfecteerd worden en ja, die kunnen de ziekte dan ook verspreiden - maar de meesten zullen dan dus immuun zijn en niet geïnfecteerd worden door dat individu. Overigens kan de ziekte ook verspreid worden zonder dat iemand geïnfecteerd is, bijvoorbeeld via de hand.
En als we kijken naar de mazelen: zodra iemand geïnfecteerd wordt met de mazelen, zal grofweg 90% van de niet-gevaccineerde mensen in zijn of haar buurt ook geïnfecteerd worden. Echter, van mensen die wél gevaccineerd zijn zal 99% niet geïnfecteerd worden - ook al komen ze in contact met het virus. Kortom, het kan wel maar komt slechts in zeer kleine proporties voor - als het überhaupt al voorkomt.
 
Bottom line is dus dat in populaties waar een te grote proportie van de kinderen niet gevaccineerd is, iedereen een groter risico loopt op infectie. Zowel de niet-gevaccineerden, alsook de individuen die wel gevaccineerd zijn.
 
Een verplichte inenting voor school en opvang locaties lijkt me een goed begin, maar zodra de vaccinatiegraad echt te laag wordt, vrees ik dat er niets anders op zit dan de individuele keuzevrijheid iets in te perken en landelijk vaccinatie te verplichten. Dan kun je debatten blijven voeren tot je een ons weegt, maar uiteindelijk heeft de overheid zorgplicht over haar burgers en zodra de volksgezondheid moedwillig op het spel wordt gezet, dan is het onvermijdelijk dat daar maatregelen aan verbonden zullen worden.
 
Ik zou het persoonlijk erg jammer vinden als het die kant op zou moeten. Ik begrijp waarom sommige mensen al dan niet gegrond wantrouwen hebben jegens de overheid of de farmaceutische industrie, vaak is het voor een deel terecht. Eigenlijk biedt deze discussie de ultieme mogelijkheid voor experts om te verklaren waar die vaccins uit bestaan, waar al die stoffen voor dienen en wat de werking is. Die kans is er echter niet. Het is een emo-debat dat geleid wordt door leken, waarbij beide groepen (vóór vs. tegen) zich voor van alles uitmaken en inmiddels zelfs met de dood bedreigen. Deskundigen, waaronder RIVM-medewerkers en kinderartsen worden niet meer vertrouwd en daarmee staat de uitkomst eigenlijk al vast. Zeer spijtig, aangezien we zo misschien wel één van de grootste medische successen van de afgelopen 60 jaar teniet doen en zodoende levensbedreigende ziekten weer de kans geven om zich te verspreiden. De mazelen bijvoorbeeld, duiken ineens op verscheidene plekken weer op en hebben de eerste enkele tientallen overledenen opgeëist. Ik hoop dat weigerende ouders ermee kunnen leven als zij beseffen dat hun kind of andermans kind door hun toedoen is overleden. Maar eigenlijk is zoiets, wat mij betreft, een ernstige misdaad.
"In biotech moet je soms dingen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is."

Henri A. Termeer (1946-2017)

Berichten: 12.263

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Laat ik voorop stellen voorstander van het vaccinatieprogramma te zijn, en dat ik overtuigd ben dat het in veel gevallen significant heeft bijgedragen aan de gezondheid van de bevolking. 
 
Ik zie echter ook het feit in dat vaccineren een risico voor de gezondheid van het individu kan vormen, ook al is het niet bijzonder groot. Zelfs het injecteren van wat steriele zoutoplossing is niet compleet ongevaarlijk, wellicht geeft dan 1 keer op de miljoen een serieus probleem, maar dat blijft meer dan nul. Per vaccin zal het verschillen, maar er zijn ontegenzeggelijk wel bijwerkingen: meestal vrij mild (pijnlijke plek oid), maar ik herinner me ook wel (zeer milde) griep-achtige symptomen te hebben gehad na vaccinaties (toen ik al volwassen was, 3 shots twinrix tegen hep a en b vanwege reizen, hep b zat toen ik kind was nog niet in het rijksprogramma). Deze vaccinaties waren overigens geheel vrijwillig en mijn eigen keuze cq risico afweging - het is niet zo handig als je in de rimboe acuut hep A krijgt en dergelijke. 
 
Maar wat ik ermee wil stellen is dat vaccinaties op zich dus risico's en leed met zich mee brengen, al is dat zeer beperkt. 
 
Daarmee kun je je afvragen of het nog zin heeft te vaccineren tegen iets als polio dat uitgestorven is en de kans op blootstelling in nederland is gewoon nul. Voor iets als mazelen is dat een ander verhaal gezien er nog steeds besmettingen voorkomen - niet heel veel, maar het is een reeel risico. 
 
 
Beresteyn schreef: Een verplichte inenting voor school en opvang locaties lijkt me een goed begin, maar zodra de vaccinatiegraad echt te laag wordt, vrees ik dat er niets anders op zit dan de individuele keuzevrijheid iets in te perken en landelijk vaccinatie te verplichten.
 
Daadwerkelijk verplicht vaccineren zou een verandering van de grondwet vereisen, maar ook tot vrij bizarre situaties leiden. Je wilt een kind vaccineren, en vervolgens moet je straffen omdat iemand dat weigert en daarmee de wet overtreed. De autoriteit ligt bij de ouders, die kun je een boete geven of desnoods in het gevang gooien, maar daarmee is het kind nog niet gevaccineerd. Een er is geen rechter die ermee akkoord gaat tegen de wensen van de ouders in een medische handeling af te dwingen als het niet om een acuut levensbedreigende situatie gaat. 
 
Wat je wel kunt doen is het leven tamelijk onmogelijk maken als je niet gevaccineerd bent zonder dat er een medische reden is dat dat niet mogelijk is. Toegang tot scholen ontzeggen is een begin, maar ook bijvoorbeeld tot het openbaar vervoer, vliegvelden en vliegtuigen en dergelijke, gezien het een gevaar voor de overige gebruikers van die zaken kan vormen. 
 
Ook zouden EU landen een dergelijke eis kunnen stellen om het land te mogen betreden, zelfs bij grensovergangen binnen de EU. 
 
Als je vervolgens nog wat groepjes overhoudt die zich verder onttrekken aan de rest van de samenleving (religieus, antroposofisch of hoe dan ook) en die ook nog in clusters gaan wonen dan denk ik dat ze de gevolgen maar moeten dragen. Zolang ze maar geisoleerd in hun cluster blijven is dat m.i. niet zo'n groot probleem... en wat harder gezegd, als ze een paar van hun clubgenoten hebben zien sterven aan de mazelen zouden we wel eens van mening kunnen veranderen. 
Victory through technology

Gebruikersavatar
Berichten: 966

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Benm schreef: Daarmee kun je je afvragen of het nog zin heeft te vaccineren tegen iets als polio dat uitgestorven is en de kans op blootstelling in nederland is gewoon nul. Voor iets als mazelen is dat een ander verhaal gezien er nog steeds besmettingen voorkomen - niet heel veel, maar het is een reeel risico. 
 
Het poliovirus is nog aanwezig op de wereld en aangezien men tegenwoordig vrijwel overal ter wereld kan reizen, verspreidt dit virus zich ook nog. Ook migratie speelt hierin een rol. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het poliovirus alsnog aanwezig in Pakistan, Afghanistan en Nigeria. Weliswaar werden in 2017 slechts 22 polio-infecties gemeld, maar zodra de groepsimmuniteit in het geding komt, kan dit zomaar honderdduizenden nieuwe infecties binnen enkele jaren veroorzaken - over de hele wereld. Daarom wordt ieder kind ook ieder jaar preventief gevaccineerd, zodat deze levenslang nagenoeg immuun is (het lichaam is voorbereid op een mogelijke infectie en heeft de antistoffen tegen polio paraat). Ermee stoppen brengt dus wel degelijk een risico met zich mee, zeker als de groep critici blijft groeien.
 
Benm schreef: Daadwerkelijk verplicht vaccineren zou een verandering van de grondwet vereisen, maar ook tot vrij bizarre situaties leiden.
 
Het klinkt natuurlijk heel drastisch, maar het gaat hier natuurlijk alleen om RVP-vaccinaties tegen zeer besmettelijke ziekten waarbij 90% van de niet-gevaccineerden in de buurt van een geïnfecteerde ook geïnfecteerd zullen worden. In 14 Europese landen en Australië is dit al een feit en daar zijn er geen problemen. Ik zie geen reden waarom het in Nederland niet zou (kunnen) werken. Individuele keuzevrijheid is hartstikke goed, maar als de volksgezondheid in het geding dreigt te komen en de publieke discussie wordt gevoerd op basis van emotionele, ideologische en pseudo-wetenschappelijke argumenten zonder enige validiteit, dan is het voeren van een dergelijke discussie niets waard en is wetgeving mogelijk de enige uitweg. Echter, in de Staten Generaal van ons land worden discussies ook op basis van die non-argumenten gevoerd, dus ik zie persoonlijk het invoering van zo'n wet nog niet zo snel gebeuren. 
 
Benm schreef: Ook zouden EU landen een dergelijke eis kunnen stellen om het land te mogen betreden, zelfs bij grensovergangen binnen de EU. 
 
Gesloten grenzen zijn taboe binnen de EU. Dat gaat, gegarandeerd, nooit gebeuren. Maar je hebt wel een punt, hiermee zou je theoretisch transnationale transmissie kunnen voorkomen.
 
Als je vervolgens nog wat groepjes overhoudt die zich verder onttrekken aan de rest van de samenleving (religieus, antroposofisch of hoe dan ook) en die ook nog in clusters gaan wonen dan denk ik dat ze de gevolgen maar moeten dragen. Zolang ze maar geisoleerd in hun cluster blijven is dat m.i. niet zo'n groot probleem... en wat harder gezegd, als ze een paar van hun clubgenoten hebben zien sterven aan de mazelen zouden we wel eens van mening kunnen veranderen. 
 
In principe, ja. Maar de groeiende groep bestaat voornamelijk uit jonge <i>liberals</i>. En die wonen niet afgezonderd.
"In biotech moet je soms dingen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is."

Henri A. Termeer (1946-2017)

Berichten: 12.263

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Gesloten grenzen binnen de EU zijn helemaal niet zo uitgesloten. Wel tussen pakweg belgie en nederland, maar in oost europa hebben we toch wel gezien dat een aantal landen daar anders over dacht tijdens de vluchtenlingencrisis en toch echt grenshekken heeft neergezet. Of ze dat ook zouden doen om infectieziekten buiten te houden weet ik niet, maar ik acht het ook niet ondenkbaar als er daadwerkelijk een epidemie dreigt. 
 
Hoe groot zou die groep "liberals" zijn? Er zijn wel cijfers over de vaccinatiegraad, maar zijn er ook cijfers over de motivatie om niet te vaccineren? Ik dacht dat dat voornamelijk religieuze groepjes waren, maar blijkbaar zijn er ook andere?
Victory through technology

Gebruikersavatar
Berichten: 966

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Oost-Europese landen die met die migrantencrisis in hun maag zitten zijn dan ook wel de buitenbeentjes van de EU en worden regelmatig bestookt met bestuurlijke en juridische represailles vanuit de EC. Officieel horen ze erbij, maar in de rest van de EU zijn gesloten grenzen taboe. Maar goed, dat is een andere discussie. Bij een mogelijke epidemie zouden grenzen gesloten kunnen worden. Hoeveel baat dat heeft weet ik echter niet, aangezien sommige ziekten ook via de lucht, het water en bijv. dieren verspreid kunnen worden.
 
Hoe groot de groep in absolute aantallen weet ik niet; ik kan daar ook geen cijfers van vinden. Let wel, <i>liberals</i> is internetjargon - niet te verwarren met de klassiek liberalen. De redenen om niet te vaccineren is onder andere vorig jaar door het RIVM onderzocht en deels gepubliceerd in het RVP-jaarverslag. In dat onderzoek hadden zij alle ouders met een kind tussen de twee en vier jaar in Nederland benaderd voor deelname. In totaal deden 2.556 (14%) ouders mee, waarvan voor elke groep (volledig gevaccineerd, deels gevaccineerd & niet gevaccineerd) ongeveer evenveel deelnemers meededen (de groep niet gevaccineerd is niet verder onderverdeeld in subgroepen). Hieruit bleek voornamelijk dat de groep die niet gevaccineerd was, een verminderd vertrouwen heeft in de overheid, het RIVM en JGZ alsook het Rijksvaccinatieprogramma in z'n geheel. Ook de locaties waar de groepen informatie vandaan halen verschillen. Daar waar gevaccineerden voornamelijk hun informatie van (in mate van hoog naar laag) het internet, consultatiebureau's en het RIVM halen, halen niet-gevaccineerden hun informatie voornamelijk van het internet, het RIVM en het NVKP. Ter informatie, het NVKP is een vrijwilligersorganisatie die bestuurd wordt door natuurgeneeskundigen en ouders die kritisch zijn jegens vaccins. Daarnaast achten ouders die niet vaccineren hun kennis over RVP-vaccins hoger dan ouders die wel vaccineren. Echter, wanneer er getoetst werd op feitelijke kennis, hadden ouders die wel vaccineren significant (p < 0,001) meer vragen goed (7 van de 9) dan ouders die niet vaccineren (4 van de 9). Ook is er daarbij gekeken naar de onderliggende motivatie bij het beantwoorden van die vragen, waaruit bleek dat ouders die niet vaccineren meer worden geleid door eigen overtuigingen dan feiten. Daarnaast kan ik mij persoonlijk wel voorstellen dat het vertrouwen in de overheid steeds lager wordt en dat hebben de overheden ook aan zichzelf te danken. Het vertrouwen in zaken die in verband worden getrokken met diezelfde overheid, zoals in dit geval een vaccinatieprogramma die betaald en aangeboden wordt door de overheid, zal dan automatisch ook lager worden.
 
In een Europese onderzoek (Karafillakis et al., 2017) werd de motivatie ook getest en daaruit blijkt dat men bezorgd is over de veiligheid en effectiviteit van vaccins, gevolgd door een perceptie van een kleine kans dat hun kind niet zo snel door RVP-ziekten zal worden geïnfecteerd en de overtuiging dat de ziekten minder (of niet) dodelijk zijn en dat vaccinatie daarom niet nodig is. Ook in dit onderzoek wordt een algeheel gebrek aan feitelijke kennis waargenomen onder de groep die bewust niet vaccineert. Uit Hak et al. (2005), een studie die werd uitgevoerd onder Nederlanders, blijkt dat dit scepticisme voornamelijk groeit onder mensen die hoger onderwijs en titulatuur genieten (master/PhD), terwijl hun scepticisme gevoed wordt door een gebrek aan feitelijke kennis. En uit Larson et al. (2016) blijkt dat het scepticisme jegens vaccinaties met name in Europese landen lager is dan in niet-Europese landen. Er wordt gewezen op een inverse relatie tussen het negatieve vaccinatiesentiment en een hoge socio-economische status. 
 
Een ander misverstand die je bij een aantal sceptici tegenkomt is de verwarring tussen mortaliteit- en infectiecijfers. Onderstaand staan deze gegevens weergegeven. Sceptici wijzen en beroepen zich erop dat het aantal jaarlijkse doden ten gevolge van een infectie (in dit geval de mazelen) al vóór het vaccin werd ingevoerd sterk waren teruggedrongen. Dit is waarschijnlijk te danken aan de verbeterde hygiëne, een betere levenskwaliteit en de verbetering van de kwaliteit van zorg, maar dat neemt niet weg dat er alsnog honderdduizenden kinderen ziek werden. De infection rate, zoals dat genoemd wordt in het Engels, was onverminderd hoog zoals te zien is in de linker grafiek. Vaccinatie voorkomt infecties en de verspreiding ervan, niet per se het overlijden eraan. Maar sceptici zien alleen die rechter grafiek en trekken dan overhaast de conclusie dat vaccinaties niet nodig zijn want 'er vallen toch geen doden meer'. 
 
Measles_US_1944-2007_inset.png
Measles_US_1944-2007_inset.png (72.65 KiB) 11586 keer bekeken
Dk4XX4MXoAU3Rp0.jpg-large.jpeg
Dk4XX4MXoAU3Rp0.jpg-large.jpeg (57.1 KiB) 11587 keer bekeken
 
Een internationaal erkende professor internist-hematoloog en epidemioloog gaf in het kader van mijn opleiding onlangs een college over de geschiedenis van bloederziekten. Het was verbijsterend om te zien welke ellende mensen toentertijd hadden door ziekten die nu geen enkel probleem meer zijn door de medicijnen die we tegenwoordig hebben. Grofweg 50 jaar geleden was het onmogelijk om met (ernstige) hemofilie te leven en was er een lage leeftijdsverwachting. Scheef gegroeide gewrichten door veel en extreme bloedingen, het niet mogen bewegen, 24/7 behandeld moeten worden is allemaal verleden tijd. Patiënten met exact dezelfde aandoening nu kunnen zonder al te veel voorzorgsmaatregelen gaan mountainbiken. Mensen met hemofilie krijgen van jongs af aan al zeer goed onderwijs over de ernst van hun ziekte, omdat ze anders het besef niet hebben wat er kan gebeuren als zij hun medicijnen niet nemen. Hetzelfde zou eigenlijk met RVP-vaccinaties moeten gebeuren op de basisschool denk ik. Door de gunstige levenskwaliteit, het feit dat sommige ziekten amper tot niet meer voorkomen in Nederland en de verbeterde zorg waardoor minder mensen overlijden aan hun ziekten, heeft men tegenwoordig het besef niet meer dat infecties an sich wel degelijk schadelijk kunnen zijn. De overheid bedacht daar het kosteneffectieve Rijksvaccinatieprogramma voor: het is betaalbaar en het is goedkoper om iedereen preventief te beschermen dan wanneer jaarlijks honderdduizenden mensen ziek zijn en het werkt aantoonbaar. Wellicht komt de omslag in dit besef pas wanneer er een grootschalige, wereldwijde epidemie uitbreekt.
"In biotech moet je soms dingen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is."

Henri A. Termeer (1946-2017)

Gebruikersavatar
Berichten: 966

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Beresteyn schreef: En uit Larson et al. (2016) blijkt dat het scepticisme jegens vaccinaties met name in Europese landen en de Verenigde Staten lager hoger is dan in niet-Europese andere landen. Er wordt gewezen op een inverse relatie tussen het negatieve vaccinatiesentiment en een hoge socio-economische status.
 
Correctie. Het vertrouwen is lager; het scepticisme hoger. Tevens een kleine aanvulling.
"In biotech moet je soms dingen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is."

Henri A. Termeer (1946-2017)

Berichten: 12.263

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Beresteyn schreef: Daarnaast achten ouders die niet vaccineren hun kennis over RVP-vaccins hoger dan ouders die wel vaccineren. Echter, wanneer er getoetst werd op feitelijke kennis, hadden ouders die wel vaccineren significant (p < 0,001) meer vragen goed (7 van de 9) dan ouders die niet vaccineren (4 van de 9). Ook is er daarbij gekeken naar de onderliggende motivatie bij het beantwoorden van die vragen, waaruit bleek dat ouders die niet vaccineren meer worden geleid door eigen overtuigingen dan feiten. 
 
Ik vraag me wel af wat die vragen dan waren - ik kan me voorstellen dat als je iets vraagt als "vaccineren is een effectief middel ziekten te voorkomen?" de anti-club het daarmee oneens zal zijn. 
 
Dat idee van "er vallen toch geen doden meer" is wel een intessante redenatie. Je zou kunnen stellen dat in nederland HIV bij goede behandeling eerder een chronische dan een fatale ziekte is geworden. Toch denk ik dat er indien een effectief vaccin beschikbaar komt een behoorlijk aantal mensen daarvan gebruik zal willen maken, terwijl de kans om het daadwerkelijk op te lopen feitelijk minimaal is, afgezien van wat specifieke doelgroepen. 
Victory through technology

Gebruikersavatar
Berichten: 966

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

In het jaarverslag refereren de auteurs niet naar een specifieke bron. In de publicaties en documenten van het RIVM is van het afgelopen jaar niets te vinden van een onderzoek naar motivatie; en ook in het dataportaal van de Nederlandse overheid zijn slechts de datasets van het Rijksvaccinatieprogramma te vinden (vaccinatiegraad per cohort, soort vaccinatie, regio, etc.) Ik kan er dus niets van vinden. Mogelijk wordt het nog gepubliceerd, aangezien het een relatief recent onderzoek is geweest (vragenlijsten werden in december 2017 verstuurd en de resultaten werden eind juni 2018 deels gepubliceerd in het RVP-jaarverslag), maar er is ook een mogelijk dat de data slechts voor intern gebruik is bestemd voor documentatie en voor de overheid om te bepalen op welke groeperingen zij hun peilen moeten richten. Eventueel zou je het kunnen navragen, ik heb de indruk dat mevr. L. Mollema van het RIVM verantwoordelijk is (of was) voor het monitoringssysteem. 
 
Ze hebben wel de volgende summiere verklaring gegeven:
 
We hebben ook naar de overtuigingen behorende bij de kennisvragen gevraagd. Bijvoorbeeld: Overtuiging: Ik vind dat vaccinaties niet bijdragen aan het verminderen van infectieziektes in Nederland; Kennis: Door vaccinaties komen de meeste infectieziektes waartegen we vaccineren nauwelijks meer voor.
 
In mijn interpretatie hebben ze denk ik gevraagd naar stellingen en dat de deelnemers dan moesten kiezen voor het antwoord wat het best bij hun past. Met andere woorden, verschillende stellingen die zodanig zijn geformuleerd dat de één overeen komen met de feitelijke werkelijkheid en de ander overeen komt met een onjuist subjectieve gedachte, die mogelijk voortkomt uit een bepaalde overtuiging. Maar dit kan ik dus niet controleren en dit is dus mijn suggestieve interpretatie van hetgeen ze opgeschreven hebben. Ik kan me ook wel voorstellen dat anti-vaxxers al gauw voor een bepaalde formulering gaan, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat de stelling feitelijk niet klopt. Dat zou dus mijns inziens weinig afdoen aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. Sterker nog, vanwege die reden is dit onderzoek en deze opzet juist gedaan - om te checken of men zich laat leiden door een overtuiging of door feiten. Hoe je het ook wendt of keert, de stelling die hierboven staat geciteerd (ik weet niet of ze die ook daadwerkelijk hebben gebruikt) is bijvoorbeeld gewoon controleerbaar - onder andere met behulp van enkele afbeeldingen die ik eerder al plaatste.
 
Benm schreef: Dat idee van "er vallen toch geen doden meer" is wel een intessante redenatie.
 
Komt voornamelijk door onwetenden die dat de wereld in slingeren, ook het NVKP doet dat bijvoorbeeld. Zoals ik in m'n vorige bericht al verklaarde, klopt het inderdaad dat het aantal sterfgevallen ten gevolge van infectie sterk zijn teruggedrongen - ook al voordat de vaccinaties werden ingevoerd. Maar het aantal geïnfecteerden bleef hoog en dat daalde pas nadat de vaccinaties werden ingevoerd. Sommigen denken dat een infectie niet zo kwaad kan. De meesten zullen inderdaad slechts wat griepachtige verschijnselen krijgen en zonder complicaties herstellen. Maar een klein deel zal helaas ook kunnen sterven of te maken krijgen met ernstige complicaties, waaronder blindheid, encefalitis, zware diarree en daarbij behorende ernstige uitdroging en ernstige ademhalingsinfecties zoals pneumonie. Vooral baby'tjes die nog te jong zijn om gevaccineerd te worden en mensen met immuunsysteem verzwakkende ziekten/omstandigheden zoals HIV/AIDS, vitamine A deficiëntie of ondervoeding, zijn kwetsbaar voor deze ernstige complicaties. En dan komen we weer terug op de term groepsimmuniteit. Door een hoge groepsimmuniteit, voor mazelen is dat 95%, wordt voorkomen dat die kwetsbare groepen in aanraking komen met het virus.
"In biotech moet je soms dingen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is."

Henri A. Termeer (1946-2017)

Berichten: 12.263

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Ik vraag me wel af of degenen die wel laten vaccineren veel belang hechten aan de groepsimmuniteit, op zich ook wel interessant om dat te onderzoeken. Eerlijkgezegd denk ik dat de motivatie vooral zal zijn te voorkomen dat het eigen kind een dergelijke ziekte niet oploopt. Uiteraard is de resulterende groepsimmuniteit een zeer prettig gevolg ongeacht de motivatie. 
 
Denken dat een infectie 'wel mee valt' is m.i. gewoon onkunde. Uiteraard kan het bij sommige ziektes bij milde verschijnselen blijven, maar dat is een kwestie van geluk, met een beetje pech iets als mazelen een ernstige ziekte waar je aan kunt sterven, zelfs met behandeling. De redenatie dat het 'wel mee valt' heeft een logica van 'je kan prima zonder te kijken de straat oversteken' - 9 van de 10 keer wordt je inderdaad niet doodgereden, maar ik ken weinig mensen die aanraden lukraak de rijbaan op te lopen ;)
Victory through technology

Gebruikersavatar
Berichten: 966

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Of die groep waarde hecht aan groepsimmuniteit zou ik niet durven zeggen. Wel zijn de motivaties van deze groep ook onderzocht. Het algemene beeld is dat ze het vanzelfsprekend vinden, de omgeving ook hun kinderen laat inenten, gelooft in de goede bedoelingen van het Rijksvaccinatieprogramma en vertrouwen heeft in het behandelend personeel. Eigenlijk precies het tegenovergestelde van de groep die zich dus niet laat inenten (wellicht m.u.v. gelovigen en antroposofen die om andere redenen niet vaccineren). 
 
Benm schreef: Denken dat een infectie 'wel mee valt' is m.i. gewoon onkunde.
 
Ik ben het persoonlijk eens met je opmerking, maar we moeten nooit vergeten dat we in de meeste gevallen te maken hebben met onwetende en bezorgde ouders. We kunnen het hen niet kwalijk nemen dat zij zichzelf informeren over iets wat hun kinderen aangaat. Ik kan het mij heel goed voorstellen dat ouders vaccinatie een onprettig idee vinden en dat kan versterkt worden als ze selectief gaan zoeken naar negatieve associaties, zoals sterfgevallen, (ernstige) bijwerkingen en spookverhalen. Het is aan de betrokken partijen om een effectieve oplossing te implementeren die de aversie kan wegnemen. Vooral persoonlijke gesprekken met bijvoorbeeld een kinderarts en mensen niet bij voorbaat kwalificeren als 'dom' of 'misdadig' en dergelijke zal m.i. daarbij een cruciale rol spelen. Met betrekking tot dat laatste punt moet ik mijzelf ook op de vingers tikken in bericht #5: hoewel het niet vaccineren van kinderen een potentieel gezondheidsrisico met zich meebrengt voor zowel het kind zelf als voor de omgeving, kunnen we het ouders niet kwalijk nemen als zij (overdreven) bezorgd en terughoudend zijn. 
"In biotech moet je soms dingen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is."

Henri A. Termeer (1946-2017)

Berichten: 12.263

Re: Het vaccinatiedebat: een feitelijke analyse

Die informatievoorziening is inderdaad wel een probleem, als je een medische handeling als vaccinatie overweegt zul je ongetwijfeld gaan zoeken op een combinatie van die handeling en 'bijwerkingen'. Als ik op een schoon systeem zoek op "bijwerkingen vaccinatie" staat het rijksprogramma bovenaan, daarna een paar aanbieders van reisvacinnaties, en daarna een pagina van NVKP. 
 
Even verondersteld dat je niet op zoek bent naar een vaccinatie omdat je op vakantie gaat maar naar informatie over de veiligheid van vaccins voor je kinderen heb je dan dit beeld: #1 is een site van de overheid (die je wellicht niet vertrouwd), de volgende paar zijn irrelevant, en de volgende is van een club anti-vaxxers. Het lijkt me vrij waarschijnlijk dat mensen daarop klikken en vervolgens een lading disinformatie krijgen. 
 
Hierdoor ontstaat genoemde 'onkunde' - het is niet zozeer gebrek aan intelligentie of opleiding van de ouders als wel de enorme hoeveelheid valse informatie die er soms behoorlijk geloofwaardig uit ziet. Zeker online is het niet heel moeilijk om een website met misinformatie te bouwen die minstens zo betrouwbaar oogt als websites van de overheid. Bovendien raak je al snel in een 'information bubble' waarbij je ook op pakweg facebook uitnodigen krijgt om lid te worden van anti-vax clubs, en getargette reclame krijgt op diverse websites etc. Eenmaal in de bubbel gezogen is het lastig om je weg terug te vinden naar objectieve informatiebronnen. 
 
Geen vertrouwen hebben in de overheid speelt natuurlijk ook een rol: Je hebt weinig niet-overheidsgerelateerde proponenten van vaccinatie die online de boel bij elkaar schreeuwen... nouja, misschien groepen van nabestaanden die iemand hebben verloren aan een infectieziekte gezien diegene niet gevaccineerd kon worden om medische redenen en door een anti-vax-klasgenoot de dodelijke infectie opliep oid.
 
Zelf zou ik bij een verzoek om een dergelijke website te bouwen niet eens een offerte sturen, maar er zitten geheid ook best ICT-bedreven personen tussen de anti-vaxxers, en er zijn genoeg designers die inkomsten ver boven ethiek stellen. 
Victory through technology

Reageer