Biogeometrie en aardresonantie

Moderators: jkien, Xilvo

Reageer
Gebruikersavatar
Berichten: 481

Biogeometrie en aardresonantie

Ik kwam dit artikel ergens op internet tegen. En vroeg mij af wat je hier nou van moet geloven?!

Biogeometrie, DNA, vormvelden en resonantie.

door Dr. Saskia Bosman

Biogeometrie werkt door resonantie en door omvorming van (subtiele) energie. Een en ander wordt bewerkstelligd door middel van vormen, die op dit moment experimenteel toegepast worden in de gezondheidszorg, de architectuur en de landbouw. De bedoeling is dat deze vormen de gezondheid bevorderen, genezing ondersteunen en schadelijke energievelden neutraliseren. De wetenschap van de biogeometrie is ontwikkeld door de Egyptische architect Dr. Ibrahim Karim, die daarbij gebruik maakt van de Egyptische radiësthesie. De trillingsniveaus en -kwaliteiten van de biogeometrische vormen worden gemeten met een pendel boven een schaalverdeling. Hoe zouden we de werking van biogeometrische vormen theoretisch kunnen onderbouwen? In welk groter resonantie-kader past de biogeometrie? Dit zul je lezen in onderstaand artikel, waarin beschreven wordt met welke trillingen op, in en om de Aarde alle levende cellen resoneren (meetrillen), hoe het geheel aan trillingen in harmonie gebracht kan worden en welke rol de biogeometrie hierin kan spelen.

In zowel de alternatieve geneeskunde als in de wetenschap wordt steeds duidelijker dat iedere levende cel op Aarde een electrisch en magnetisch oftewel electromagnetisch energieveld om zich heen heeft, dat trilt.1 Dit trillen is heel duidelijk in het menselijke EEG of electroencephalogram. Dit is een registratie van zgn. “hersengolven”, de electrische activiteit van het menselijke brein. Deze komt in diverse frequentiebanden voor tussen 0 en 30 Hz (d.i. Hertz oftewel het aantal trillingen per seconde). De golfband die hoort bij ontspannenheid is de alfa-band, van 7 tot 13 Hz. De meeste mensen vertonen deze zodra zij hun ogen sluiten en zich lichamelijk en mentaal ontspannen.

Robert Becker2 beschrijft dat het frequentiespectrum van een EEG (dat rijk is aan alfagolven) als twee druppels water lijkt op het frequentiespectrum van de micropulsaties van het aardmagnetisch veld, die we kennen als de Schumann-resonantie. De Schumann-resonantie is de trilling van een electromagnetisch veld tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer, de bovenste luchtlaag. De voornaamste en basis-frequentie van de Schumann-resonantie bedraagt 7,8 Hz. De overeenkomst met het Schumann-frequentiespectrum geldt ook voor het EEG van alle levende organismen, die hersenen hebben. Ik vermoed dat dit zelfs het basis-spectrum van electromagnetische trillingen is van alle levende cellen op Aarde, ook van planten. In de hersenen komen de alfagolven waarschijnlijk uit de diepte; de hersenstam, die in het verlengde ligt van ons ruggenmerg en waaraan de twee helften van de grote hersenen, de kleine hersenen, de hypofyse en de pijnappelklier (epifyse) vast zitten.

Becker vermoedt dat bij mens en dier structuren in de hersenen, die kleine magnetiet-kristallen bevatten, waaronder de pijnappelklier, betrokken zijn in het afstemmen van de hersenen op de Schumann-basisfrequentie. Hoe planten, bacteriën en schimmels dit doen (als ze het doen) is mij niet bekend. Het electromagnetisch veld van iedere levende cel zal zonder meer beïnvloed worden door de Schumann-resonantie. Deze wordt op zijn beurt waarschijnlijk in stand gehouden door de electrische ontladingen die wereldwijd plaatsvinden in onweersbuien. Onweersbuien hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van leven op Aarde. Ze slaan het electromagnetisch veld van de Aarde aan als een snaar, waardoor de Schumann-resonantie in stricte zin niet echt een resonantie is, want onweer is geen continu trilling maar vormt als het ware met iedere bliksem een kortstondige “dreun” tegen dit veld: het aanslaan. De Schumann-resonantie is het sterkst als er veel onweersbuien zijn in de aardatmosfeer.

De Schumann-basisfrequentie (7,8 Hz) vertoont kleine variaties; dagelijkse af-en toenames van een halve Hertz. De Amerikaanse geofysicus Gregg Braden denkt dat deze frequentie echter dramatisch aan het stijgen is.3 Bij het inlezen van metingen via het Internet, heb ik dat nog niet kunnen zien, maar wie weet heeft hij (of zijn collega’s) op een andere manier gemeten of hebben ze zelfs een ander soort trilling opgepikt.4 Waarschijnlijk zullen we, naarmate de zomer nadert, wel enige verandering in de Schumann-basisfrequentie gaan zien ten gevolge van de zonne-activiteit. Deze vertoont een 11-jarige cyclus en is nu bezig om snel naar een maximum te stijgen, dat aanstaande zomer bereikt wordt. Bovendien kan de toegenomen zonne-activiteit magnetisch stormen oftewel storingen in het magnetisch veld veroorzaken rond de Aarde. De zonne-activiteitscyclus doet de dikte van de jaarringen in bomen variëren en heeft nog wel meer invloeden op het plantenrijk, het dierenrijk en waarschijnlijk ook op menselijk gedrag.

Volgens Braden zou de Schumann-basisfrequentie, die lange tijd een constante waarde van 7,8 Hz heeft gehad, nu op 13 Hz aangekomen moeten zijn, wat hij ziet als resonerend met een nieuwe dimensie of evolutiestadium waar we als wereld ingaan. Dit wordt gekenmerkt door een continu menselijke staat van onvoorwaardelijke, universele Liefde, Eenheid (in verscheidenheid) en Compassie.3 Als Bradens idee waar is, dan betekent het dat alle levende cellen op Aarde zich aan deze nieuwe frequentie moeten aanpassen.

Deze bewustzijnstoestand zelf wordt gekenmerkt door heel bepaalde trillingen. Deze vinden we in zowel het EEG als het ECG (of EKG, electrocardiogram; electrische activiteit van onze hartslag) en in de magnetische trillingen, die gemeten kunnen worden in de grond. Zulke metingen zijn gedaan door Daniel Winter in de VS. Als iemand zich ontspant en liefde zendt naar de Aarde door meditatie, gebed of het doen van een medicijnwiel-ritueel, komen zijn/haar hersengolven, hartslag en de magnetische trillingen in de grond waarop hij/zij bezig is, met elkaar in harmonie en gaan in hun frequentiespectrum de gulden snede verhouding vertonen, oftewel Phi. Phi is 1,618...... en een eindeloze rij getallen erachter (zie resonantie-afbeelding). Deze harmonische trillingsreeks geeft zodanig vorm aan het magnetisch veld in de omgeving, dat het zeer bevorderlijk wordt voor leven, dus ook voor de plantengroei.5 Merkwaardig genoeg heeft het HeartMath Institute in de VS ontdekt dat het zenden van liefde in een ontspannen toestand, ook het DNA (ons erfelijk materiaal) tot een gunstige expressie brengt, die de gezondheid bevordert. Dit gebeurt zelfs als mensen liefde sturen naar een celkweek in het laboratorium.Bijvoorbeeld: onder invloed van liefde worden kankercellen geremd en gezonde cellen juist gestimuleerd in hun vermenigvuldiging.6

De Phi-verhouding vinden we terug in het pentagram; de vijfhoek of vijfpuntige ster (zie resonantie-afbeelding, net onder het midden) in het platte vlak. Ruimtelijk uitgewerkt wordt deze een “bol” bestaande uit twaalf vijfhoeken; een pentagonale dodecaëder. Ik noem dit verder een dodecaëder, al zijn hier nog meer soorten van. Wiskundig vertonen de golven dus een relatie met het pentagram en met de dodecaëder. Hoe kun je nu frequenties in vormen omzetten? Dat lijkt een ingewikkelde zaak, maar wellicht kan de wetenschap van de Cymatica ons daar een antwoord op geven. Deze is ontwikkeld door de Zwitserse arts Hans Jenny, die op foto en film vastgelegd heeft hoe vloeistoffen, zeepbellen en poeders geometrische en organische vormen kunnen aannemen, waaronder de dodecaëder, onder invloed van geluid en magnetische velden.7

Het interessante is nu, dat de dodecaëder op allerlei niveau’s in allerlei grootten is terug te vinden. Wanneer je dodecaëders opeenstapelt, deels in elkaar geschoven, kun je langs de ribben twee spiraliserende lijnen trekken, een zgn. dubbele helix, die meetkundig precies de vorm en verhoudingen heeft van het wenteltrap-vormige DNA molecuul, met de sporten erbij, die de genetische code vormen! (zie resonantie-afbeelding onderaan, naar Daniel Winter, verbeterd).

Op, in en rond de Aarde zijn energievelden aanwezig, die zich uiten als Aarde-energielijnen, die we kunnen meten met wichelroeden (zie resonantie-afbeelding, bovenaan). Eigenlijk meten we ze via ons lichaam, maar slaan de wichelroeden hierdoor uit. Deze subtiele energievelden uiten zich ook electromagnetisch, waardoor ze met gevoelige wetenschappelijke instrumenten meetbaar zijn. Er zijn diverse aarde-energielijnen-netwerken. Het hier afgebeelde stelsel van Aarde- energielijnen bevat op de kruispunten de grote krachtplaatsen van de wereld, zoals de plek waarop de Grote Piramide bij Giza in Egypte staat. De vorm van dit energielijnen-netwerk is eveneens gebaseerd op de dodecaëder. In 1994 is ontdekt dat de binnenkern van de Aarde, die uit vast ijzer bestaat onder zeer hoge druk, een reusachtig kristal is. Gregg Braden vertelde mij op een conferentie in de VS in 1996, dat deze de vorm van een dodecaëder heeft.

De Engelse bioloog Rupert Sheldrake heeft de theorie van de morfogenetische (vormgevende of vorm-) velden ontwikkeld. Zodra een fysisch, (bio-)chemisch, biologisch of gedragsmatig proces voor het eerst plaatsvindt, wekt dit rond de gehele Aarde een energieveld op, dat het vanaf dat moment gemakkelijker maakt, datzelfde proces weer te doen plaatsvinden. Dit versterkt het morfogenetisch veld, waardoor het nog gemakkelijker wordt, enzovoorts.8,9 Zouden deze, op de dodecaëder gebaseerde velden die de Phi-verhouding bevatten, ook morfogenetische velden kunnen zijn, en wel van onvoorwaardelijke, universele Liefde?

De werking van biogeometrische vormen zou eveneens begrepen kunnen worden, omdat ze net als iedere vorm een vormveld om zich heen hebben en waarschijnlijk rond onze hele planeet. Biogeometrische vormen, waaronder de biosignaturen, zijn alle afgestemd op de hogere harmonische van goud. Dit is een balancerende, spirituele energie.10 Goud op zich is uniek in de kosmos. Het wordt alleen voortgebracht door sterren, die weer ontstaan zijn uit andere, onplofte sterren (supernova’s). Zo zijn onze zon en zijn planeten, waaronder de Aarde, ontstaan. Het heelal heeft dus pas in een latere, ‘rijpere’ fase van zijn evolutie goud kunnen voortbrengen.

De biosignaturen, die voor het bevorderen van menselijke genezing en gezondheid gebruikt worden, vertonen vaak gelijkenis met de vorm van het orgaan waarvoor ze bestemd zijn. Ze zijn getekend op grond van de diverse energiestromingen in dat orgaan. Zo verkrijgt men een meerlaags-afbeelding van de orgaan-energie. Hierdoor maakt de biosignatuur contact met de functies van het orgaan en wordt dit op een subtiel-energetisch niveau in resonantie gebracht. Een biosignatuur die niet precies getekend is, werkt niet. Op een meer bescheiden schaal kun je een orgaan ook behandelen door vormresonantie met de afbeelding van het gezonde orgaan in een anatomie-boek.10

Voor zover ik inzie, resoneren gelijke vormen met elkaar, waarschijnlijk via hun vormvelden. Dat wil zeggen: ze trillen met elkaar mee en komen in harmonie met elkaar. De golfvormen van mens en Aarde gaan 'nesten' vormen; worden 'recursief' zoals Daniel Winter het noemt. Middels de resonantie met de dodecaëder-vorm komen dus waarschijnlijk ons hart, onze hersenen, ons DNA en Moeder Aarde in harmonie met elkaar door één energie: onvoorwaardelijke, universele Liefde. Dit hele verhaal en vooral de Cymatica geeft te denken: zou één of andere constant aanwezige klank of een ander soort trilling ons DNA, ons lichaam, het besproken Aarde-energienetwerk en misschien wel alle levende cellen op Aarde gevormd hebben of aan die vormgeving bijgedragen hebben? Zou deze trilling de golfvorm van onvoorwaardelijke, universele Liefde zijn?

Het aardmagnetisch veld poolt om, noord wordt zuid en vise versa, met tussenpozen van een half miljoen tot enkele miljoenen jaren. Deze ompolingen zijn vaak gepaard gegaan met de massale uitsterving van vele soorten organismen, vooral de meest ontwikkelde die er op dat moment waren. De mens is nu de meest ontwikkelde, loopt ongeveer een half miljoen jaar op Aarde rond en heeft naar alle waarschijnlijkheid nog geen ompoling van het aardmagnetisch veld meegemaakt. Misschien gaat dit via veranderingen in de Schumann-frequentie, al is deze sinds 1930 nog niet dramatisch veranderd. Robert Becker waarschuwt ons voor de electromagnetische velden die we opwekken met onze moderne electronische apparatuur. Deze zijn, magnetisch gezien, meer dan gelijkwaardig aan een omkering van het aardmagnetisch veld. Bovendien is dit veld van nature zich al aan het voorbereiden op een omkering: de aardmagnetische veldsterkte is de afgelopen 1000 jaar en ook de afgelopen decennia afgenomen. Daarnaast introduceren onze apparaten allerlei frequenties in de atmosfeer, die ver van de Schumann-frequentie af liggen en toch ook op ons lichaam inwerken. Bekend is de electrostress.2

Wellicht kunnen we, zonder onze technologische ontwikkeling terug te hoeven draaien, onze stoorvelden onschadelijk maken door gebruik te maken van vormkrachten. Diverse mensen zijn hier al mee bezig, zoals Dr. Ibrahim Karim in de sterk in ontwikkeling zijnde wetenschap van de Biogeometrie.10 Hierin wordt met geometrische en organische vormen via resonantie en omzetting van energie, een gunstige invloed uitgeoefend op levensvormen, waaronder planten. Er zijn landbouw-experimenten gaande in Egypte (zoete aardappelen) en Nederland (fruitteelt). Hij experimenteert ook met vormen, die de straling van mobiele telefoons en electrische apparatuur in huis onschadelijk maken.

Volgens Dr. Karim is de grote boosdoener in veel stralingen die geproduceerd worden door ongunstige Aarde-energielijnen (bijv. boven ondergrondse waterlopen), ongunstige architectonische constructies en electrische apparaten zoals mobiele telefoons, de verticaal trillende component van een stralingsbestanddeel, dat in de radiësthesie “negatief groen” genoemd wordt. Deze is eenvoudig onschadelijk te maken door bijvoorbeeld op een mobiel telefoontoestel twee loodrecht op elkaar staande rechte lijntjes aan te brengen, waarvan het hoekje vervangen is door een kwart van een cirkeltje, dat naar binnen gaat. Probeer het maar uit op je apparaten en op je electriciteitsnet in huis! Mijn ervaring ermee is heel positief. Ik ontstoor huizen. Bij het opsporen van de ongunstige energievelden werd ik altijd heel moe, tot Dr. Karim mij tijdens een workshop adviseerde om dit symbool te gebruiken. Sinds ik dat tekentje met een balpen op de rug van mijn hand teken aan het begin van een onstoringsbeurt, word ik er helemaal niet meer moe van en ga ik na de klus vrolijk fluitend naar huis. Electrostress in een huis ga ik ook te lijf met dit symbool.

Er is echter nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig aan de werkzaamheid van biogeometrische vormen. Deze is op dit moment voornamelijk onderbouwd met radiësthesie en kleinschalige ervaring. Grote medische en landbouwkundige tests zijn op dit moment gaande. Zodra wetenschappelijk aangetoond wordt dat de biogeometrische vormen werken, wordt het interessant om met zeer gevoelige wetenschappelijke apparatuur de energievelden te gaan meten van zowel de vormen zelf als van levende wezens zoals de mens, die met die vormen een wisselwerking aangaan. Hierbij denk ik vooral aan magnetometrie en (infrarood) fotografie, waarmee mijn collega’s en ik met succes electromagnetische componenten van subtiele energie hebben gemeten en geregistreerd rond een Earthgate (een geometrische contructie voor harmonisering de Aarde-energieën) en bij healende mensenhanden. Op dit moment hebben we ook onze hoop gevestigd op de meting van biofotonen; lichtdeeltjes waarmee levende cellen met elkaar communiceren en die waarschijnlijk vooral uit het DNA afkomstig zijn. Al dit onderzoek is echter nog niet af en het hier gezegde mag dus nog niet als harde conclusies opgevat worden. Maar laten we vooral hopen, dat we de trillingen van al het leven op Aarde in harmonie kunnen brengen.

Biogeometrie hoeft zich natuurlijk niet alleen op de schaal van organen af te spelen. Het kan ook op het microscopische niveau van cellen en zelfs op het submicroscopische niveau van onze biomoleculen. Uiteindelijk zijn de energieën waarmee we in de biogeometrie te maken hebben, naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit de subatomaire wereld, waar de kwantumfysica zich mee bezig houdt. Dat kan ook inhouden hogere dimensies.1 Ook voor DNA kunnen, ter ondersteuning en ter healing ervan, naast het pentagram en de dodecaëder, biosignaturen getekend worden (zie DNA biosignaturen-afbeelding) op grond van de energiestromingen in het DNA-molecuul en in chromosomen. Probeer ze maar uit en ontwikkel zelf eventueel nieuwe!

Referenties:

1. Richard Gerber, M.D.: “Vibrational Medicine (New choices for healing ourselves)”, Bear & Company, Santa Fe, NM, USA, 1988, ISBN 0-939680-46-7.

2. Robert O. Becker, M.D.: Cross Currents, Jeremy P. Tarcher, Inc., Los

Angeles, 1990, ISBN 0-87477-609-0.

3. Gregg Braden: “Awakening to Zero Point: the collective initiation”, LL Productions, Bellevue, WA, USA, 1994, ISBN 0-9648990-4-3.

4. Lees zelf de magnetometers af! Website met metingen van de Schumann-resonantie, http://quake.geo.berkeley.edu/ncedc/em.intro.html

5. Website van Daniel Winter, http://www.soulinvitation.com/braidingDNA/...raidingDNA.html en (al het werk van Dan Winter et al.) www.soulinvitation.com/indexdw

6. Website van het HeartMath Institute, http://www.heartmath.com en .org

7. Hans Jenny: “Cymatics” Vol. 2, Basilius Presse, Basler Druck und Verlagsanstalt, 1974, ISBN 3-85-560-033-3.

8. Rupert Sheldrake: “Een nieuwe levenswetenschap”, Kosmos-Z&K, Utrecht, Antwerpen, 1992.

9. Hans Andeweg: “In resonantie met de natuur (vitale planten en bomen door energetische behandeling)”, Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht, Antwerpen, 1999, ISBN 90-215-3248-4.

10. Ibrahim Karim: “Interactive Introduction to Bio-Geometry, Bio-Signatures, Egyptian Radiesthesia and Sound and Bio-Geometry”, 1999, uitgegeven door Biogeometrical Energy Systems, Dr. Ibrahim Karim, te bestellen bij J. van Vulpen, tel. 030-2290453, e-mail j.van.vulpen@hccnet.nl, Website http://www.Biogeometry.com

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

Re: Biogeometrie en aardresonantie

Toevallig ken ik haar, ze heeft op wetenschappelijke wijze metingen en onderzoek gedaan.

Wat me tegenvalt van veel wetenschappers is dat ze precies het omgekeerde doen van wat ze eigenlijk zouden moeten. Het komt veel voor dat ze eerst een mening ergens over hebben in plaats van neutraal te zijn, vervolgens pas onderzoek te doen. Omgekeerde wereld is dit!

Re: Biogeometrie en aardresonantie

Nou, er zijn natuurlijk twee mogelijke benaderingen van een probleem:

1. Vraagstelling => antwoord. Hierbij ben je eerst neutraal

2. Hypothese. Deze wordt bevestigd al dan niet ontkrachtigd. Vantevoren heb je dus een uitgangspunt (=hypothese).

Re: Biogeometrie en aardresonantie

Veel van wat in dit artikel staat is op waarheid gebaseerd. Ik vrees echter dat o.a. Robert Becker niet gelukkig zou zijn met de contekst waarin hij geciteerd wordt. Verder is het een totale misvatting om er van uit te gaan dat een mens slechts één frequentie genereert. Het is al sinds geruime tijd een wetenschappelijk feit dat iedere cel in ons lichaam een eigen frequentie heeft die ze ontleent aan het metabolisch ritme, d.w.z. het ritme waarmee geladen ionen in en uit de cel migreren. Alle cellen van eenzelfde orgaan trillen met dezelfde frequentie. Zo zijn er iets meer dan 220 verschillende frequenties in een lichaam te meten. Magneetveldtherapie (elektromagnetisch, er komen geen magneten aan te pas) gebruikt dit principe om gericht aan celstimulatie te doen door de frequenties te imiteren en zodoende het elektromagnetisch veld rond de gelijkgestemde cellen te versterken. Dat versterkt het metabolisch ritme (de frequentie blijft gelijk, de amplitude neemt toe!) waardoor de cel meer energie aanmaakt en zelfregenererend werkt. De frequenties variëren tussen 0,1 en 15.000 Hz. De zeer hoge frequenties zijn 'communicatiefrequenties' die een signaalfunctie hebben in het lichaam. De zogenaamde lichaamsfrequentie waar schrijver naar verwijst is infeite die van de huid(cellen). En kom nu niet af met het argument dat de huid het grootste orgaan is want dat klopt ook niet. De epiteellaag van de darm heeft een totale oppervlakte van zo'n 400m²!

Deze nieuwe medische techniek (magneetveldtherapie) is nog jong en veel is nog onduidelijk en/of niet onderzocht, maar heel wat medische wetenschappers - waaronder Robert Becker - beschouwen de MVT als één van de belangrijkste elementen van de toekomstige geneeskunde.

Verder wou ik nog graag een misvatting rechtzetten omtrent het aardmagnetische veld. Het is immers niet juist dat die frequentie overal op Aarde gelijk is. Deze frequentie varieert tussen ongeveer 3 en 8 Hz naargelang de plaats op Aarde waar ze gemeten wordt. Op sommige plaatsen is de frequentie van het aardmagnetische veld en de Schumannfrequentie dus gelijk!

Dat de Schumannfrequentie van levensbelang zou zijn wordt niet bevestigd door de ervaringen in de ruimtevaart.

Immers, ruimteschepen hebben een veldgenerator die de frequentie van het aardmagnetische veld genereert om de astronauten te beschermen tegen de 'ruimteziekte', maar de Schumannfrequentie wordt voor zover ik heb kunnen nagaan niet opgewekt. Toch kunnen de astronauten nu bijna onbeperkt in de ruimte verblijven zonder schadelijke gevolgen. Daaruit volgt dat het aardmagnetische veld wel, de Schumannfrequentie echter waarschijnlijk niet, van levensbelang is.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 48.948

Re: Biogeometrie en aardresonantie

googlen met schumannfrequentie levert o.a. dit op (en niks zinnigers overigens):

http://www.nulpuntenergie.net/frank/xierom-studiegroep.htm
De werking en mogelijkheden van een tunneldiode als ringetje om de vinger werd uitvoerig besproken.

We hebben de invloeden van de Schumannfrequentie en zijn invloeden op de mens besproken. Hypo-campus

Resonantiefrequentie's (ELF) en de invloeden op ons systeem.

Vroeger (Lemurie en Atlantisch tijd) was er nog veel xenongas in de aardse atmosfeer. De mensen waren toen minder stoffelijk. Men was meer spiritueel. Dit zou ook de eigenschappen van de Xierom met zijn xeon gas kunnen verklaren. Het gas heeft een soort scheppende werking.

Zie ook edelgassen.

HH vertelde diverse inzichten die hij had ervaren. Toelichting GEO produkten. Wij krijgen allen een nieuw energetisch werkend middel om het uit te proberen. In wrijven op de navel waar al het bindweefsel te samen komt.

Hij vertelt zijn visie over de Ankh als therapie instrument.

HH had tevens een interessante visie in verband met de orgonen bolletjes die je soms op zonnige dagen ziet.

Hans H heeft een website in wording:

http://www.aardstralen.nl en http://www.bouvardia.nl
en uit een interview met de genoemde Dr Becker:
The present generation of cell phones, some are operating at the megahertz range. Others are operating at the gigahertz range which is billions of cycles per second. So, the radiation is oscillating at the enormously rapid frequency. Even standard TV signals are megahertz signals. These are just an awful lot faster frequency. The fact of the matter is that the higher up in frequency you go, the more energy the radiation happens to have.
Dr Becker vergeet hier even dat zelfs gewoon licht een nog hogere frequentie heeft, en daarmee - volgens hem "fact" dus - nog meer energie. Dr Becker vind dat gevaarlijk.

Dr Becker verklaart van alles, echter zonder dit te onderbouwen met onderzoeksresultaten. Reden daarvoor: Dr Becker heeft, net als zovelen, problemen om geld te krijgen voor goed onderzoek naar al deze fenomenen. Die stagnerende geldstroom wordt geweten aan "gevestigde belangen".
Verder wou ik nog graag een misvatting rechtzetten omtrent het aardmagnetische veld. Het is immers niet juist dat die frequentie overal op Aarde gelijk is. Deze frequentie varieert tussen ongeveer 3 en 8 Hz naargelang de plaats op Aarde waar ze gemeten wordt. Op sommige plaatsen is de frequentie van het aardmagnetische veld en de Schumannfrequentie dus gelijk!
een frequentie hoort bij een trilling, een heen en weer gaande beweging rondom een evenwichtsstand. Ik zou graag van Erik Cornand vernemen wát er nou eigenlijk trilt aan dat aardmagnetisch veld.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

Gebruikersavatar
Berichten: 284

Re: Biogeometrie en aardresonantie

Over trillingen en vormen gesproken:

http://www.youtube.com/watch?v=Pfs4Rd5f_IQ
Ir. E. Oosting,hoofdbreker:

"Ik zou bijvoorbeeld wel eens willen weten waar batterijen eigenlijk zélf op lopen."

Gebruikersavatar
Berichten: 305

Re: Biogeometrie en aardresonantie

Eric Cornand schreef:Dat de Schumannfrequentie van levensbelang zou zijn wordt niet bevestigd door de ervaringen in de ruimtevaart.

Immers, ruimteschepen hebben een veldgenerator die de frequentie van het aardmagnetische veld genereert om de astronauten te beschermen tegen de 'ruimteziekte', maar de Schumannfrequentie wordt voor zover ik heb kunnen nagaan niet opgewekt. Toch kunnen de astronauten nu bijna onbeperkt in de ruimte verblijven zonder schadelijke gevolgen. Daaruit volgt dat het aardmagnetische veld wel, de Schumannfrequentie echter waarschijnlijk niet, van levensbelang is.
Ik knip-en-plak even mijn antwoord op een PB:

Bemande ruimteschepen hebben bij mijn weten geen magnetische veldgenerator aan boord om de astronauten te beschermen. (Bovendien, de astronauten bevinden zich, behalve als ze naar de Maan reizen, nog steeds binnen het magnetische veld van de Aarde.) Het idee zelf komt denk ik van een hypothetisch ruimteschip dat een magnetisch veld gevuld en opgeblazen met plasma gebruikt om de astronauten te beschermen tegen de zonnewind. Zie ook dit artikel. Hierin wordt ook de link gelegd met de afschermende functie die het aardmagnetisce veld heeft. Een andere manier om het aardmagnetische veld te gebruiken is binnen de standregeling: je kan een spoel in het ruimteschip gebruiken om de satelliet naar het magnetische veld te richten.

Verder lijkt de ruimteziekte meer op een vorm van wagenziekte, dan op een magnetische-frequentieziekte. In de wikipedia wordt een en ander uitgelegd over Space Adaptation Syndrome. Astronauten kunnen op dit moment niet onbeperkt in de ruimte blijven (als ze ook weer terug willen), doordat (nagenoeg onomkeerbare) botontkalking (en dus een ophoping van kalk in het bloed) en verzwakking van de skeletspieren optreedt. Zie alweer wikipedia.

Ik denk overigens dat de recente paranormale interesse in deze trillende elektromagnetische velden gevoed wordt door angst voor dingen als GSM-masten en hoogspanningskabels. :D

Re: Biogeometrie en aardresonantie

Jan van de Velde schreef:googlen met schumannfrequentie levert o.a. dit op (en niks zinnigers overigens):

http://www.nulpuntenergie.net/frank/xierom-studiegroep.htm

en uit een interview met de genoemde Dr Becker:

Dr Becker vergeet hier even dat zelfs gewoon licht een nog hogere frequentie heeft, en daarmee - volgens hem "fact" dus - nog meer energie. Dr Becker vind dat gevaarlijk.

Dr Becker verklaart van alles, echter zonder dit te onderbouwen met onderzoeksresultaten. Reden daarvoor: Dr Becker heeft, net als zovelen, problemen om geld te krijgen voor goed onderzoek naar al deze fenomenen. Die stagnerende geldstroom wordt geweten aan "gevestigde belangen".

een frequentie hoort bij een trilling, een heen en weer gaande beweging rondom een evenwichtsstand. Ik zou graag van Erik Cornand vernemen wát er nou eigenlijk trilt aan dat aardmagnetisch veld.


Re: Biogeometrie en aardresonantie

Jan Van De Velde heeft natuurlijk gelijk met zijn opmerking ivm de trilling van het aardmagnetische veld. Ik was blijkbaar niet goed wakker toen ik trilling zei in plaats van magnetische vloeidichtheid wat natuurlijk iets anders is. De magnetische vloeidichtheid varieert van ongeveer 3,1 tot nabij de 8 µT (microtesla). Sorry voor de blooper. In ruimteschepen wordt echter wel met een pulserend veld gewerkt, vandaar mijn vergissing.

Re: Biogeometrie en aardresonantie

Toch nog even terugkomen op die veldgenerator in ruimteschepen. Ik heb nog nooit een modern ruimteschip van binnen gezien, dus kan ik het niet uit eigen ervaring bevestigen, maar ik volgde in Oostenrijk een aantal opleidingen in de toepassing van elektromagnetische therapietechnieken en daar werd dit wel steeds aangehaald. Later ontmoette ik een Belgisch Dr. en Ingenieur die voor de NASA heeft gewerkt en die heeft meegewerkt aan de ombouw van een magneetveldtherapiesysteem om in een ruimtecapsule in te bouwen. Via hem verkocht ik een dergelijk systeem aan de NASA. Ook hij bevestigde dat zulke systemen in ruimteschepen worden ingebouwd. Als dit allemaal niet zou kloppen dan ben ik erg ontgoocheld in de betrouwbaarheid van mensen die zulke dingen verkondigen. Zelf probeer ik ten allen tijde ter goeder trouw te zijn. Naar de toekomst toe zal ik nog voorzichtiger zijn in mijn uitspraken.

Ondertussen echter heb ik 5 jaar ervaring opgedaan in het behandelen van een verscheidenheid aan aandoeningen met elektromagnetische pulserende velden en de resultaten zijn op zijn zwakst gezegd verbluffend. Vooral de enorme diversiteit aan mogelijkheden is belangwekkend.

Gebruikersavatar
Berichten: 415

Re: Biogeometrie en aardresonantie

Het enige wat ik op motion sickness met betrekking tot ruimtevaart kan vinden zijn stimulerende electroden en visuele stimuli. EM velden kan ik niets over vinden.
Don't just talk, show your work.

Reageer